Sprawozdanie z działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych za okres: 9.04.2016–6.10.2018

Sprawozdanie z działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

za okres: 9.04.2016–6.10.2018

 

Skład Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na koniec kadencji:

Karol Wołek – Prezes

Grzegorz Kozak – Wiceprezes

Wojciech Rowiński – Skarbnik

Bartosz Tomczak – Sekretarz

Alicja Siałkowska – Członek

Ireneusz Pająk – Członek

Serdeczne podziękowania należą się Kol. Andrzejowi Churskiemu i Kol. Rafałowi Sierchule, którzy ze względów osobistych nie mogli kontynuować swojej pracy w ramach Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ.

 

Finanse Związku Żołnierzy NSZ za lata 2016 i 2017:

Przychody z działalności statutowej ZŻNSZ w 2016 r. – 114 519,37 zł.

Koszty działalności statutowej ZŻNSZ w 2016 r. – 82 853,05 zł.

Przychody z działalności statutowej ZŻNSZ w 2017 r. – 142 758,94 zł.

Koszty działalności statutowej ZŻNSZ w 2017 r. – 139 352,17 zł.

Wiele działań regionalnych i ogólnopolskich Związku Żołnierzy NSZ finansowanych jest ze składek członków i darowizn.

Sprawozdania finansowe Związku Żołnierzy NSZ obejmują działania Prezydium Zarządu Głównego i sprawozdania finansowe wszystkich okręgów Związku Żołnierzy NSZ.

 

Cele i metody działania

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest jedną z najaktywniejszych organizacji społeczno-kombatanckich w Polsce. Cele i metody działania Związku zostały określone w uchwale Walnego Zebrania Delegatów ZŻNSZ z dnia 16.03.2013 r.:

Cele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych po 2012 roku.

Związek Żołnierzy NSZ istnieje od 1990 roku, został powołany do życia przez Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i wytworzył swoje własne tradycje i wzorce organizacyjne. Ma swoje cele i zasady działania, które, przy zachowaniu ciągłości historycznego dziedzictwa ideowego NSZ, realizowane są nowoczesnymi metodami komunikacji. Nowi członkowie, jeśli chcą kultywować tradycje żołnierzy NSZ, powinni sobie przyswoić jak najwięcej z kultury organizacyjnej, jaką wytworzyli kombatanci NSZ. Wymiana pokoleniowa nie jest rewolucją, a ewolucją w Związku.

ZŻNSZ popiera konkretne idee, wartości, inicjatywy społeczne, edukacyjne i sam działa w sferze społecznej. Organizacja, symbole i tradycja NSZ nie mogą być wykorzystywane w aktualnej walce partyjnej oraz łączone z symbolami i hasłami partyjnymi. Cele ZŻNSZ są dalekosiężne, a więc nie ukierunkowane na najbliższe wybory. Armia narodowa, jaką były NSZ, i jej tradycje są dobrem wszystkich Polaków i nie można pozwolić na ich zacieśnienie do określonych środowisk.

NSZ nie jest organizacją młodzieżową. ZŻNSZ jest organizacją formującą całe społeczeństwo. Głównym celem nie jest kształtowanie i wychowywanie własnych członków, tylko polityka historyczna – formowanie całego społeczeństwa, przyszłych pokoleń w duchu ideałów NSZ. Związek swoją działalność głównie kieruje na zewnątrz, a nie do wewnątrz.

Celem konstytuującym dalsze istnienie ZŻNSZ jest przechowywanie depozytu ideałów NSZ i przekazywanie go kolejnym pokoleniom oraz jak najszerszym kręgom społeczeństwa polskiego. Do tej pory, gdy główną siłą Związku byli kombatanci, ZŻNSZ był organizacją dbającą głównie o dobro środowiska kombatantów NSZ. Będąc związani wciąż obowiązującą „Deklaracją NSZ”, która w pierwszym zdaniu stanowi: „NSZ są formacją ideowo-wojskową Narodu Polskiego”, na początku XXI w. żołnierze NSZ podjęli decyzję o zainicjowaniu „sztafety pokoleń”, która zapewni trwanie idei NSZ w młodych pokoleniach Polaków. W przyszłości główną misją i celem istnienia Związku będzie wychowywanie społeczeństwa polskiego, głównie młodzieży. W tym zadaniu żołnierze NSZ będą wzorem postaw patriotycznych, ideowości, mądrości i bezkompromisowości w sprawach suwerenności Polski.

Misją Związku Żołnierzy NSZ, dla której będzie istniała odmłodzona organizacja, jest, oprócz celów statutowych, szeroko pojęta edukacja i upowszechnianie ideałów, tradycji i rzetelnej wiedzy o NSZ. Uważamy, że żołnierze-idealiści, gotowi w imię obrony społeczeństwa polskiego, suwerenności i niepodległości Polski stanąć do nierównej walki o wartości najwyższe, powinni stać się wzorami obywateli dla nowego pokolenia Polaków, którzy będą tworzyli niepodległe państwo polskie.

W związku z powyższymi celami, dla których istnieje Związek, nowi, często młodzi członkowie Związku, muszą dostosować swoje metody działania do założonych celów Związku. Miejsce przedstawicieli Związku jest na uroczystościach rocznicowych ze sztandarami, ale także w szkołach, na uniwersytetach i w mediach (również w internecie). Główne działania to organizacja spotkań z historykami, działalność wydawnicza, organizacja inicjatyw promujących tradycje NSZ i Żołnierzy Wyklętych (szkoły, konkursy, rajdy, grupy zainteresowań), działalność filmowa, opisywanie własnej historii własnym językiem. Postawa, zachowanie i metody działania członków NSZ powinny być zawsze dostosowane do osiągania tych celów.

Celem Związku nie jest tworzenie organizacji masowej, a raczej funkcjonowanie np. w formie zbliżonej do fundacji z jednoczesnym utrzymaniem tradycji kombatanckich Związku i organizacji okręgów w terenie, szczególnie dlatego że jest wielu, którzy te tradycje chcą kultywować. Związek w realizacji swoich celów nie powinien ograniczać się do określonych środowisk. Tradycja NSZ pozwala na wyjście z ideałami narodowymi do szerszych grup społeczeństwa. Dziedzictwo Żołnierzy Wyklętych pozwala na utworzenie mostu do tych grup społecznych, które do tej pory były obojętne lub nawet wrogie ideałom narodowym. Związek powinien być organizacją otwartą na każdego, kto szanuje i chce kultywować tradycje Narodowych Sił Zbrojnych – armii narodowej, z którą każdy Polak ma prawo się utożsamiać i odczuwać zasłużoną dumę z jej zasług”.

 

 

Działalność Związku Żołnierzy NSZ w okresie: 9.04.2016–6.10.2018:

 

ROK 2016

KWIECIEŃ

9.04.2016 – Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy NSZ w Warszawie.

W Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy NSZ. Delegaci Związku Żołnierzy NSZ z 12 okręgów zebrali się w Warszawie na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów i wybrali nowe władze Związku Żołnierzy NSZ.

https://nsz.com.pl/index.php/2-nsz/1282-odbyo-si-walne-zebranie-delegatow-zwizku-onierzy-nsz

 

10.04.2016 – Prelekcja historyczna dla młodzieży z ośrodka resocjalizacyjnego w Jaworzu.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ przygotowali prelekcję historyczną dla młodzieży z ośrodka resocjalizacyjnego w Jaworzu. Przybliżyli oni wychowankom ośrodka historię NSZ oraz Zgrupowania „Bartka”. Młodzież usłyszała również o projekcie badawczym „Powinniśmy wracać po swoich”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy produkcji GRH Beskidy oraz zaprezentowane przykładowe uzbrojenie oddziału „Bartka”.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/985134508189616?__tn__=-R

 

11.04.2016 – Uroczystości 76. rocznicy mordu katyńskiego – Szczecin.

Poczet sztandarowy Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych uczestniczył w uroczystościach na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, upamiętniających 76. rocznicę mordu katyńskiego dokonanego przez zbrodniczy reżim komunistyczny Związku Sowieckiego na polskich oficerach, żołnierzach, policjantach, urzędnikach i przedstawicielach polskiej inteligencji mieszkających głównie na Kresach II Rzeczypospolitej.

 

14.04.2016 Spotkanie autorskie z dr. hab. Waldemarem Handke – Poznań.

W kwaterze korporacji akademickiej Hermesia odbyło się spotkanie autorskie z dr. hab. Waldemarem Handke, autorem książek o oddziałach antykomunistycznego podziemia, między innymi „Wielkopolska Niezłomna – Żołnierze WSGO Warta 1945–1946ˮ. Organizatorem spotkania był Okręg Wielkopolski ZŻNSZ.

https://www.youtube.com/watch?v=ygWBbFJ6qTU&feature=youtu.be

 

17.04.2016 – Spotkanie Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego z por. Zdzisławem Witkowskim ps. „Płomień” – Łomża.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski spotkał się w Urzędzie Miejskim z por. Zdzisławem Witkowskim ps. „Płomień”, który był m.in. zastępcą dowódcy Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W spotkaniu uczestniczył również jego wnuk Przemysław Witkowski oraz badacz i pasjonat historii Żołnierzy Wyklętych na Ziemi Łomżyńskiej członek ZŻNSZ Dariusz Syrnicki.

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=5496

 

17.04.2016 – Memoriał Zbyszka Kuciewicza na Bielanach – Warszawa.

Memoriał Zbyszka Kuciewicza – żołnierza Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych, Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ – odbył się pod patronatem Związku Żołnierzy NSZ w ramach Zawodów Pływackich dla najmłodszych w Warszawie na Bielanach na pływalni CRS.

https://nsz.com.pl/index.php/aktualnosci/1280-memoria-zbyszka-kuciewicza-w-bielanach

 

19.04.2016 – Prelekcja historyczna – Porąbka.

Członkowie ZŻNSZ Okręgu Śląsk Cieszyński przygotowali dla uczniów Szkoły Podstawowej w Porąbce żywą lekcję historii. Opowiedzieli historię Żołnierzy Wyklętych, w szczególności losy Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka”. Omówili życiorys dowódcy zgrupowania Henryka Flame i plut. Edwarda Biesoka. Uczniowie szkoły usłyszeli również o projekcie „Powinniśmy wracać po swoich”.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/990533557649711?__xts__%5B0%5D=68.ARCeGpOj4a9sZbgFSyMWG5tCltXd7B9BJb_7174DQOP3Ut8rcZBygA3DV_AsrQZSYam7igg8wljZNSU-CPMtX7EZ9e7M9E645alf5ie8JWj09Oqvng62tjqypF0OAGnjhN5WeH-pEeCoSifLqsYz_orzXEYvlAdwyvi0tBjuYuFOPHoV6Ht_&__tn__=-R

 

22.04.2016 – Spotkanie z Marią Kowalewską ps. „Myszka” – sanitariuszką NSZ w powstaniu warszawskim – Toruń.

22 kwietnia miało miejsce spotkanie z Marią Kowalewską ps. „Myszka” – sanitariuszką biorącą udział w powstaniu warszawskim. Spotkanie, którego współorganizatorem był Związek Żołnierzy NSZ, odbyło się w Toruniu.

https://www.facebook.com/events/226199327739994/?active_tab=discussion

 

MAJ

2.05.2016 – XII „Rajd Bartka”, który w tym roku był częścią obchodów 70. rocznicy defilady oddziałów NSZ w Wiśle.

Tematem przewodnim Rajdu była potyczka żołnierzy NSZ z plutonem MO z Katowic, do którego doszło 13 maja 1946 roku na Błatniej. W wyniku starcia pluton MO został kompletnie rozbity i stracił 1/3 oddziału. Po stronie żołnierzy NSZ zginął Edwart Biesok ps „Edek”, który został pochowany na zboczu Błatniej i w leśnym grobie spoczywał 68 lat. Dzięki ustaleniom w ramach projektu „Powinniśmy wracać po swoich” i działaniom Bogdana Ścibuta, Zbigniewa Chmielniaka oraz kombatanta NSZ Stefana Sieklińskiego udało się ustalić miejsce jego leśnej mogiły, dokonać ekshumacji i pochować w rodzinnych Mazańcowicach. Uczestnicy rajdu poznali szczegółową historię potyczki, miejsca z nią związane oraz dokładny przebieg, który przedstawił im wiceprezes okręgu NSZ Śląsk Cieszyński Ireneusz Pająk.

https://www.facebook.com/pg/grhbeskidy/photos/?tab=album&album_id=106075469732

 

3.05.2016 – 70. rocznica defilady Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” w Wiśle.

W Wiśle odbyły się uroczystości 70. rocznicy defilady Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. 70 lat temu, 3 maja 1946 r., oddziały „Bartka” zeszły z gór i ku zaskoczeniu okupanta sowieckiego, a także mieszkańców i turystów przemaszerowały w defiladzie ulicami Wisły.

Organizatorzy główni: Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Współorganizatorzy: Okręg Cieszyński ZŻNSZ, Okręg Podbeskidzie ZŻNSZ, GRH Beskidy, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

https://nsz.com.pl/index.php/2-nsz/1283-70-rocznica-defilady-zgrupowania-nsz-qbartkaq-w-wile

 

4–7.05.2016 – Uroczystości 71. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez Brygadę Świętokrzyską NSZ – Republika Czeska.

Kilkudziesięciu członków i sympatyków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wzięło udział w wyjeździe do Czech w celu upamiętnienia 71. rocznicy wyzwolenia przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych niemieckiego, kobiecego obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie (wówczas Holleischen).

W wyjeździe brali udział członkowie Związku Żołnierzy NSZ z Okręgów: lubelskiego, cieszyńskiego, wielkopolskiego, szczecińskiego i innych. Uczestnicy wyjazdu przebywali w miejscach stacjonowania Brygady Świętokrzyskiej NSZ, m.in. w Stankovie, Holiszowie, Vsekarach i Bernarticach. Organizowali wspólnie z Miastem Holiszów i Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych główne obchody wyzwolenia obozu w Holiszowie (6 maja 2016). Wzięli także udział w obchodach wyzwolenia Pilzna przez oddziały amerykańskie 3. Armii USA gen. Pattona, które odbyły się 5 i 6 maja 2016 r. Podczas pobytu w Republice Czeskiej uczestnicy wyjazdu rozdawali ulotki w języku czeskim i angielskim, które informowały o działaniach i historii Brygady Świętokrzyskiej NSZ (rozdano dwadzieścia tysięcy ulotek).

https://nsz.com.pl/index.php/2-nsz/1289-relacja-z-uroczystoci-71-rocznicy-wyzwolenia-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-w-holiszowie-przez-brygad-witokrzysk-nsz

 

 

8.05.2016 – Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego w Lublinie.

Członkowie ZŻNSZ Okręg Lubelski wzięli udział w Marszu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Lublinie. Okręg Lubelski ZŻNSZ wystawił poczet sztandarowy.

https://www.facebook.com/events/1000656236676568/

 

9.05.2016 – Delegacja NSZ-Nowe Pokolenie Chicago Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin z wizytą w Amerykańskiej Częstochowie – USA.

Członkowie Związku Żołnierzy NSZ z Chicago po raz trzeci odwiedzili miejsce kultu maryjnego Polaków w Stanach Zjednoczonych – Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwani.

https://www.facebook.com/zznszkchicago/posts/1161843643867080?__tn__=H-R

 

9.06.2016 – Spotkania i wykłady w ramach projektu „Wyklęci do szkół” – Szczecin.

Pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin odbywały się spotkania i wykłady w ramach projektu „Wyklęci do szkół”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=471163423091947&id=277459875795637&__tn__=-R

 

14.05.2016 – Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie.

Ulicami Szczecina, w 115. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego, przeszedł Marsz Rotmistrza Pileckiego, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Szczecinie, pod patronatem ZŻNSZ Okręg Szczecin, ŚZŻAK Okręg Szczecin i IPN Oddział w Szczecinie. Na tę okoliczność Okręg Szczecin ZŻNSZ wystawił poczet sztandarowy.

 

14.05.2016 – Wernisaż wystawy „Powinniśmy wracać po swoich”

Wernisaż odbył się w Zespole Szkół im. Zofii Kossak w Pierśćcu wraz z prelekcją historyczną na temat Zgrupowania Partyzanckiego VII Okręgu Śląskiego NSZ, przeprowadzoną przez członków ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński.

https://www.facebook.com/pg/grhbeskidy/photos/?tab=album&album_id=1067015813368592

 

15.05.2016 – Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu.

15 maja ulicami Poznania przeszedł kolejny Marsz Pileckiego. Patronat nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy NSZ Okręg Wielkopolska.

https://www.facebook.com/events/216205092095246/

 

15.05.2016 – Konferencja naukowa o NSZ i NZW Ziemi Łomżyńskiej – Łomża.

W sali spotkań parafii św. Boboli na ulicy Wąskiej w Łomży odbyła się konferencja naukowa o NSZ i NZW Ziemi Łomżyńskiej z udziałem: dr. hab. Krzysztofa Sychowicza, dr. Waldemara Brenda, mgr. Piotra Łapińskiego, mgr. Michała Ostapiuka oraz mgr. Tomasza Szymańskiego. Konferencję zorganizował Związek Żołnierzy NSZ Okręg Łomżyński.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/photos/a.1104520036247140/1234113446621131/?type=3&theater

 

15.05.2016 – Uroczystości 72. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino – Chicago.

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin z NSZ-Nowe Pokolenie Chicago wzięli udział w uroczystościach oraz mszy św. odprawionej w intencji 72. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Msza św. odprawiona została w kościele św. Pryscylli w Chicago, pod przewodnictwem ks. Marcina Gładysza.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=466784520196504&id=277459875795637&__tn__=-R

 

19–21.05.2016 – Wykłady Leszka Żebrowskiego – Pomorze Zachodnie.

Leszek Żebrowski wygłosił prelekcje w Kołobrzegu, Słupsku i Koszalinie. Tematem wykładów była walka podziemia niepodległościowego w Powstaniu Antykomunistycznym. Organizatorami spotkania byli: Młodzież Wszechpolska – Kołobrzeg oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, która wsparła finansowo realizację wykładów dzięki zbiórce publicznej: „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”. Patronat nad spotkaniem objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465416650333291&id=277459875795637&__tn__=-R

 

19.05.2016 – Prelekcja historyczna w szkole nr 23 w Bielsku-Białej.

Członkowie ZŻNSZ odwiedzili Szkołę Podstawową nr 23 w Bielsku-Białej. Dla uczniów została przygotowana prelekcja historyczna na temat żołnierzy NSZ ze Zgrupowania „Bartkaˮ. Prezes Okręgu Śląsk Cieszyński Zbyszek Chmielniak, żywy świadek tamtych wydarzeń, opowiedział młodzieży swoją historię. Pozostali członkowie przybliżyli uczniom cele i osiągnięcia projektu badawczo-historycznego „Powinniśmy wracać po swoich”, historię dowódcy zgrupowania „Bartka”, żołnierza NSZ „Edka” oraz operacji „Lawinaˮ. Na koniec zaprezentowali mundury i broń partyzancką.

 

19.05.2016 – Spotkanie z prof. Markiem J. Chodakiewiczem w Szczecinie.

W Auli Nowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie z prof. Markiem J. Chodakiewiczem, historykiem i publicystą, sowietologiem i geopolitykiem, autorem książek m.in. o Narodowych Siłach Zbrojnych. Spotkanie, które koncentrowało się wokół historii obozu narodowego i jego konotacji zorganizował Szczeciński Klub Narodowy wraz z Kołem Naukowym Ekonomii – Aktywni Studenci. Patronat nad spotkaniem objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=464420870432869&id=277459875795637&__tn__=-R

 

20.05.2016 – VII edycja Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” – gen. Jan Podhorski – Poznań.

W Bibliotece Kórnickiej PAN Oddział w Poznaniu – Pałac Działyńskich odbyła się uroczysta gala VII edycji Nagrody Honorowej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”. Nagrody wręczył laureatom Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Medal jest inicjatywą tragicznie zmarłego Prezesa IPN – prof. Janusza Kurtyki. Nagroda „Świadek Historii” jest przyznawana raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w latach 1939–1989 w poszczególnych regionach Polski oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Laureatem VII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii” został gen. Jan Podhorski ps. „Zygzak”, wieloletni Prezes Okręgu Wielkopolska Narodowych Sił Zbrojnych.

https://nsz.com.pl/index.php/aktualnosci/1285-gala-vii-edycji-nagrod-honorowych-prezesa-ipn-wiadek-historii

 

30.05.2016 – Wykład Leszka Żebrowskiego w Koninie.

Organizator Okręg Wielkopolski Związku Żołnierzy NSZ.

 

CZERWIEC

3.06.2016 – Uroczystości patriotyczno-wojskowe poświęcenia figury Chrystusa Króla w Poznaniu.

W dniu Święta Najświętszego Serca Jezusa o godz.17.30 poczet Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wziął udział w uroczystości patriotyczno-wojskowej poświęcenia figury Chrystusa Króla w Poznaniu, na terenie kościoła NSJ i Floriana na poznańskich Jeżycach. W uroczystości uczestniczył arcybiskup Stanisław Gądecki oraz Minister Obrony Antoni Macierewicz. W skład pocztu sztandarowego ZŻNSZ Okręg Wielkopolska weszli: dr Rafał Sierchuła – chorąży, d-ca Andrzej Churski, asysta Tomasz Hanc.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1257461134263973&id=817636778246413&__tn__=-R

https://www.youtube.com/watch?v=-0EzPtaefzE&feature=youtu.be

 

5.06.2016 – XV Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” – Szczecin.

Na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyło się piętnaste Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. Po raz trzeci w wydarzeniu udział wziął Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Co roku impreza przyciąga tysiące ludzi, którzy zapoznają się z dorobkiem organizacji pozarządowych, które działają w Szczecinie i regionie. Okręg Szczecin ZŻNSZ przedstawił swoje działania z ubiegłego roku, udział w licznych wydarzeniach patriotycznych, historię Narodowych Sił Zbrojnych, przykładową broń rekonstrukcyjną, jakiej używali żołnierze podziemia narodowego.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=469077189967237&id=277459875795637&__tn__=-R

 

15.06.2016 – Prelekcja historyczna w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach.

15 czerwca członkowie NSZ Okręgu Śląsk Cieszyński odwiedzili LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. Odbył się tam ostatni w tym roku szkolnym wernisaż wystawy „Powinniśmy wracać po swoich” połączony z prelekcją historyczną na temat Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Głos zabrał Zbigniew Chmielniak, który podzielił się swoimi wspomnieniami z tamtego okresu. Następnie członkowie NSZ przybliżyli uczniom historię całego zgrupowania, operacji „Lawina” oraz Edwarda Biesoka ps. „Edek”.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1027509993952067?__xts__%5B0%5D=68.ARAfg4v7-NCnRL_VjJEwBODe7A1J4R9tBqA9QWLAWwMOyOx6KJ3EJ-JSF_DBl_y5mImbKVf4gAUlEVPycBGYjZpdUKSxUWAJ8rVKJzgDBq8rOEpl4sP3G2G8k675wVdy5AIHtmO_o6CSDOZIoycctZmByXy0VoOaN335XH4m1oQUeedR_VM7WA&__tn__=-R

 

16.06.2016Wizyta w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów – Szczecin.

Członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin wzięli udział w zorganizowanej przez Szczeciński Klub Narodowy wizycie w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, która powstała dzięki współpracy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytutu Pamięci Narodowej. W meandry ekshumacji i identyfikacji ofiar totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego wprowadzał zebranych dr Andrzej Ossowski, koordynator projektu.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=473516219523334&id=277459875795637&__tn__=-R

 

18.06.2016 – Rajd Pamięci Leonarda Zub Zdanowicza ps. „Ząb” – Lubelszczyzna.

W czerwcu, pod koniec roku szkolnego, odbył się Rajd Pamięci Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”. Organizatorzy: Wójt Gminy Gościeradów, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Patronat honorowy nad Rajdem objęli: Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

https://www.facebook.com/events/1705333636383138/

 

18.06.2016 – Piknik rodzinny – Straconka.

18 czerwca, na zaproszenie Rady Osiedla Straconka, członkowie ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński wzięli udział w pikniku rodzinnym. Na początku przybliżyli uczestnikom historię Żołnierzy Wyklętych ze Zgrupowania NSZ „Bartka” oraz omówili umundurowanie i rodzaje broni stosowane przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Nie zabrakło także kilku słów o działalności Związku Żołnierzy NSZ.

 

23.06.2016 – Uroczyste odsłonięcie pomnika kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. „Biały” – Czerwony Bór.

W 72. rocznicę bitwy w Czerwonym Borze, 23 czerwca o godz. 10.00, na cmentarzu przy ulicy Mikołaja Kopernika nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika nagrobnego na mogile żołnierskiej kpt. Antoniego Kozłowskiego ps. „Biały” oraz odbył się Apel Poległych. Podczas uroczystości obecni byli członkowie ZŻNSZ Okręg Łomżyński.

https://www.youtube.com/watch?v=fG-g3jHRLb0&feature=youtu.be

 

24–26.06.2016XXII Pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Kałkowa-Godowa.

Organizatorem pielgrzymki był Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali weterani NSZ i ich rodziny. W planie Pielgrzymki było m.in. spotkanie z kombatantami, koncert zespołu Pozytywka, uroczysta msza święta.

https://nsz.com.pl/index.php/2-nsz/1290-xx-pielgrzymka-zwizku-onierzy-narodowych-si-zbrojnych-do-kakowa-godowa

 

30.06.2016 – II Spływ Kajakowy kpt. Henryka Flame „Bartka” – Wisła.

30 czerwca przy grobie kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” w Czechowicach-Dziedzicach oficjalnie rozpoczął się II spływ kajakowy poświęcony legendarnemu dowódcy. Rozpoczęto Modlitwą NSZ. Następnie głos zabrali organizatorzy: przedstawiciel GRH Beskidy, Prezes ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński. Całość zwieńczyła Rota wykonana przez Alicję Magierę. Po wysłuchaniu pieśni złożono wiązanki. W uroczystości wziął udział poseł Grzegorz Puda. Po zakończeniu oficjalnego rozpoczęcia spływu uczestnicy pojechali wodować kajaki na Wiśle.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1033082993394767&__tn__=-UC-R

 

 

LIPIEC

9.07.2016 – Marsz Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian – Szczecin.

W Szczecinie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa i męczeństwa Kresowian, w szczególności ofiary ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, dokonane przez ukraińskich szowinistów z OUN i UPA. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin objął uroczystości patronatem, a jego członkowie i sympatycy wzięli w nich czynny udział.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490559084485714&id=277459875795637&__tn__=-R

 

16.07.2016 – Spotkanie NSZ poświęcone kpt. Henrykowi Flame ps. „Bartek” – Ustroń.

W czytelni katolickiej przy parafii św. Klemensa w Ustroniu odbyło się spotkanie poświęcone kpt. Henrykowi Flame ps. „Bartek”, które prowadził Mariusz Warachim ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Wielkopolska. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1046257695410630&__tn__=-UC-R

 

24.07.2016 – Odpust na Baraniej Cisieckiej w sanktuarium żołnierzy AK i NSZ.

24 lipca członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wzięli udział w odpuście na Baraniej Cisieckiej. Przed mszą św. złożyli wiązanki na symbolicznym grobie żołnierzy ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak”, który znajduje się przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Ciścu. W skromnej uroczystości uczestniczyła m.in. łączniczka ppor. „Sztubaka” – Genowefa Madejczyk ps. „Jodła”.

 

31.07.2016 – uroczystości rocznicy śmierci płk. Władysława Żwańskiego, Komendanta Okręgu Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – Podlasie.

Członkowie Okręgu Łomżyńskiego ZŻNSZ zorganizowali uroczystości związane ze śmiercią płk. Władysława Żwańskiego, Komendanta Okręgu Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Płk Żwański zginął w miejscowości Dąbrowa-Tworki w lipcu 1948 roku w wyniku działania grupy pozorowanej białostockiego UB.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1293179317381210?__tn__=-R

 

31.07.2016 – Obchody 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego – Chicago.

Uroczystości organizowana przez Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie odbyła się w niedzielę 31 lipca o godzinie 17.00 pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles. Adres: 8600 N. Milwaukee, Niles. Gośćmi honorowymi obchodów byli uczestnicy powstania warszawskiego oraz weterani II wojny światowej.

https://nsz.com.pl/index.php/22-aktualnosci/1292-obchody-72-rocznicy-wybuchu-powstania-warszawskiego-w-chicago

 

SIERPIEŃ

1.08.2016 – Rocznica wybuchu powstania warszawskiego – Lublin.

Lublin oddał hołd powstańcom Warszawy. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Związku Żołnierzy NSZ Okręg Lubelski.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1176520819073381?__xts__%5B0%5D=68.ARBsDNcRW9MEJxukAMsMqKzsQPeCAWoriaLidMXtINtwPIsKXqsMWQVdGIkLY6_G2MBY2N0ZpoTg13JPhb3SAjQ4JIvK3NzoDvVd2oT_RcZnGJfcANxP-q7ge_e5xd__zL_0s-GGvIBR-jL196nK4gOKC7GGGR4KF1gygPqRJgpN-sbbAJPjLA&__tn__=-R

 

1.08.2016 – Rocznica wybuchu powstania warszawskiego – Bielsko-Biała.

Na Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej przygotowane zostały obchody 72. rocznicy powstania warszawskiego. Wzięli w nich udział członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy NSZ.

 

1.08.2016 – Publikacja filmu „Łomżyniacy w powstaniu warszawskim 1944”.

Film zrealizowany przez naszych kolegów: Bogdana Bazydło i Dariusza Syrnickiego, sekretarza Okręgu Łomżyńskiego ZŻNSZ.

https://www.youtube.com/watch?v=uYOXKRbplmY&feature=youtu.be

 

1.08.2016 – Rocznica wybuchu powstania warszawskiego – Szczecin.

1 sierpnia odprawiona została msza św. w Bazylice Katedralnej św. Jakuba w intencji poległych i żyjących powstańców warszawskich oraz za wszystkie ofiary, które zginęły na ulicach i pod gruzami Warszawy 72 lata temu. Na nabożeństwie obecny był poczet sztandarowy oraz członkowie i sympatycy Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

1.08.2016 – „Przelej krew w rocznicę powstania warszawskiegoˮ – Szczecin.

Ponad 520 litrów krwi zebrano w ramach akcji „Przelej krew w rocznicę powstania warszawskiegoˮ, nad którą patronat objął m.in. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490564447818511&id=277459875795637&__tn__=-R

 

 

15.08.2016 – II Pielgrzymka Związku Żołnierzy NSZ do Krzeszowa – Dolny Śląsk.

W dniu 15 sierpnia odbyła się II Pielgrzymka Związku Żołnierzy NSZ do Krzeszowa w 71. rocznicę marszu Brygady Świętokrzyskiej na zachód. Swoją obecnością uroczystości uświetnili kombatanci NSZ: prof. Marian Rutkowski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej oraz por. Zbigniew Nowina-Boznański. Stawiły się poczty sztandarowe ZŻNSZ Okręgów Wielkopolskiego i Lubelskiego oraz Koła Ziemi Jeleniogórskiej ZŻNSZ, które stanowiły asystę wojskową mszy świętej.

Przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej pielgrzymi mieli okazję spotkać się z rekonstruktorami z GRH Zachodni Szaniec, GRH Beskidy, Okręgu Wielkopolska Związek Żołnierzy NSZ oraz Grupą Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych, którzy wspólnie przygotowali obozowisko partyzanckie z dużą ilością uzbrojenia i wyposażenia z epoki, strzelnicą asg, konkursami i upominkami dla dzieci. Organizatorzy: GRH Zachodni Szaniec, Związek Żołnierzy NSZ i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

https://nsz.com.pl/index.php/2-nsz/1293-ii-pielgrzymka-narodowych-si-zbrojnych-do-sanktuarium-matki-boej-askawej-w-krzeszowie

 

15.08.2016 – Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego.

Okręg Lubelski ZŻNSZ uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego w Lublinie. Podczas obchodów kombatant Narodowych Sił Zbrojnych, Prezes Koła Kraśnik Związku Żołnierzy NSZ, por. Jan Oszust z rąk Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka otrzymał przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Sebastiana Dudy – z dnia 1 grudnia 2015 r. Złoty Krzyż Zasługi Polskiej (źródło: Monitor Polski z dn. 10 lutego 2016 r., poz. 123). Odznaczenie por. Jan Oszust otrzymał za zasługi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1187068201351976?__tn__=K-R

 

18.08.2016 – 70. rocznica uwolnienia więźniów – Kraków.

18 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę uwolnienia więźniów z więzienia św. Michała w Krakowie przez 6. Kompanię mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”. Głównymi organizatorami wydarzenia byli krakowski oddział IPN, małopolski oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1071936542842745&__xts__%5B0%5D=68.ARCcHWLObmJhxMW4p0IjVzR_Hn1iAxaJFmY8ORtIBFjZuVlUcU-MX4pWtH72TmDE96G37i4cn91vSSpka6f2x5fyvDfPuscKFY2thStV_kpJaSvamw7jV7gn2kNPuKK7JM4kpAU6uI9iWtxg3hQl98R1qrQA2xJB5HR4h-e2RGbSdWejTJyWbg&__tn__=-UC-R

 

21.08.2016 – Uroczystości 70. rocznicy zamordowania ppor. Stefana Brzuszka ps. „Boruta” – Chełm.

17 sierpnia minęła 70. rocznica zamordowania ppor. Stefana Brzuszka ps. „Boruta”, dowódcy plutonu w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych Eugeniusza Walewskiego ps. „Zemsta” w powiecie chełmskim. W niedzielę 21 sierpnia w parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Kazimierza w Chełmie odbyła się msza święta w intencji Stefana Brzuszka oraz jego żołnierzy. W uroczystościach uczestniczyli członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Chełma i Lublina.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1192064547519008?__tn__=-R

 

28.08.2016 – Uroczystości 72. rocznicy bitwy na polanie Kałużówka.

28 sierpnia na polanie Kałużówka odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę stoczonej tu w 1944 roku największej bitwy partyzanckiej w południowo-wschodniej Polsce. Z oddziałami Wehrmachtu walczyli żołnierze Armii Krajowej. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498476893693933&id=277459875795637&__tn__=-R

 

29.08.2016 – Uroczystości pogrzebowe por. Antoniego Brzuska ps. „Tolek” – Lublin.

29 sierpnia pożegnaliśmy por. Antoniego Brzuska ps. „Tolekˮ – żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Antoni Brzusek urodził się 27 maja 1928 r. w Lublinie. W sierpniu 1944 r. został żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych o pseudonimie „Tolek”. Był łącznikiem i zaopatrzeniowcem w oddziale swojego brata Stefana Brzuszka ps. „Boruta”, a także Eugeniusza Walewskiego ps. „Zemsta”. Antoni Brzusek przez wiele lat był sekretarzem Koła Lublin ZŻNSZ, członkiem Zarządu Okręgu, następnie członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1199558580102938?__tn__=-R

 

WRZESIEŃ

1.09.2016 – Miejskie obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Szczecin.

1 września w Szczecinie, odbyły się miejskie obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 przed obeliskiem „Bohaterom Września 1939” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Na obchodach obecna była delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=499394683602154&id=277459875795637&__tn__=-R

 

3.09.2016 – Uroczystości 70. rocznicy mordu na żołnierzach NSZ – Stary Grodków.

Pierwsze oficjalne uroczystości 70. rocznicy mordu dokonanego na żołnierzach NSZ z oddziału kpt. „Bartka” przez komunistycznych zbrodniarzy zorganizował Okręg Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy NSZ. W 2016 roku zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka znalazł szczątki żołnierzy NSZ ze zgrupowania kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” w miejscu likwidacji drugiego transportu żołnierzy NSZ w Starym Grodkowe. Znaleziono 30 szkieletów, ryngrafy, orzełki wojskowe i części umundurowania.

https://nsz.com.pl/index.php/22-aktualnosci/1294-uroczystosci-70-rocznicy-mordu-na-zolnierzach-nsz-w-starym-grodkowie

 

5.09.2016 – Uroczystości 69. rocznicy śmierci por. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” – Ziemia Łomżyńska.

Okręg Łomżyński ZŻNSZ był organizatorem rocznicowych uroczystości związanych z 69. rocznicą śmierci por. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny”. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele we Wnorach Starych. Następnie konwój motocykli i samochodów przejechał do wsi Czochanie Góra pod symboliczny pomnik postawiony w miejscu śmierci por. „Ciemnego”. Rys historyczny postaci przedstawiał mgr Robert Radzik. Siostra por. „Ciemnego” – Wiesława Łapińska – w emocjonalny sposób podzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa. W momencie śmierci brata miała 12 lat i ukrywała się właśnie we wsi Czochanie Góra. Obecny był również brat por. „Ciemnego” oraz jego bratanek i jednocześnie imiennik dr Tadeusz Narkiewicz.

http://zambrowiacy.pl/kult/uroczystosci-69-rocznicy-smierci-por-tadeusza-narkiewicza-ps-ciemny/

 

7.09.2016 – Prelekcja o NSZ w LO im. Marii Skłodowskiej-Curie – Czechowice-Dziedzice.

7 września członkowie ZŻNSZ Okręgu Śląsk Cieszyński przeprowadzili prelekcję historyczną w Czechowicach-Dziedzicach. Słuchaczami byli uczniowie pierwszych klas licealnych LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zapoznali się z historią Zgrupowania Partyzanckiego NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” i z wystawą „Powinniśmy wracać po swoich”.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1086406111395788&__tn__=-UC-R

 

09.09.2016 – W budynku Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” w Chybiu odbył się wernisaż wystawy pt. „Powinniśmy wracać po swoich”.

Uczestnicy usłyszeli od przedstawicieli Okręgu Śląsk Cieszyński historię Henryka Flame „Bartka", Edwarda Biesoka „Edka” oraz całego Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka”.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1088087287894337

 

9–11.09.2016 – Spotkania z historykiem Leszkiem Żebrowskim – Chicago.

W Chicago Leszek Żebrowski wygłosił cykl wykładów, a 11 września po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci płk. Antoniego Szackiego-Skarbek ps. „Bohun” – legendarnego Dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Po uroczystości odbył się wykład Leszka Żebrowskiego. Organizator: Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago, Związek Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin.

https://nsz.com.pl/index.php/22-aktualnosci/1299-spotkania-z-leszkiem-zebrowskim-w-chicago-9-11-wrzesnia-2016

 

10.09.2016 – Publikacja Stanisława Jaworskiego „Związek Jaszczurczy, Narodowe Siły Zbrojne”.

Inicjatorem ponownego wydania publikacji jest Arkadiusz Cimoch z Koła Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Chicago i organizacji Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago. Wsparcia dla edycji udzieliły NSZ-Nowe Pokolenie Chicago, Okręg Szczecin Związku Żołnierzy NSZ, Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

https://fkw.edu.pl/wydalismy-broszure-s-jaworskiego-zwiazek-jaszczurczy-nsz/

 

10.09.2016VII Rajd Pieszy Szlakiem NSZ po Warszawie.

Organizatorzy: Okręg Mazowiecki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Rajd organizowany jest przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych od 2007 roku (2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015). Głównym celem Rajdu jest przybliżenie historii Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej oraz innych formacji narodowego podziemia niepodległościowego, a szczególnie ich działalności konspiracyjnej na terenie Warszawy. Uczestnicy Rajdu odwiedzają około 30 miejsc pamięci związanych z działalnością Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego, Hufców Polskich, Konfederacji Narodu, OW „Wilki” i innych organizacji działających w czasie okupacji niemieckiej i powstania warszawskiego.

https://nsz.com.pl/index.php/2-nsz/1298-vii-rajd-pieszy-szlakiem-nsz-po-warszawie

 

11.09.2016 – Uroczystości 77. rocznicy bitwy pod Wizną – Ziemia Łomżyńska.

W rocznicę bitwy pod Wizną członkowie ZŻNSZ Okręg Łomżyński oddali hołd poległym oficerom oraz ich podkomendnym i złożyli kwiaty na ich grobie. Podczas uroczystości przy mogile został wystawiony posterunek honorowy przez Grupę Rekonstrukcyjną Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu-Twierdzy oraz członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Odczytany został uroczysty Apel Pamięci.

http://www.wizna1939.eu/index.php/110-77-rocznica-bitwy-pod-wizna-obchody-11-wrzesnia-2016-r-niedziela

 

15.09.2016Konferencja naukowa w Senacie RP pt.: „Narodowe Siły Zbrojne w walce o suwerenność Polski” – Warszawa.

Konferencja naukowa w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej pt.: „Narodowe Siły Zbrojne w walce o suwerenność Polski” w 74. rocznicę powołania NSZ.

Organizatorzy: Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Parlamentarny Zespół Miłośników Historii. Otwarcie konferencji – Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przywitanie uczestników – senator prof. Jan Żaryn i Prezes Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek.

Część I – Historia Narodowych Sił Zbrojnych: Leszek Żebrowski „NSZ na tle innych formacji podziemnych w latach 1942–1945”; dr Rafał Sierchuła „Myśl Zachodnia NSZ”; Sebastian Bojemski „NSZ w walce przeciw podziemiu komunistycznemu podczas okupacji niemieckiej”; prof. Jan Żaryn „Organizacja »Ogniwo« jako kontynuacja NSZ na Zachodzie”.

Część II – Badania i popularyzacja: prof. Krzysztof Szwagrzyk „Prace ekshumacyjne i identyfikacyjne żołnierzy Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flame ps. »Bartek«ˮ; dr Mariusz Bechta „Wydarzenia w Wierzchowinach – aktualny stan badań i planowane ekshumacje”; Karol Wołek „Prezentacja dotychczasowej działalności Związku Żołnierzy NSZ”; Prezentacja Grup Rekonstrukcji Historycznych NSZ.

https://nsz.com.pl/index.php/22-aktualnosci/1296-konferencja-naukowa-w-senacie-rp-pt-narodowe-sily-zbrojne-w-walce-o-suwerennosc-polski

 

17–18.09.2016 – Uroczystości „Trzymamy Straż Nad Odrą” i 74. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych – Szczecin.

Ogólnopolskie obchody powstania NSZ w roku 2016 odbyły się pod hasłem „Trzymamy Straż nad Odrą”. Nazwa i miejsce wydarzenia (Szczecin) nie są przypadkowe. Narodowe Siły Zbrojne, jako jedyna polska formacja niepodległościowa, postawiły sobie za cel swoich wysiłków odzyskanie dla Polski ziem po Odrę i Nysę Łużycką.

Organizatorzy: Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Partnerzy obchodów: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Zespół Szkół Salezjańskich w Szczecinie.

Patronat medialny: NarodowySzczecin.pl.

https://nsz.com.pl/index.php/2-nsz/1297-uroczystosci-trzymamy-straz-nad-odra-i-74-rocznica-powstania-narodowych-sil-zbrojnych-w-szczecinie

 

20.09.2016 – Uroczyste odsłonięcie Pomnika Żołnierzom Niepodległościowego Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej.

Organizator: Zarząd Okręgu Łomżyńskiego ZŻNSZ oraz Prezydent Miasta Łomża.

Uczestnicy uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Żołnierzom Niepodległościowego Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej po mszy św. i złożeniu wieńców wzięli udział w wykładzie Leszka Żebrowskiego „Narodowe Siły Zbrojneˮ.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/photos/a.1104520036247140/1339241026108372/?type=3&theater

http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/12777-w-%C5%82om%C5%BCy-ods%C5%82oni%C4%99to-pomnik-po%C5%9Bwi%C4%99cony-%C5%BCo%C5%82nierzom-podziemia-narodowego-ziemi-%C5%82om%C5%BCy%C5%84skiej-video-i-foto.html

 

22.09.2016 – Uroczystości pogrzebowe por. prof. Mariana Rutkowskiego ps. „Osa” – Wrocław.

W uroczystości pogrzebowej, z asystą wojskową, por. prof. Mariana Rutkowskiego ps. „Osa”, żołnierza Brygady Świętokrzyskiej NSZ, poza rodziną i przyjaciółmi udział wzięli weterani, członkowie ZŻNSZ, przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, parafianie oraz liczni młodzi ludzie, dla których profesor był wzorem do naśladowania.

https://www.facebook.com/NSZDS/posts/868631809938625?__xts__%5B0%5D=68.ARCjaKE1AXhFUx5WnwEZ21cxHKA5M3f3-d7E3jDudjOxr-tKu5CyMY8DfeBCp2QrFe28j7n2qsdyPh7-HvCfWW9GZCvsWZ-TGIs2sRbgTf0ZWZM3HFAAR-JNjTHe8ia-KrlM_QOfi9EVvjJ1Z9q3VJTZu6SSsj47XdIUcowe9BpKi30zpE55&__tn__=-R

 

24.09.2016 – 70. rocznica mordu na żołnierzach NSZ „Bartka” w Barucie.

Uroczystości zgromadziły patriotów z całej Polski. Przybyły liczne poczty sztandarowe i przedstawiciele okręgów Związku Żołnierzy NSZ. Kulminacją uroczystości była msza św. w intencji żołnierzy NSZ. W ceremonii wziął udział pododdział Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, był Apel Poległych oraz salwa honorowa.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkMkNwEAIAzuKuI~%3B~_G4sCWe93ZAYDU3ezl0QyW~_nDCyJUszjigJQF9IMQHUB9AK~%3BDr6N3RG~_CyCwrD7CRUh~_pt44jBcDGoYUe~_TlKkCifhCXANnU0ZRqAkaCVSuGWmLWKWyQXYG34B5zoVp9bHGu7tqnBUevI~_9MB3S~_NTUwL.bps.a.1099915650044834&type=1&__tn__=HH-R

 

27.09.2016 – 77. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego – Szczecin.

  1. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystościach na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wzięli udział członkowie i poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=523525357855753&id=277459875795637&__tn__=-R

 

PAŹDZIERNIK

1.10.2016 – Uroczystości 41. rocznicy śmierci płk. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” – Jarosław.

1 października odbyły się uroczystości 41. rocznicy śmierci płk. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”, dowódcy oddziału partyzanckiego NOW-AK. Patronatu honorowego udzielił: Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy Sejmie RP, Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1112677745435291&__tn__=-UC-R

 

5.10.2016 – Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy NOW Oddziału „Wędrowiec” – Śląsk Cieszyński.

5 października w Kiczycach został oficjalnie odsłonięty obelisk upamiętniający Żołnierzy Wyklętych oraz gajowego Józefa Majko. 8 lipca 1946 roku oddział „Wędrowca” Narodowej Organizacji Wojskowej zatrzymał się w kiczyckiej gajówce, gdzie następnie został ostrzelany przez siły UB i MO.

W uroczystości udział wzięli członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1118165628219836?__tn__=K-R

 

6–7.10.2016 – Prelekcje o żołnierzach kpt. „Bartka” – Pszczyna.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ opowiadali uczniom Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie o Zgrupowaniu Partyzanckim NSZ „Bartka”. Słuchaczami byli uczniowie klas zawodowych i technikum. W szkole zaprezentowana została wystawa „Powinniśmy wracać po swoich”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJwzNDQyNzYzMTM0tjQzMzMw0TOEChgZmBkbG5kbIAQgKowBAMgKFA~-~-.bps.a.1127364573966608&type=1&__tn__=HH-R

 

11.10.2016 – 73. rocznica egzekucji 28 żołnierzy Związku Organizacji Wojskowej – Oświęcim.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Bogdan Ścibut upamiętnił w dniu 11 października pod Ścianą Śmierci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz 73. rocznicę egzekucji 28 członków Związku Organizacji Wojskowej.

Towarzyszyli mu: zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MON Jan Chmiel, pełnomocnik Fundacji Armii Krajowej dr Robert Zapart, a także delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJwzNDQ0MTU2tTQ1tDQ0MzQ21zMEC5gZGEEEDKACphYQFSbmAP8QCgU~-.bps.a.1114535828582816&type=1&__tn__=HH-R

 

14.10.2016 – Bieg z Mają dla Hani – Bielsko-Biała.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ, będący jednocześnie w GRH Beskidy, pomagali zorganizować Bieg Charytatywny „Biegniemy z Mają dla Hani”. Wydarzenie to miało miejsce 9 października na terenie Nadleśnictwa Bielsko. Celem biegu było zorganizowanie pomocy dla 3-letniej Hani Szymborskiej, zmagającej się z białaczką.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1116451815057884&__tn__=-UC-R

 

17.10.2016 – Wernisaż w gimnazjum w Goczałkowicach Zdrój.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ przeprowadzili wernisaż wystawy „Powinniśmy wracać po swoich” w gimnazjum w Goczałkowicach Zdrój. Słuchaczami prelekcji historycznej o Zgrupowaniu NSZ „Bartka” były 3 klasy gimnazjalne. Wśród uczniów największe zainteresowanie wzbudził pokaz umundurowania i uzbrojenia.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFyrkNACAMBMGOkNc~_~_em~%3BMQIQpKMBxtLLmjC8FxdQTdbogc74AMpQsgHImg1u.bps.a.1119062704796795&type=1&__tn__=HH-R

 

19.10.2016 – Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Nowogard.

19 października, na zaproszenie Wspólnoty Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie oraz proboszcza parafii – ks. Grzegorza Legutki, poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin wziął udział w uroczystym wprowadzeniu relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła WNMP.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=522841367924152&id=277459875795637&__tn__=-R

 

21.10.2016II Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” – Janów Lubelski.

W Janowie Lubelskim odbył się II Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”. Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Współorganizacja: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Park Rekreacji ZOOM Natury.

Rajd został sfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

https://fkw.edu.pl/ii-rajd-pieszy-im-wincentego-sowy-ps-vis/

 

22–23.10.2016 – 70. rocznica zamordowania kpt. NSZ Antoniego Żubryda ps. „Zuch” – Sanok.

Obchody 70. rocznicy śmierci Antoniego Żubryda rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamięci żołnierzy NSZ z dowodzonego przez „Zucha” antykomunistycznego Oddziału Partyzanckiego NSZ, straconych przez komunistycznych oprawców w publicznych egzekucjach w 1946 roku. Następnie w podziemiach sanockiego zamku w Sali Gobelinowej Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek otworzył konferencję poświęconą Antoniemu i Janinie Żubryd. Odbyła się ceremonia wręczenia Medali „Pro Patria”.

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Muzeum Historyczne w Sanoku, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej.

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/443-70-rocznica-%C5%9Bmierci-antoniego-%C5%BCubryda.html

http://muzeum.sanok.pl/pl/wydarzenia/194-70-rocznica-smierci-antoniego-zubryda-ps-zuch

 

22.10.2016 – 25-lecie powstania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin – Szczecin.

22 października odbyła się uroczystości powstania Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=524224401119182&id=277459875795637&__tn__=-R

 

24.10.2016 – Apel Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ do Radnych Miasta Lublin o nadanie ulicy imienia ppłk. Leonarda Zub-Zdanowicza – Lublin.

Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wystąpił do Radnych Miasta Lublin z apelem, aby jednej z lubelskich ulic, która – na mocy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – będzie musiała zmienić patrona, nadać imię Leonarda Zub-Zdanowicza, jedynego cichociemnego z szeregów Narodowych Sił Zbrojnych. Pod apelem podpisy złożyli przedstawiciele: Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenia im. Kazimierza Wielkiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie, Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Fundacji Amor Patriae, Korporacji Concordia.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1251149678277161?__tn__=-R

 

27.10.2016 – Prelekcja: Historia NSZ – Sośnicowice.

27 października członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ odwiedzili miejsko-gminną bibliotekę w Sośnicowicach. Głównym tematem prelekcji, którą przeprowadzili była historia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych walczących w czasie II wojny światowej z okupantem niemieckim, a także z sowieckim po 1945 roku. Wielu z żołnierzy po zakończeniu działań wojennych walczyło w podziemiu antykomunistycznym.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFjdsNADEMwjY6hTwo3X~_xkxo1~%3BbVsAEK07eZKR9aHBuHEqiQH8Bi~_L3B0kgPsJEuTtBFjhHrULqh~_Sb6NXSYBPybrHqg~-.bps.a.1138609182842147&type=1&__tn__=HH-R

 

29.10.2016 – Znicz dla Bohatera – Lublin.

Członkowie Okręgu Lublin ZŻNSZ uporządkowali i udekorowali mogiły żołnierzy NSZ w województwie lubelskim. Akcję sprzątania rozpoczęto 27 października, kiedy to członkowie chełmskiego Koła ZŻNSZ posprzątali groby i miejsca pamięci poświęcone żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. W ramach corocznej akcji „Znicz dla Bohatera z NSZˮ uporządkowane zostały mogiły i pomniki w Hucie, Wojsławicach, Cycowie, Siedliszczu, Woli Korybutowej, Gołębiu i Kaniem. Uporządkowano również groby żołnierzy WiN w Wojsławicach oraz grób uczestnika powstania styczniowego w Siedliszczu. W piątek 28 października w powiatach kraśnickim i janowskim uporządkowanie mogił przeprowadzili członkowie PAS NSZ. Dotarli na groby w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Stróży, Marynopolu i Zalesiu. Następnego dnia członkowie Okręgu Lublin ZŻNSZ porządkowali groby i mogiły na lubelskich nekropoliach.

https://www.facebook.com/events/310143116039042/

 

29.10.2016 – Znicz dla Bohatera – Szczecin.

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin w ramach IV edycji akcji „Znicz dla Bohatera”, organizowanej przez GRH 12. Pułku Ułanów Podolskich, uporządkowali groby Bohaterów, walczących o niepodległość i wolność naszej Ojczyzny, m.in. żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Wyklętych z Bojowego Oddziału Armii, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=524437517764537&id=277459875795637&__tn__=-R

 

LISTOPAD

6.11.2016Uroczystości obchodów 30. rocznicy śmierci oficera Narodowych Sił Zbrojnych mjr. Mariana Kozłowskiego ps. „Lech” – Ziemia Łomżyńska.

W dniu 6 listopada odbyły się obchody 30. rocznicy śmierci oficera Narodowych Sił Zbrojnych mjr. Mariana Kozłowskiego ps. „Lech”, „Dąbrowa”, „Przemysław”, „Opoka”. Mjr „Lech” był Komendantem Okręgu Olsztyńskiego (kryptonim „Bałtyk”) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W uroczystości udział wzięli członkowie ZŻNSZ Okręg Łomżyński.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1394421740590300?__xts__%5B0%5D=68.ARC_6AV1BSDkwd3A8Xx5Viy9TWqhDQrsMBaeZAgnLzuvunzNr2l_-ecqD7tzLBa9xy8vsCtteWolIor_RCQqTUgXSlofxNzF0rZwaXQNgcAsCOYGrnjqa5W2BLLJOfOCl30G96pfJ9pD9srJG9ZZfgAUK21e9x3Pou81P-zwOGy66zLWibBkZA&__tn__=-R

 

9.11.2016 – Lekcja patriotyzmu dla najmłodszych – Bielsko-Biała.

9 listopada członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ przeprowadzili żywą lekcję historii dla uczniów szkoły podstawowej „Skała” w Bielsku-Białej. Opowiedzieli uczniom o historii Żołnierzy Wyklętych z oddziału „Bartka”, o projekcie badawczym i działalności ZŻNSZ. Swoimi wspomnieniami podzielił się Zbyszek Chmielniak Prezes Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1145096075526791&__tn__=-UC-R

 

9.11.2016 – Lekcje polskiej historii w polonijnych szkołach – Chicago.

Członkowie Okręgu NSZ-Nowe Pokolenie Chicago po raz kolejny przeprowadzili lekcje historii Polski w polonijnych szkołach w Stanach Zjednoczonych.

https://www.facebook.com/zznszkchicago/posts/1284279231623520?__tn__=H-R

 

11.11.2016 – VI Szczeciński Marsz Niepodległości – Szczecin.

VI Szczeciński Marsz Niepodległości, w którym udział wzięli członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin wraz z pocztem sztandarowym Okręgu, zorganizowało Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie.

https://www.facebook.com/pg/wczarnymobiektywie/photos/?tab=album&album_id=1208784149187706&__tn__=-UC-R

 

11.11.2016 – Święto Niepodległości – Czechowice-Dziedzice.

Reprezentacja Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wzięła udział w miejskich obchodach Dnia Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach. Uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Wolności przy dworcu PKP. Po przemówieniach zostały złożone wieńce oraz uformowano kolumnę, by przemaszerować na mszę świętą za Ojczyznę.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1146962932006772?__tn__=-R

 

18.11.2016 – Akcja „Pomóżmy Bohaterom”.

W dniach 18.11–20.12.2016 r. przeprowadzona została zbiórka publiczna darów rzeczowych dla kombatantów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłośćˮ oraz ich rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej. Zbiórka została zorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Partnerem akcji był Okręg Lublin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://fkw.edu.pl/%ef%bb%bfpomozmy-bohaterom-zbiorka-publiczna-dla-kombatantow/

 

20.11.2016 – Spotkania z Leszkiem Żebrowskim – Pomorze Zachodnie.

Cztery wykłady Leszka Żebrowskiego na Ziemiach Zachodnich. Organizatorami wydarzenia byli: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, a wsparcie finansowe przedsięwzięcia uzyskaliśmy dzięki zbiórce publicznej: „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541665462708409&id=277459875795637&__tn__=-R

 

21.11.2016 – III Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych – Kraków.

III Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych rozpoczęły się w niedzielę przemarszem Wyklętych spod kościoła św. Wojciecha na Rynek Główny w Krakowie. W bazylice Mariackiej o godz. 14.00 rozpoczęła się msza święta wypominkowa. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1152927914743607?__tn__=-R

 

21.11.2016 – 95. rocznica urodzin mjr. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” – Pomorze Zachodnie.

Wizyta członków i sympatyków Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych u mjr. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”, w rocznicę jego 95. urodzin.

http://radioszczecin.pl/1,345745,95-urodziny-andrzeja-kiszki-najstarszego-zolnier&s=9&si=9&sp=9

 

24.11.2016 – Prelekcja „Działalność NSZ w Pszczynie” – Pszczyna.

24 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie odbyła się prelekcja historyczna przeprowadzona przez członków Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ o Żołnierzach Wyklętych z oddziału NSZ kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Lekcja historii połączona była z prezentacją wystawy „Powinniśmy wracać po swoich”.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1182843001752098&__tn__=-UC-R

 

25.11.2016 – Publikacja pt.: „Stanisław Radwański – żołnierz Akcji Specjalnej NSZ”.

Wydawca: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Patronat honorowy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Wspomnienia żołnierza komórki likwidacyjnej Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych z Warszawy. Publikacja została nieodpłatnie przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych ma terenie woj. mazowieckiego.

https://fkw.edu.pl/wydalismy-wspomnienia-pt-stanislaw-radwanski-zolnierz-akcji-specjalnej-nsz/

 

GRUDZIEŃ

2.12.2016 – 69. rocznica zamordowania kpt. NSZ Henryka Flame ps. „Bartek” – Czechowice-Dziedzice.

Dnia 2 grudnia członkowie ZŻNSZ Okręgu Śląsk Cieszyński zorganizowali uroczystości 69. rocznicy zamordowania legendarnego dowódcy zgrupowania partyzanckiego NSZ kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Po mszy sformowano kolumnę i przemaszerowano na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się grób dowódcy. Tam złożono wiązanki i zapalono znicze.

 

4.12.2016 – Uroczystości 67. rocznicy śmierci por. Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk”, ostatniego Komendanta Okręgu Białystok NZW w Śniadowie.

W Śniadowie odbyły się uroczystości 67. rocznicy śmierci por. Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk” – ostatniego Komendanta Okręgu Białystok Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz jego syna Jerzego Żebrowskiego ps. „Konar”. W kościele parafialnym w Śniadowie odprawiono mszę św., po której w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie wykłady wygłosili Leszek Żebrowski i Michał Wołłejko.

 

12.12.2016 – Publikacja Barbary Jachimczak pt. „Losy żołnierzy NSZ na Kielecczyźnie”.

Wydawca: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Patronat honorowy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Wspomnienia żołnierzy NSZ z województwa świętokrzyskiego. W wydawnictwie zamieszczone zostały nigdy wcześniej niepublikowane relacje i zdjęcia z archiwów prywatnych. Publikacja została nieodpłatnie przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych ma terenie woj. świętokrzyskiego.

https://fkw.edu.pl/wydalismy-publikacje-barbary-jachimczak-pt-losy-zolnierzy-nsz-na-kielecczyznie/

 

16.12.2016Spotkanie wigilijne Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

Po raz kolejny w swojej historii Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował wigilię. W spotkaniu opłatkowym wzięli udział członkowie i sympatycy Okręgu ze Szczecina i okolic.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=549482005260088&id=277459875795637&__tn__=-R

 

17.12.2016Szczecińska Pikieta Antykomunistyczna – Szczecin.

Szczecińska Pikieta Antykomunistyczna organizowana przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie, w którego skład wchodzi również Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Pikieta miała na celu upamiętnienie ofiar wydarzeń i strajków z Grudnia 1970 roku.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=549087418632880&id=277459875795637&__tn__=-R

 

30.12.2016 – Spotkanie wigilijne (noworoczne) członków oraz sympatyków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Okręg Łomżyński.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1460966760602464?__xts__%5B0%5D=68.ARB3SgSaiz-TSV7Kpdm_61v0iQvmBPvic4PAp9AUA5p96FQvz465Q7WrQ9P_k6NBx6tAbLOYoOq7DnLq18CiHodrZ8UO80ynXZgA1cGFotjz0WPHTVLDBn-xLciqwGIVNUyNhIFwPNQGri6B1Qoa6mTGVlbEHPCjhR64JmKYPvTLwKT_v5ZHdQ&__tn__=-R

 

ROK 2017

 

STYCZEŃ

2.01.2017 – Obchody 78. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego – Łomża.

Członkowie ZŻNSZ Okręg Łomża złożyli, w imieniu całego Związku, wieniec pod tablicą poświęconą Romanowi Dmowskiemu, znajdującą się w dworku Lutosławskich w Drozdowie k. Łomży – miejscu śmierci Dmowskiego przed 78 laty. Po powrocie z Drozdowa miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Zasługi 25-lecia NSZ środowisku kibicowskiemu Łomżyńskiego Klubu Sportowego.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1466455853386888?__xts__%5B0%5D=68.ARC6XQ16V52bRX9YcYjtX-AiuD4Otf0dMb0R2p8LbOiVjdS2I1pmYlGavjA7WaW8nTpltkRl2qN0owH855jwooJw9Vb3ORUzgneNSfRRjWgahHNpgeEhXa8hHIhdcY1JdjBI_lOeWlAJU_wdToWhx1Ke0yY5xGWzwbVoGyCukpLYdEKtXBrA9w&__tn__=-R

 

9.01.2017 – Otwarty Społeczny Komitet Obchodów 78. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, 150-lecia Sokolstwa Polskiego, 75. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych, 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 96. rocznicy III Powstania Śląskiego – Lublin.

W skład Otwartego Społecznego Komitetu Obchodów 78. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, 150-lecia Sokolstwa Polskiego, 75. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych, 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 96. rocznicy III Powstania Śląskiego wszedł Związek Żołnierzy NSZ. Wśród prelegentów byli członkowie ZŻNSZ: dr Rafał Dobrowolski: „150 lat Sokolstwa Polskiego, proobronne aspekty działalności »Sokoła«” oraz Karol Wołek: „Co wyróżniało Narodowe Siły Zbrojne w polskim podziemiu niepodległościowym”.

https://www.facebook.com/events/1188250411223940/

 

14–15.01.2017I Nocny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lubelszczyzna.

Organizatorami I Nocnego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych są Sekcja Sportowo-Obronna przy Związku Żołnierzy NSZ i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Trasa Rajdu przebiegała w rejonie działania ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, który został patronem wydarzenia. Ppor. Edward Taraszkiewicz zginął w miejscowości Zbereże nad Bugiem.

https://fkw.edu.pl/i-nocny-marsz-pamieci-zolnierzy-wykletych/

 

14.01.2017 – Spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego.

 

 

14.01.2017 – 70. rocznica śmierci „Orlicza” – Ziemia Łomżyńska.

Organizator: ZŻNSZ Okręg Łomża.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/photos/pcb.1466740253358448/1466739280025212/?type=3&theater

 

17.01.2017 – Uroczystości pogrzebowe śp. Bohdana Szuckiego ps. „Artur” – Lublin.

11 stycznia 2017 r. na wieczną wartę odszedł dr Bohdan Szucki – żołnierz Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych, doktor toksykologii, założyciel i wieloletni Prezes Związku Żołnierzy NSZ oraz Prezes Honorowy Związku Żołnierzy NSZ. Uroczystości pogrzebowe śp. Bohdana Szuckiego zostały poprzedzone mszą św. w kaplicy pw. Wszystkich Świętych na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Lipowej. Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ przygotował spotkanie wspomnieniowe i poczęstunek w Domu Akcji Katolickiej w Lublinie.

 

17.01.2017 – Wykład: „Błogosławiona »Poznańska Piątka«” – Szczecin.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin zorganizował spotkanie dotyczące historii podziemia narodowego. Audytorium wysłuchało niezwykle ciekawego wykładu, dotyczącego błogosławionej „Poznańskiej Piątki”. Współorganizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz Fundacja Małych Stópek.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562386850636270&id=277459875795637&__tn__=-R

 

30.01.2017 – Lista inicjatyw sfinansowanych w 2016 r. ze zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

Patronat nad akcją: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Część działań było organizowanych wspólnie ze Związkiem Żołnierzy NSZ.

https://fkw.edu.pl/lista-inicjatyw-sfinansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych-w-2016/

 

LUTY

7.02.2017Msza św. za dusze Jana i Tadeusza Przewoźników – Czechowice-Dziedzice.

W rocznicę urodzin Jana Przewoźnika ps. „Ryś” członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński uczestniczyli wraz z rodziną „Rysia” we mszy św. za dusze Jana i Tadeusza Przewoźników w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach. Na mszy obecny był także kombatant NSZ ppor. Stefan Siekliński ps. „Stefek” żołnierz Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartkaˮ.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1234237056612692&__tn__=-UC-R

 

12.02.2017 – 75. rocznica powstania Armii Krajowej – Śląsk Cieszyński.

Członkowie ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński, GRH Beskidy oraz ONR Bielsko-Biała oddali cześć żołnierzom Armii Krajowej w 75. rocznicę powstania tej formacji. Uroczystości odbyły się pod Pomnikiem AK na cmentarzu w Bielsku-Białej. Sekretarz Okręgu przedstawił zgromadzonym krótki rys historyczny największej armii podziemnej w całej okupowanej przez Niemców Europie. Następnie złożono wiązanki i zapalono znicze. Na koniec wiceprezes Okręgu poprowadził modlitwę.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1242927765743621?__tn__=-R

 

12.02.2017 – 75. rocznica powstania Armii Krajowej – Szczecin.

W szczecińskiej katedrze św. Jakuba, w ramach szczecińskich obchodów 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, została odprawiona uroczysta msza św. w intencji żołnierzy Armii Krajowej. Delegacja Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin złożyła kwiaty w kaplicy Armii Krajowej.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=574975896044032&id=277459875795637&__tn__=-R

 

12.02.2017 – Pokaz filmu fabularnego o Żołnierzach Wyklętych: „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” – Stargard.

W Stargardzie odbył się pokaz pierwszego filmu fabularnego o Żołnierzach Wyklętych: „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”, w reżyserii Jerzego Zalewskiego.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=575004896041132&id=277459875795637&__tn__=-R

 

17.02.2017Wykład o Żołnierzach Wyklętych – Andrychów.

W Andrychowie członkowie ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński mieli okazję przedstawić uczniom drugich klas LO historię Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka”. Wykład odbył się w kinie Beskid. Obecni byli także księża z tamtejszej parafii, którzy na początku wykładu odmówili Modlitwę NSZ.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1240546699315061?__tn__=-R

 

18.02.201770. rocznica ostatniej walki i śmierci Józefa Kurasia ps. „Ogień” – Waksmund.

W Waksmundzie odbyły się uroczystości 70. rocznicy ostatniej walki i śmierci mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”. Rozpoczęła je uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. Po mszy odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o potwierdzeniu stopnia majora Wojska Polskiego Józefa Kurasia ps. „Ogień”. Nominację z rąk dyrektora generalnego MON Bogdana Ścibuta odebrał syn „Ognia” – Zbigniew Kuraś. Następnie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk uhonorował trzech członków Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ Medalami „Pro Patria”: Martę Ociepkę, Bogdana Ścibuta i Ireneusza Pająka. Po mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych oraz przemaszerowano na pobliski cmentarz, gdzie odbył się Apel Poległych oraz składanie wiązanek.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1245166912186373&__tn__=-UC-R

 

25.02.2017 – Sprzątanie grobów żołnierzy podziemia antykomunistycznego – Lublin.

Okręg Lublin ZŻNSZ przy wsparciu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego zorganizował akcję sprzątania grobów żołnierzy podziemia antykomunistycznego w Lublinie. Uporządkowano groby i zapalono znicze na mogiłach Żołnierzy Wyklętych na rzymsko-katolickiej nekropolii przy ul. Lipowej, a następnie na cmentarzu przy ul. Unickiej, gdzie m.in. znajduje się mogiła pomordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954, oraz na cmentarzu komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka.

https://www.facebook.com/events/122254101629050/

 

26.02.2017 – Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lublin.

Patronat honorowy nad Marszem Żołnierzy Wyklętych w Lublinie objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Organizacje wspierające uroczystości: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecumˮ, Młodzież Wszechpolska Lublin, Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis!, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokółˮ w Lublinie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, Lubelski Pluton Straży Marszu Niepodległości, Amor Patriae.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/photos/a.492998370758966/1379398272118967/?type=3&eid=ARBT7l2UbMyRVV0buMD6a-hrG6soyqOqkqo6QiHKnT-EjvFZZy48V0BbM9TBa-toC2IPRvV9T6_9Ah3k&__tn__=EHH-R

https://www.youtube.com/watch?v=SULX-I1FH0A

https://www.youtube.com/watch?v=LHXHrMA1VsE

 

26.02.2017 – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Grodków.

Partner wydarzenia: Związek Żołnierzy NSZ. Delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński aktywnie uczestniczyła w pierwszej edycji Biegu „Tropem Wilczym” zorganizowanego w Grodkowie. Bieg poprzedzony został uroczystą mszą św. sprawowaną w kościele pw. św. Michała Archanioła w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie ze Zgrupowania Partyzanckiego NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1251271851575879?__tn__=-R

 

 

 

MARZEC

1.03.2017 – Przejście z przewodnikami po pierwszym w Polsce Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lublin.

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Oddział IPN w Lublinie oraz Oddział Miejski PTTK w Lublinie.

Wraz z przewodnikami zwiedzano miejsca związane z podziemiem niepodległościowym i okresem sowieckiej okupacji Polski po zakończeniu II wojny światowej. Uczestnicy poznali najważniejsze miejsca związane z lubelską historią lat 1944–1956. Przewodnikami po Szlaku byli również członkowie ZŻNSZ Okręg Lublin.

http://wmeritum.pl/1-marca-lublinie-bedzie-mozna-zwiedzic-przewodnikami-szlak-pamieci-zolnierzy-wykletych/172154

 

1.03.2017 – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – Cieszyn.

1 marca członkowie ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej Cieszyna, Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenia Wszechnica, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, młodzieży szkolnej, a także z rodziną Jana Dziedzica wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Cieszynie.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1255608441142220&__tn__=-UC-R

 

1.03.2017 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lublin.

Związek Żołnierzy NSZ Okręg Lublin objął wydarzenie patronatem.

Organizatorzy: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Dariusz Magier, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Dzień wcześniej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się sesja historyczna organizowana przez Oddział IPN w Lublinie, m.in. wykład o żołnierzu Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych Stefanie Brzuszku ps. „Borutaˮ wygłosił dr Rafał Drabik – członek ZŻNSZ Okręg Lublin. Następnie rozdano nagrody laureatom etapu okręgowego konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, organizowanego przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i współorganizowanego przez Związek Żołnierzy NSZ.

 

1.03.2017 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Szczecin.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin złożyła kwiaty pod tablicami upamiętniającymi aresztowanych, przetrzymywanych i mordowanych Żołnierzy Wyklętych w Szczecinie.

 

3.03.2017 – Uroczystości nadania sztandaru Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – Warszawa.

Przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ byli obecni na uroczystości nadania sztandaru Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, który swą symboliką nawiązuje do wywiadu ZJ/NSZ. Żołnierz i sanitariuszka NSZ ppor. Maria Kowalewska ps. „Myszka” została matką chrzestną sztandaru SKW. W uroczystości udział wzięli reprezentanci ZŻNSZ: Karol Wołek Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ i Alicja Klementyna Mańkowska. Niestety, ze względu na stan zdrowia, na uroczystości nie dotarli gen. Jan Podhorski ps. „Zygzak” i Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Andrzej Churski.

http://www.mon.gov.pl/multimedia/foto/sztandar-dla-skw-52017-03-03/

 

4–5.03.2017 – Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych – Konstantynów Łódzki.

Członkowie ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Konstantynowie Łódzkim. Nasz udział rozpoczął się od spotkania historycznego z Danutą Iwan, córką mjr. Adama Lazarowicza. Na spotkaniu mieliśmy możliwość zaprezentowania działalności ZŻNSZ oraz omówiliśmy broń i umundurowanie partyzanckie.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1263058593730538&__tn__=-UC-R

 

5.03.2017 – Namioty Wyklętych – Kraków, Katowice.

Podczas Namiotów Wyklętych, organizowanych przez stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, przemówienie wygłosił kpt. Konstanty Kopf Prezes Okręgu Małopolska ZŻNSZ. Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ prezentowali umundurowanie, wyposażenie oraz uzbrojenie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Przekazywali także historię żołnierzy II konspiracji z oddziałów niepodległościowych działających na terenie Śląska.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1597392783624011&id=994131737283455&__tn__=-R

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1259710304065367&__tn__=-UC-R

 

 

 

9.03.2017 – Odsłonięcie ronda Żołnierzy Niezłomnych – Czechowice-Dziedzice.

W centrum Czechowic-Dziedzic odsłonięto rondo Żołnierzy Niezłomnych. Wydarzenie to było centralnym punktem uroczystości poświęconych obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Współorganizatorami uroczystości byli: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Beskidy, Izba Regionalna i Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1263859483650449&__tn__=-UC-R

 

10.03.201769. rocznica śmierci ks. mjr. Rudolfa Marszałka ps. „Opoka” – Bystra.

W kościele pw. Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa w Bystrej została odprawiona uroczysta msza św. w intencji ks. mjr. Rudolfa Marszałka ps. „Opoka” w 69. rocznicę jego śmierci. Po mszy złożono wiązanki oraz zapalono znicze przy tablicy pamiątkowej poświęconej temu wyjątkowemu kapłanowi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wraz z pocztem sztandarowym.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFz1EOAzAIAtAbLYJWy~%3B0vtsyu9vdFCIJZRSpzqcLjgwM7GiL~%3B4O6SW7ldsGpY7~_IAB2DdwReJE9GFFc4MC79AdsT2RLIvhDfsB8CNUGiwnAsdmA6gS6HX0TtqdlDnuZhfeodrfwEL5TqJ.bps.a.1267722796597451&type=1&__tn__=HH-R

 

11–12.03.2017 – Wyjazd do Międzygórza – Szczecin.

Działacze i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin wybrali się do Międzygórza w Kotlinie Kłodzkiej położonego przy trasie przemarszu na zachód Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Udział w wyjeździe wzięli również członkowie Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ.

 

12.03.2017 – Uroczystości 72. rocznicy zamordowania ks. Stanisława Zielińskiego kapelana NSZ – Lubelszczyzna.

W uroczystości 72. rocznicy zamordowania kapelana NSZ ks. Stanisława Zielińskiego udział wzięli członkowie ZŻNSZ Okręg Lubelski.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1400489283343199?__xts__%5B0%5D=68.ARDgoCe0ZHYMFLzJ7ALsDuVbVKg-m09it3aAzopw8Yrw1jOasPP-m69Cv3z4b99MUS_Vw8fkZXTOL0XG0lXPPytAnVcXIXD6ZWn37UCdrXTIGwWn5ZheezAvrf7abuCxhjEl87vgQI0pUhIMQ6gWWozijzgzFIA8WfZMIz_viHFngx9JPsjc6g&__tn__=-R

 

17.03.2017 – „Wieczór z NSZ” – Katowice.

Górnośląskie Koło ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński zorganizowało w Katowicach spotkanie poświęcone Narodowym Siłom Zbrojnym – „Wieczór z NSZ”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFjskNwEAIAzuK1pze~%3BhuLAgp8eIw8xhCCPA46~%3BEAeNJAsoDFAQKOm~%3B8DoIIKjqBa4OUqX2iZYQHxBK5PwKJC2X3rYKN81atwd9il5OIq1sonbCl9InTAD.bps.a.1281880185181712&type=1&__tn__=HH-R

 

19.03.2017 – Wykład o NSZ – Istebna.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej członkowie ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński przeprowadzili „żywą lekcję historii” na temat Żołnierzy Wyklętych w Istebnej. Tematem przewodnim były losy Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka”, życiorys dowódcy, historia operacji „Lawina” oraz Edwarda Biesoka ps. „Edek”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzssRACEIA9COdgw~%3BQ~%3B~_N7YiK1zdJAEJzTQlLOId9OGBwik29gCggDjCzKopOSAF4QW3BzOhKcGVivsoe9T6bldD~_Y9QGJRrG3ujH1AuEP34XKWQ~-.bps.a.1284538884915842&type=1&__tn__=HH-R

 

26.03.2017 – Uroczystości 65. rocznicy śmierci ppor. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus” – Złotoria i Babin.

Uroczystości współorganizował ZŻNSZ Okręg Łomża. Wydarzenie uświetniła msza św. odprawiona w kościele w Złotorii, po której złożono kwiaty pod pomnikiem w Babinie. Dla uczestników obchodów wykład wygłosił mgr. Piotr Łapiński z IPN w Białymstoku.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/photos/a.1104520036247140/1555935977772208/?type=3&theater

 

KWIECIEŃ

1.04.2017 – IV Pielgrzymka Środowisk Narodowych – Jasna Góra.

1 kwietnia na Jasną Górę przybyła IV Pielgrzymka Środowisk Narodowych. Na zaproszenie organizatora, Młodzieży Wszechpolskiej, udział w uroczystościach wzięła, tworząc poczet sztandarowy, trzyosobowa delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża. Gościem honorowym uroczystości była sędziwa, 101-letnia, przedstawicielka kadry dowódczej okresu II wojny światowej, żołnierz NOW, NOW-AK, a od wiosny 1945 Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, kpt. okresu wojny Maria Mirecka-Loryś.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1570205886345217?__xts__%5B0%5D=68.ARBrRfHVYGawUxAGfag0mVeRas5-eDY_Y8Rk8aI0RgXkO2WXcySyxmBVtcIE1Dk0V0tUN_xLA3vp-ig7eYyOkghSeXHCPcvjxbBmkO0f0CEhOpIbgd2peWt9tR1pkZU6fEDR2teVx9o7OD7zOIUsupFda5rersNQYQEjw-1D-JaVQJRaLaO-OQ&__tn__=-R

https://www.youtube.com/watch?v=oeiBPHA3wM8

 

Wielkanocna edycji zbiórki „Pomóżmy Bohaterom”.

Dary ze zbiórki publicznej „Pomóżmy Bohaterom” trafiły do ponad 20 kombatantów, żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz Koło Naukowe Historyków Studentów KUL. Koordynatorami akcji na terenie Lublina byli: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lublin, Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Lublin, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłośćˮ- Obszar Wschodni.

https://www.facebook.com/fundacjakw/videos/1886489631601032/?__xts__[0]=68.ARC8kzSfMKk_cNLqXj8Lm_joNxnP6lUYSnJJD_Lh_cgXPi-yRn6Ua6F6EBVHWUhtcLOxetrvBSvOGV0Z1SVz_SGQk7XOVOQ8D4ppl38nNRRiHROeJjPcyJR2p3OrUtGvCWfZ084XQnFYXx58u8vRTFB7g1VkBCkdzQgxBvm5wgrEdMYRe7pt8A&__tn__=H-R

 

8.04.2017 – II Wielkanocna akcja: Paczka dla Bohatera – Szczecin.

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, odwiedzili członka honorowego Okręgu Szczecin ZŻNSZ – mjr. Andrzeja Kiszkę ps. „Dąb”, żołnierza NOW-AK oraz NZW.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=600351540173134&id=277459875795637&__tn__=-R

 

9.04.2017 – Prelekcja o NSZ wśród młodzieży – Jaworze.

9 kwietnia członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ gościli z prelekcją historyczną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu. Przedstawili zgromadzonej tam młodzieży historię Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka”. Młodzi ludzie mogli poznać życiorys dowódcy, usłyszeć o projekcie badawczym „Powinniśmy wracać po swoich”, poznać kulisy operacji „Lawina”, usłyszeć wspomnienia Prezesa Okręgu Śląsk Cieszyński Zbigniewa Chmielniaka oraz zobaczyć przykładowe umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie partyzanckie.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1297671523602578&__tn__=-UC-R

 

9–10.04.2017 – Uroczyste zakończenie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – Lublin.

Organizatorem głównym Konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina. Współorganizator: Związek Żołnierzy NSZ.

Patronaty i instytucje wspierające Konkurs: Patronat Prezydenta RP Andrzeja Dudy –Żołnierzom Wyklętym, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Wielkopolski, Lubelski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Lublin, Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania.

http://konkurswykleci.pl/2017/04/19/relacja-ze-zgrupowanie-laureatow-i-uroczystego-zakonczenia-vi-edycji-konkursu/

 

11.04.2017 – Uroczystości 77. rocznicy zbrodni katyńskiej – Szczecin.

Delegacja Okręgu Szczecin ZŻNSZ, podczas uroczystości 77. rocznicy zbrodni katyńskiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, złożyła kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, symbolizującym ludobójstwo sowieckie dokonane na dziesiątkach tysięcy Polaków.

 

22.04.2017 – Spotkanie Wielkanocne ZŻNSZ Okręg Łomża.

 

23.04.2017 – Uroczystości upamiętniające ks. Jerzego Popiełuszkę i chor. Hieronima Rogińskiego ps. „Róg” – Kolno.

Obchody zorganizowano w rocznicę imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszki (23.04) oraz w rocznicę śmierci chor. Hieronima Rogińskiego ps. „Róg” (17.04). W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy miasta i powiatu, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa i instytucji publicznych. Obecni byli krewni Hieronima Rogińskiego oraz jedyny żyjący w Kolnie Żołnierz Wyklęty Stefan Kownacki ps. „Gołąb”. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych był podwładnym chor. „Roga” Rogińskiego. W uroczystościach wzięła również udział posłanka Bernadetta Krynicka.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta Kolno, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Kolno, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża Koło w Kolnie oraz Parafia św. Anny w Kolnie.

http://kolniak24.eu/pl/571_wydarzenia/5038_zobacz_zdjecia_z_uroczystosci_upamietniajacych_jerzego_popieluszke_i_hieronima_roginskiego.html#

 

22.04.2017 – Walne Zebranie Członków Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Bielsko-Biała.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1309905802379150&__xts__[0]=68.ARC_F8psAi9NI3a-oQhYKKQNzGudntMdHZQpDm3VDa-S4FN2FWy1ypsZNdqtcPGO5k1Px8Sswh60toQAjAuEK9W-IxfxInBmwKG5X7OWwvp5r-aGTaC8KKCaYSVmGfdNxzTg91Vx1vEKSAP6W2qycA-Zy4dH1Myb6x6_ixqLzzCN6uiJNwzmFQ&__tn__=-UC-R

 

26.04.2017 – Wystawa „Powinniśmy wracać po swoich” – Wisła.

26 kwietnia w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle odbył się wernisaż wystawy pt.: „Powinniśmy wracać po swoich”, poświęcony Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Wernisaż był okazją do przeprowadzenia prelekcji historycznej o Zgrupowaniu Partyzanckim NSZ kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”, którą poprowadzili członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1313549535348110&__tn__=-UC-R

 

MAJ

3.05.201771. rocznica Defilady oddziałów NSZ – Wisła.

3 maja w 71. rocznicę defilady żołnierzy Zgrupowania NSZ „Bartka” w Wiśle odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Modlono się za śp. Henryka Flame ps. „Bartek” i jego podkomendnych. Następnie przemaszerowano pod krzyż nieopodal kościoła, gdzie została wręczona, przez Dyrektora Generalnego MON Bogdana Ścibuta, pośmiertna nominacja dla Henryka Flamego na stopień majora Wojska Polskiego.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1320782567958140&__tn__=-UC-R

 

5.05.2017 – 72. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie przez żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ – Holiszów, Republika Czeska.

W Holiszowie w Czechach odbyły się uroczystości 72. rocznicy wyzwolenia przez żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet. Był to jedyny taki przypadek w historii, gdy wyzwolenia dokonała polska formacja wojskowa.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przy współorganizacji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wspólnie z czeskimi władzami samorządowymi. Wśród gości byli m.in. posłowie RP: Anita Czerwińska, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski, ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39940,72-rocznica-wyzwolenia-przez-Zolnierzy-Brygady-Swietokrzyskiej-Narodowych-Sil-Zb.html

 

7.05.2017 – Uroczystości rocznicy bitwy pod Kuryłówką – Kuryłówka.

Organizator: Związek Żołnierzy NSZ i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Uczciliśmy zwycięską bitwę podziemia narodowego z NKWD.

https://www.facebook.com/zznsz/photos/a.368555148236.158671.288081498236/10154669166848237/?type=3&theater

 

13.05.2017 – 116. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego – Szczecin.

Członkowie i sympatycy Okręgu Szczecin ZŻNSZ upamiętnili rotmistrza Witolda Pileckiego w 116. rocznicę urodzin tego niezwykłego Bohatera. Uczestnicy spotkali się na Rondzie Witolda Pileckiego, a następnie przeszli na Cmentarz Centralny, gdzie pod obeliskiem i tablicą poświęconą ofiarom stalinizmu odczytany został Apel Pamięci o Witoldzie Pileckim, odmówiona modlitwa oraz złożone kwiaty. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619466684928286&id=277459875795637&__xts__%5B0%5D=68.ARALGuRg314T6s3hRUqmdE-VEUIXxeVHUJQzkKg8hh6sDpQARPjf59Arv-gjiJELp8NWHGYyCnTz4mJBRxoNTo2BUqERDMW3DFtDsJWI1GTgCr6kE5tqYHnVRMFgmjpc_qAVsnl3UzIxAgSOl1L2VZ90qC7MDAfrPtYtrJwsfhNELkc-xxPl&__tn__=-R

 

14.05.2017 – Spotkanie rodzin żołnierzy NSZ z oddziału „Zbycha” – Łomża.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1619689531396852?__tn__=-R

 

12.05.2017 – Ogólnopolski Dzień Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego – Szczecin.

12 maja 2017 r. w Ogólnopolskim Dniu Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin upamiętnił Bohaterów z Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i innych formacji podziemia narodowego, walczących, z dwoma okupantami: niemieckim i sowieckim, o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę. Wystawiony został poczet sztandarowy Okręgu Szczecin ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=619039874970967&id=277459875795637&__tn__=-R

 

21.05.2017 – Uroczyste nadanie sztandaru 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej – Lublin.

Na Placu Zamkowym w Lublinie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W imieniu ZŻNSZ gwóźdź przybił por. Aleksander Kuchciewicz ps. „Żbik”.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1474190322639761?__xts__%5B0%5D=68.ARCMuQG0fUCmH7RHkQwUEpo5Nflzt4GFqYqe4VUCHSVXuSIFHd6sGJoAr4n3PgHBiOjvwjqUn8Q4lfmvo7dgUIS9AEc4_APstqSqVbNKJSFjJMvI58EzUVioN2o0h-cRVGzvwXwPdrJvB4tIwNqKKKk7CzAd7j0BvR8TdwZ2CSSPGXesILt_xg&__tn__=-R

 

27.05.2017Uroczystości złożenia prochów płk. Antoniego Szackiego ps. „Bohun” – Dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ – USA.

Dnia 27 maja odbyły się uroczystości złożenia prochów płk. Antoniego Szackiego ps. „Bohun” – legendarnego Dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Ceremonia miała miejsce w kaplicy na cmentarzu przy sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, USA. Podczas mszy św., sprawowanej w intencji płk. Szackiego, członkowie Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wchodzącego w skład Okręgu Szczecin ZŻNSZ, wystawili poczet sztandarowy oraz pełnili wartę przy urnie zmarłego.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=629570977251190&id=277459875795637&__tn__=-R

 

CZERWIEC

3.06.2017 – Uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia pobytu papieża Jana Pawła II w parafii pw. Świętej Rodziny – Lublin.

W Lublinie odbyły się obchody jubileuszu 30- lecia pobytu papieża Jana Pawła II w parafii pw. Świętej Rodziny. Mszę św. w intencji Ojczyzny i okolicznościową homilię wygłosił kapelan Związku Żołnierzy NSZ ks. kan. Ryszard Jurak. W uroczystości uczestniczyli kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych, przedstawiciele NSZZ „Solidarnośćˮ, Związku Sybiraków, Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego, ZŻNSZ, radni Miasta Lublin, poczty sztandarowe: Okręgu Lubelskiego, Kół w Chełmie i Kraśniku ZŻNSZ oraz Obszaru Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarnośćˮ. Wartę przy kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych pełnili członkowie Sekcji Sportowo-Obronnej ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1492291390829654?__tn__=-R

 

10–11.06.2017 – XIII Rajd „Bartka” – Żywiecczyzna.

W dniach 10–11 czerwca odbył się XIII Rajd „Bartka”. Uczestnicy poznali życiorys dowódcy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” oraz historię Zgrupowania Partyzanckiego NSZ. Na szczycie Baraniej Góry odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom NSZ i AK.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1358853820817681&__tn__=-UC-R

 

11.07.2017 – 75. rocznica rzezi wołyńskiej – Gdańsk.

Upamiętniając tragiczną dla Polaków 75. rocznicę rzezi wołyńskiej, delegacja Pomorskiego Okręgu Związku Żołnierzy NSZ oddała hołd pomordowanym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Pod pomnikiem upamiętniającym ofiary ludobójstwa złożono kwiaty, zapalono znicze i odmówiono modlitwę. Jarosław Kłosowski w kilku zdaniach podkreślił tragizm tamtych wydarzeń i mocno zaakcentował konieczność zachowania ich w pamięci.

https://www.facebook.com/NSZ.Pomorze/posts/618061545259306?__tn__=-R

 

15.06.2017III Memoriał im. Henryka Flame „Bartka” – Czechowice-Dziedzice.

15 czerwca rozpoczął się III Memoriał im. Henryka Flame „Bartka” – spływ kajakowy Wisłą z Czechowic-Dziedzic do Krakowa organizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Polaków. Spływ rozpoczął się pod Restauracją Kredensik w Zabrzegu, gdzie 1 grudnia 1947 roku kpt. Henryk Flame został zamordowany. Członkowie ZŻNSZ odmówili Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych, a na pierwszym noclegu, w miejscowości Góra, podczas wieczornego ogniska opowiedzieli uczestnikom spływu historię kpt. „Bartka” oraz losy całego Zgrupowania Partyzanckiego NSZ.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1359956504040746&__tn__=-UC-R

 

16.06.2017 – Premiera widowiska teatralnego w wykonaniu amatorskiego JaNowego Teatru, działającego przy parafii św. Macieja pod tytułem: „Polska dziś woła nas”.

Zespół prawie stu aktorów, reprezentujących wszystkie pokolenia, muzyków i realizatorów technicznych zaprezentował widowisko dedykowane żołnierzom wyklętym z oddziałów partyzanckich NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, Widowisko udało się zrealizować dzięki pomocy wiceprezesa Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ Ireneusza Pająka i Grupie Rekonstrukcji Historycznych „Beskidy”, a także Bogdanowi Ścibutowi - głównemu koordynatorowi projektu badawczo-historycznego „Powinniśmy wracać po swoich”, badającego historię Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka”.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1362851587084571

 

17.06.2017 – II Rajd im. mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” – Lubelszczyzna.

Organizatorzy: Okręg Lubelski ZŻNSZ, TG „Sokółˮ w Lublinie oraz GRH im. 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ. Rajd odbył się 17 czerwca w Szczecynie i Wólce Szczeckiej. Patronatem Narodowym objął wydarzenie Prezydent RP Andrzej Duda.

https://www.facebook.com/events/479103602481528/

https://lublin.tvp.pl/32853961/rajd-pamieci-leonarda-zubzdanowicza

 

18.06.2017 – Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” – Szczecin.

Po raz szesnasty odbyło się Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych po raz kolejny wziął udział w wydarzeniu, które ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Szczecina oraz regionu działalność organizacji pozarządowych. Odwiedzających nasze stoisko zapoznawaliśmy z historią Narodowych Sił Zbrojnych, rozdaliśmy kilkaset ulotek informujących o czynie zbrojnym NSZ, w tym roku kierując nacisk na historię Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=635067756701512&id=277459875795637&__tn__=-R

 

19.06.2017 – III Rajd Pieszy im. Wincentego Sowy ps. „Vis” – Janów Lubelski.

Kpt. Wincenty Sowa ps. „Vis” (1914–1944) był oficerem Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych, twórcą konspiracji narodowej (NOW, NSZ) w powiecie Janów Lubelski. Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorami wydarzenia są: Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Park Rekreacji ZOOM Natury.

https://www.facebook.com/events/788692157961229/

 

22.06.2017 – Walne Zebranie Członków Okręgu Dolnośląskiego – Dolny Śląsk.

Odbyło się Walne Zebranie Członków Okręgu Dolnośląskiego ZŻNSZ w obecności weteranów NSZ Okręgu Dolnośląskiego – kpt. Zbigniewa Boznańskiego i kpt. Stanisława Żurowskiego oraz pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego ZŻNSZ Karola Wołka. W trakcie zebrania wyłonione zostały nowe władze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Dolnośląskiego.

https://nsz.com.pl/index.php/1302-reaktywacja-okregu-dolnoslaskiego-zwiazku-zolnierzy-nsz-2

 

25.06.2017 – Obchody 73. rocznicy bitwy w Wygodzie – Ziemia Łomżyńska.

25 czerwca w Wygodzie odbyły się uroczyste obchody 73. rocznicy bitwy stoczonej w 1944 roku przez oddziały AK i NSZ z niemieckim okupantem. Przybyli na uroczystości kombatanci, przedstawiciele samorządów i służb mundurowych oraz mieszkańcy gminy oddali hołd walczącym w niej Polakom. Podczas uroczystości obecni byli kombatanci i członkowie ZŻNSZ Okręg Łomża.

http://lomzatek.pl/wspomnienie-poleglych-w-73-rocznice-zwycieskiej-bitwy-z-niemcami/

 

25.06.2017 – Uroczystości 66. rocznicy śmierci Józefa Miki ps. „Leszek”.

Organizator: Okręg Małopolska Związku Żołnierzy NSZ.

https://www.facebook.com/events/1918604234832058/

 

26.06.2017 – IV Piknik Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – Malbork.

Okręg Pomorski ZŻNSZ współorganizował IV Piknik Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w Jumpy Park w Malborku.

 

LIPIEC

1.07.2017 – Koronacja Matki Bożej Kazimierzowskiej – Rajcza.

Uroczysta msza święta, podczas której ksiądz biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel poświęcił koronę i nałożył ją na wizerunek rajczańskiej Matki Bożej. W uroczystościach udział wziął poczet sztandarowy ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1398344070201989&__tn__=-UC-R

 

9.07.2017 – Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej – Przemyśl.

Współorganizatorem uroczystości, które obyły się w Przemyślu, był Okręg Małopolski ZŻNSZ. W ciszy przez miasto przeszło kilkaset osób z flagami państwowymi oraz tablicami upamiętniającymi poszczególne miejscowości, w których bandyci spod znaku OUN-UPA dopuścili się bestialskich zbrodni. Uroczystości zakończyła wspólna modlitwa oraz odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Hołd ofiarom oddali członkowie ZŻNSZ z Podkarpacia i Małopolski.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1748723005157654&id=994131737283455&__xts__%5B0%5D=68.ARABZYlfo7-ATkOC5GfKcyWQMlKN8btWttamt6aXzYSeVELQMbO1-Xo9A-YGGdfYVVrjZEaqCHk1Kfv0aRozcAJrwiHo8r7zEzhllMKGfcpU-6spwO5pKQli45uf5nAivxMEc7VWReWdEPYUj5UZRyZlICwRYLdUZfuS5zzWY5L34brUK4lkDA&__tn__=-R

 

29.07.2017 – Odpust na Baraniej Cisieckiej.

29 lipca członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w tradycyjnym odpuście na Baraniej Cisieckiej. Przed mszą złożyli wiązanki na symbolicznym grobie żołnierzy ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak”, zlokalizowanym przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Ciścu.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1405500796152983&__tn__=-UC-R

 

30.07.2017 – Obchody 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego – Chicago.

Uroczystości odbyły się 30 lipca, o godzinie 17.00, pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles. Gośćmi honorowymi obchodów byli uczestnicy powstania warszawskiego oraz weterani II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział członkowie Związku Żołnierzy NSZ z Chicago.

https://nsz.com.pl/index.php/1304-zapraszamy-n-a-obchody-73-rocznicy-wybuchu-powstania-warszawskiego-chicago

 

SIERPIEŃ

1.08.2017 – Uroczystości rocznicy wybuchu powstania warszawskiego – Lublin.

Na uroczystościach byli obecni przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ.

 

1.08.2017 – Obchody 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego – Łomża.

 

1.08.2017 – 73. rocznica wybuchu powstania warszawskiego – Bielsko-Biała.

1 sierpnia o godzinie 17.00 na cmentarzu parafii NMP Królowej Świata w Bielsku-Białej oddano hołd powstańcom warszawskim w 73. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Obecni byli członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wraz z pocztem sztandarowym.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1406635149372881&__tn__=-UC-R

 

4–9.08.2017 – Szkolenie Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ – Lubelszczyzna.

W dniach 4–9 sierpnia odbyło się zgrupowanie Sekcji Sportowo-Obronnej przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy zgrupowania w okolicach Włodawy poznawali i doskonalili umiejętności związane z wojskowością. Odwiedziliśmy także miejsca walk stoczonych przez naszych Bohaterów w okresie niemieckiej i sowieckiej okupacji.

https://nsz.com.pl/index.php/1313-relacja-ze-szkolenia-sekcji-sportowo-obronnej-zwiazku-zolnierzy-nsz

https://nsz.com.pl/index.php/1307-obozy-szkoleniowe-sekcji-sportowo-obronnej-zwiazku-zolnierzy-nsz

 

12.08.2017 – Uroczystości 35. rocznicy śmierci cc. mjr. Wojska Polskiego, ppłk. Narodowych Sił Zbrojnych Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząbˮ – Lublin.

Na Skwerze Leonarda Zub-Zdanowicza w Lublinie miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy miejskiej, którą odsłonił podwładny mjr. „Zębaˮ – por. Jan Oszust, prezes Koła Kraśnik Związku Żołnierzy NSZ. Ks. Janusz Stępniak poświęcił tablicę. Podczas uroczystości odmówiono Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych oraz złożono wieńce i zapalono znicze. Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek zapowiedział, iż na następny rok planowane jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kamieniu znajdującym się na skwerze.

https://nsz.com.pl/index.php/1310-uroczystosci-35-rocznicy-smierci-leonarda-zub-zdanowicza-ps-zab-w-lublinie

 

14.08.2017 – „Przemarsz Czerwony Bór” – Ziemia Łomżyńska.

Bitwa w Czerwonym Borze była jedną z największych bitew partyzanckich na Ziemi Łomżyńskiej podczas II wojny światowej. 23 czerwca 1944 roku w kompleksie leśnym Czerwonego Boru około 250 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej zostało okrążonych i zaatakowanych przez około 5000 Niemców. „Przemarsz Czerwony Bór” został zorganizowany przez Okręg Łomża Związku Żołnierzy NSZ, udział w inicjatywie wzięli członkowie Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ.

https://nsz.com.pl/index.php/1311-relacja-z-przemarszu-czerwony-bor

 

15.08.2017 – III Pielgrzymka Związku Żołnierzy NSZ do Krzeszowa.

Związek Żołnierzy NSZ, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie organizowali III Pielgrzymkę Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W uroczystościach udział wzięli weterani NSZ, władze i członkowie Związku Żołnierzy NSZ, rekonstruktorzy z GRH Zachodni Szaniec i GRH Beskidy.

https://nsz.com.pl/index.php/1306-iii-pielgrzymka-zwiazku-zolnierzy-narodowych-sil-zbrojnych-do-sanktuarium-marki-bozej-laskawej-w-krzeszowie

 

15.08.2017 – Święto Wojska Polskiego – Łomża.

Złożenie kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy 33. pp. na Pl. Papieża Jana Pawła II i uroczysta msza św. w katedrze łomżyńskiej pod przewodnictwem biskupa seniora Stanisława Stefanka. ZŻNSZ Okręg Łomża wystawił poczet sztandarowy.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1715255468506924?__tn__=-R

 

19.08.2017 – 90. rocznica urodzin Edwarda Biesoka ps. „Edek” – Mazańcowice.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wraz z GRH Beskidy zorganizowali obchody 90. rocznicy urodzin żołnierza NSZ plut. Edwarda Biesoka ps. „Edek”. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Mazańcowicach. Pod koniec Eucharystii ppor. Stefanowi Sieklińskiemu ps. „Stefek”, ostatniemu żyjącemu żołnierzowi oddziału „Edka”, oraz Bogdanowi Ścibutowi, dzięki któremu udało się odnaleźć, ekshumować i pochować w rodzinnych Mazańcowicach szczątki Edwarda Biesoka, wręczone zostały „Krzyże Zasługi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z okazji 25-lecia powstania Związku”. Po mszy świętej udano się na cmentarz parafialny pod grób Edwarda Biesoka, będący jednocześnie symboliczną mogiłą poległych żołnierzy z jego oddziału.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1420584444644618&__tn__=-UC-R

 

20.08.2017 – Bohaterską Drogą do Nieba – Bystra Podhalańska.

Członkowie Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci zorganizowali uroczystości w Bystrej Podhalańskiej pod nazwą „Bohaterską Drogą do Nieba”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, która udzieliła wsparcia finansowego. W kościele św. Marcina odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, następnie żołnierz NSZ kpt. Stanisław Turski odsłonił Pomnik Bohaterom walczącym o niepodległą Polskę. Wieczorem na muszli koncertowej odbył się koncert patriotyczny.

https://nsz.com.pl/index.php/1315-3-etap-wydarzenia-bohaterska-droga-do-nieba

 

27.08.2017 – Marsz Pamięci „Inki” i „Zagończyka” – Gdańsk.

W przeddzień 71. rocznicy zamordowania przez UB w gdańskim więzieniu bohaterskich żołnierzy 5. Brygady Wileńskiej AK: Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i por. Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk” oraz w przeddzień 1. rocznicy ich uroczystego pogrzebu, Okręg Pomorski ZŻNSZ współorganizował „Marsz Pamięci »Inki« i »Zagończyka«”.

https://www.facebook.com/NSZ.Pomorze/posts/619852895080171?__tn__=-R

 

30.08–8.09.2017 – Obóz Sekcji Sportowo-Obronnej ZŻNSZ – Lubelszczyzna.

Obóz szkoleniowy Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej. Założeniem obozu było podniesienie umiejętności proobronnych uczestników zgrupowana. Szkoleniowcami byli operatorzy jednostki wojskowej GROM 2305, byli żołnierze 6. Powietrznej Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz instruktorzy z Sekcji-Sportowo Obronnej ZŻNSZ. Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy.

https://nsz.com.pl/index.php/1318-oboz-sekcji-sportowo-obronnej-nsz-relacja-i-zdjecia

https://nsz.com.pl/index.php/1317-pismo-prezydium-parlamentarnego-zespolu-ds-weteranow-kombatantow-i-osob-represjonowanych-do-uczestnikow-obozu-szkoleniowego-sekcji-sportowo-obronnej-zwiazku-zolnierzy-nsz

 

WRZESIEŃ

3.09.2017 – Uroczystości 70. rocznicy śmierci por. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” – Łapy.

Organizator: Związek Żołnierzy NSZ Okręg Łomża. Uroczystości uświetniły dwa poczty sztandarowe: poczet ZŻNSZ Okręg Łomża i poczet ZŻNSZ Koło w Kolnie Okręg Łomża. Po mszy świętej, w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Łapach, uczestnicy ceremonii wraz z rodziną por. Tadeusza Narkiewicza udali się na wykład o por. „Ciemnym” przygotowany przez historyka Roberta Radzika.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1739281082771029?__xts__%5B0%5D=68.ARB8JlQ3pL9IY6oI9PvmEm1ez0DGnMfztzxcMPC_lDaEYqS_VuRVzf7G4D0lOYx3DJPyLSP3Kq_cYSJbtMM2oDfBWVp0i1a7RxXKNwuqVUnIhrSCOcCgvU56AaOQ9QkfPcU-5AWLB8jp1h_yMeqPpp50VJBroF9N94CTA_8wYv8oDhMB1y3paA&__tn__=-R

 

9.09.2017 – Uroczystości upamiętniające 71. rocznicę mordu na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu Śląskiego kpt. Henryka Flame „Bartka”.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński zorganizował uroczystości upamiętniające 71. rocznicę mordu dokonanego przez funkcjonariuszy UB i NKWD na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”.

Uroczystości objęte zostały Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy – „Żołnierzom Wyklętym”.

https://nsz.com.pl/index.php/1312-uroczystosci-upamietniajace-71-rocznice-mordu-dokonanego-na-zolnierzach-zgrupowania-partyzanckiego-nsz-vii-okregu-slaskiego-kpt-henryka-flame-bartka

 

10.09.2017 – Uroczystości 78. rocznicy bitwy pod Wizną – Ziemia Łomżyńska.

W czasie uroczystości w Górze Strękowej k. Wizny oddaliśmy hołd żołnierzom września 1939 r., bohaterskim obrońcom odcinka „Wizna” nad Narwią. Wystawiliśmy Poczet Sztandarowy ZŻNSZ Okręgu Łomżyńskiego.

https://bialystok.tvp.pl/33938826/oddali-hold-bohaterskim-obroncom-wizny

 

10.09.2017 – „Grom Challenge” 2017 – Czerwony Bór.

W Czerwonym Borze odbyła się piąta edycja „Grom Challenge”. Podczas tegorocznych zawodów Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wystawiła dwie ekipy.

https://nsz.com.pl/index.php/1319-relacja-z-grom-challenge-2017

 

25.09.2017 – Uchwała Sejmu RP w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania NSZ.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu całego Narodu przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, w której stwierdził, że „Narodowe Siły Zbrojne dobrze przysłużyły się Ojczyźnie”. Autorami wstępnego projektu uchwały byli: Karol Wołek i Leszek Żebrowski.

https://nsz.com.pl/index.php/1324-uchwala-sejmu-w-sprawie-upamietnienia-75-rocznicy-powstania-nsz-tresc-i-zdjecia

 

16.09.2017 – Uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych – Warszawa.

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Patronat honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego, podczas której kazanie wygłosił kapelan Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ks. Janusz Stępniak. Po mszy uczestnicy udali się na plac przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. List okolicznościowy od Prezydenta PR Andrzeja Dudy odczytał Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. Swój list okolicznościowy wystosował również Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i Minister Obrony Narodowej Antonii Macierewicz. Następnie przemówienia wygłosili: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk; weteran Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych i powstaniec warszawski gen. bryg. Jan Podhorski ps. „Zygzak”; Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek. Kolejna część uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.

https://nsz.com.pl/index.php/1325-relacja-z-uroczystosci-75-lecia-narodowych-sil-zbrojnych

 

16–17.09.2017 – Uroczystości upamiętniające 70-rocznicę śmierci kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa” – Zakliczyn-Ruda Kameralna.

Podczas uroczystości upamiętniających 70-rocznicę śmierci kpt. Jana Dubaniowskiego odbył się zapoczątkowany przez Jadwigę i Krzysztofa Perkmanów z ZŻNSZ wraz ze Stowarzyszeniem „Żandarmeriaˮ – I Edukacyjny Rajd Górski szlakiem kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa”.

https://nsz.com.pl/index.php/1314-70-rocznica-ostatniej-walki-kpt-jana-dubaniowskiego-salwy

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1452675958150871&id=107505932667887&__tn__=H-R

 

21.09.2017 – „Znicz dla Bohatera” – Szczecin.

Przed 1 listopada delegacja ZŻNSZ Okręg Szczecin złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach żołnierzy polskiego podziemia narodowego.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687081044833516&id=277459875795637&__xts__%5B0%5D=68.ARDUA7swJr69wmk2Gz3xyTy629QxmsFg7N7qZBxtMoJOb9bJBPia7tJtHzmGG4iKpU1gYqnLQb3A4TFdvgCPmjK0CEcWWdhEnBJiO9e4CRBhJP5UOJIiHQ-S6z5_0Pa87Z5KcU8ozJN0J6GdzbUdGtltUXOaVf-bEugTW-UgwTLpQ2QzEMkM&__tn__=-R

 

21–24.09.2017 – Szczecińskie Obchody 75-lecia NSZ – Szczecin.

Obchody 75-lecia NSZ w Szczecinie uświetniło: odsłonięcie Skweru im. NSZ; VI Turniej Piłkarski o Puchar Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych; msza św. w intencji NSZ.

https://www.facebook.com/events/1898505960470546/

 

22–23.09.2017 – Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ – Gdańsk.

Organizator: Okręg Pomorski ZŻNSZ.

 

23.09.2017 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie pierwszego Komendanta Głównego NSZ płk. Ignacego Oziewicza na cmentarzu witomińskim w Gdyni.

Organizator: Okręg Pomorski ZŻNSZ.

 

24.09.2017 – Uroczystości 75-lecia NSZ – Chicago.

Organizator: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w parafii św. Tomasza z Villanova.

https://nsz.com.pl/index.php/1326-zwiazek-zolnierzy-narodowych-sil-zbrojnych-kolo-chicago-zaprasza-na-uroczystosci-75-lecia-nsz

 

29.09.2017 – 75-lecie Narodowych Sił Zbrojnych – Leżajsk.

W Leżajsku odbyły się obchody 75-lecia powstania NSZ zorganizowane przez Młodzież Wszechpolską i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. Mszę odprawił abp. senior diecezji przemyskiej Józef Michalik. Po przerwie uczestnicy uroczystości wysłuchali prelekcji dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego z IPN Rzeszów i Karola Wołka Prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://nsz.com.pl/index.php/1334-75-lecie-narodowych-sil-zbrojnych-uroczystosci-w-lezajsku

 

PAŹDZIERNIK

1.10.2017 – Uroczystości 42. rocznicy śmierci Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” – Podkarpacie.

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Podkarpacie,
Stowarzyszenie Partyzanci Ojca Jana i Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

https://www.youtube.com/watch?v=U1k406Z1ISM

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1838200199543267&id=994131737283455&__xts__%5B0%5D=68.ARAZxyPkMiglhh2u2rhTOKJ8S_eckC8c20qTeQlxY1MRqLHjNmcOiSiKqsRq9-oAVy9kGS0CZmBDwQ5oSlTsWd0s27Icj9_mNOkLsR059Qn28kneAts4OU1QsHxWyCYcm4vdvG_7y_naZX_jZ6AJVRwxYsPI8MziZJKdXwrAzLKZws0-1gj5OQ&__tn__=-R

 

8.10.2017Uroczystości odsłonięcia po renowacji Pomnika I i II Konspiracji u podnóża Jodłowej Góry – Paszyna.

W Paszynie k. Nowego Sącza, u podnóża Jodłowej Góry, odbyły się uroczystości odsłonięcia po renowacji Pomnika I i II Konspiracji. Organizatorem uroczystości były: Okręg Małopolska Związku Żołnierzy NSZ – Koło Pogórzańskie oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”.

https://nsz.com.pl/index.php/1328-odsloniecie-po-renowacji-pomnika-i-i-ii-konspiracji-w-paszynie-kolo-nowego-sacza

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1845453202151300&id=994131737283455&__xts__%5B0%5D=68.ARB5W8YEB84Y2WcVhJp7OFkNINbmQvHYUGNtv3_qHuaIAzNddIv7ghP1TVzicgRITMx-bumuh8rEbFkHY32wC2ZXzgNb5MVDUvE5C7GX8YNtZqSHkENeC1uHKYTZchIA3eWkSHs84BG_kVc3JpgjokTYUF4v3efJARwt9OvASH9FaTy6uqM7wA&__tn__=-R

 

15.10.2017 Reaktywacja Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ – Warszawa.

W Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ, podczas którego doszło do reaktywacji Okręgu i wyboru nowych władz okręgowych. Spotkanie, w którym udział wzięło 28 osób, w tym 14 członków ZŻNSZ, poprowadził Prezes ZG ZŻNSZ Karol Wołek. Prezesem Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ został Kol. Lesław Gierczuk, a w zarządzie Okręgu znalazło się czterech kombatantów.

https://nsz.com.pl/index.php/1330-reaktywacja-okregu-mazowieckiego-zwiazku-zolnierzy-nsz

 

21.10.2017II Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś” – Lubelszczyzna.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie ZŻNSZ Okręg Lublin. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych reprezentowali Wojciech Rowiński i Kazimierz Czubla. Pan Marek Franczak towarzyszył uczestnikom Marszu od początku do końca. Związek Żołnierzy NSZ sprawował patronat nad II Marszem Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś”.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1628398983885560?__tn__=-R

https://nsz.com.pl/index.php/1329-ii-marsz-szlakiem-jozefa-franczaka-ps-lalus

 

26.10.2017 – Wykład dr. Rafała Drabika „Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie” – Puławy.

Wykład odbył się w Klubie Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” w Puławach. Prelegentem był dr Rafał Drabik z IPN Lublin.

 

29.10.2017 – „Znicz dla Bohatera” – Lublin.

Członkowie Okręgu Lublin ZŻNSZ we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego uporządkowali i udekorowali mogiły żołnierzy NSZ w województwie lubelskim przed dniem Wszystkich Świętych.

https://www.facebook.com/events/120269215335981/

 

29.10.2017 – Uroczystości setnych urodzin Leonarda Napiórkowskiego ps. „Leszek” – Ziemia Łomżyńska.

29 października w Ostrołęce w kościele pw. Świętego Antoniego Padewskiego odprawiona została msza święta dziękczynna z okazji setnych urodzin Leonarda Napiórkowskiego ps. „Leszek”. Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe: poczet sztandarowy Okręgu Łomża ZŻNSZ i poczet sztandarowy Koła Kolno ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=739623472894928&id=574302116093732&__xts__%5B0%5D=68.ARB6lh7OAW4oIHXcKbE8DGWcxXlj_taDpw_jpUTKtCEMxb7yyQkAprkb6w5FKF2v7YFUgN4nXXrWF3OjHiMJ0oNMGsr-ePG2acT4gReEXprWr2bpuvtR-KkZFAjOO_DzguwuMhqlRidw2evMht3kXRVYVXmpBI8zCj7nWP2vA1Qs03PGSLzvFg&__tn__=H-R

 

LISTOPAD

2.11.2017 – Dzień Zaduszny w Chicago, USA.

W Dzień Zaduszny członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago odwiedzili cmentarz Maryhill w Niles k. Chicago. Na tej nekropolii, w kwaterze kombatanckiej, pochowanych jest wielu oficerów i żołnierzy walczących o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej i w powstaniu antykomunistycznym. Wśród niepodległościowej elity są również oficerowie i żołnierz NSZ, wywodzący się z Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

https://www.facebook.com/zznszkchicago/posts/1647394971978609?__tn__=H-R

 

8.11.2017 – Uroczystości 31. rocznicy śmierci mjr. NSZ Mariana Kozłowskiego ps. „Lech Przemysław”, „Dąbrowa”, „Opoka” – Warszawa.

Mszą świętą w parafii św. Jakuba na Tarchominie uczciliśmy 31. rocznicę śmierci mjr. NSZ Mariana Kozłowskiego ps. „Opoka”, Komendanta Okręgu NZW „Bałtyk”. Po mszy odbyła się krótka prezentacja sylwetki mjr. Kozłowskiego. Organizatorem uroczystości był Okręg Mazowiecki ZŻNSZ, obecni byli przedstawiciele Okręgu Łomża ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1244284469051474?__xts__%5B0%5D=68.ARCK3QoQ7cRaz2_n7pszVKZJyZ9VPrhcXLDGnoRPzTeJS5TLvF9CVQ7eoYIqxp9yhy15FsosF0UYa887e8AHwVhqQtmrKDHu5aYNT7OU9Lqrt65FO3GZh83YVGRzIWtR7VLDgyHlUvnLvaSbuxZ5UbTs7vXk2iUPtdip-yjooyHI23f-bGH9Kg&__tn__=H-R

 

9.11.2017 – Wykład o NSZ w Soli.

Okręg Śląsk Cieszyński ZŻNSZ zawitał do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Soli. Wygłoszono 2 wykłady dla klas 1–5 na temat Narodowych Sił Zbrojnych oraz przedstawiono historię dowódcy grupy NSZ, operującej na tamtejszych terenach w latach 1946–47, ppor. Stanisława Kopika ps. „Zemstaˮ. Członkom ZŻNSZ towarzyszył Wincenty Tyc, inicjator powstania obelisku w Milówce, poświęconego Antoniemu Biegunowi ps. „Sztubak”.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1490716094298119?__xts__%5B0%5D=68.ARDcmKdM3ZzkVQ-Zu2jHTuPd7xtQp-p0mDhlFvZHx7-jWrxZAbn3zAwGVuUpQCcyE2kjjA8_GFX1aeqkGBIwb3vcGjkC1mPZLxD2kITbTt0-8JMjaEJBhk8k_g2MdTcEd-jAs4kH4cBVQAcchQXHfXGAxOgP9-b_Bpjtuf5p-wkwl5NcUF9jPg&__tn__=-R

 

11.11.2017 – Koncert pieśni patriotycznych z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych – Szczecin.

Koncert pieśni patriotycznych odbył się z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Sala Kominkowa im. Heleny Kurcyusz w Domu Kultury „13 Muzˮ wypełniła się po brzegi. Organizatorem wydarzenia kulturalnego był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin; współpraca: Dom Kultury „13 Muzˮ oraz Miasto Szczecin.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695625387312415&id=277459875795637&__tn__=-R

 

11.11.2017 – VII Szczeciński Marsz Niepodległości – Szczecin.

VII Szczeciński Marsz Niepodległości, został zorganizowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie. Patronatem wydarzenie objął Okręg Szczecin ZŻNSZ, a uczestniczyli w nim członkowie, sympatycy Okręgu i poczet sztandarowy Okręgu Szczecin ZŻNSZ. Tradycyjnie mundurowy poczet sztandarowy Okręgu prowadził czoło Szczecińskiego Marszu Niepodległości.

https://www.facebook.com/pg/wczarnymobiektywie/photos/?tab=album&album_id=1606648706067913&__tn__=H-R

 

12.11.2017 – Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionych mogił trzech żołnierzy NSZ – Mazowsze.

Okręg Mazowiecki ZŻNSZ brał udział w uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia odnowionych mogił trzech żołnierzy NSZ: por. Aleksandra Piasecznego ps. „Makaryˮ, ppor. Tadeusza Krasuckiego ps. „Nieczuja”, ppor. Stanisława Nowaka ps. „Zagłoba”.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1246381405508447?__xts__%5B0%5D=68.ARB_2-50WxAWbjXRejPzuRc0zB0G0KUGF39SrJqECIUdcvIekSZ_K48zsXdv2-Sx5xG-Bu-8nLolwKV0Foov1qZsXi9o3Gdokams4yMP2UCQj1hxgYaiFqVxjD98Mt0rcsJzVa7k9z7u1qnW9tMHOEIiW2g5PY9lJifOLVvPHwQh1mBe_KZJLw&__tn__=-R

 

13.11.2017 – Pokaz rekonstrukcji historycznej dla dzieci w Czańcu i Kętach.

13 listopada członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ odwiedzili Publiczne Przedszkole nr 2 w Czańcu, a w dniu 14 listopada przedszkole nr 9 w Kętach. Dla dzieci został przygotowany pokaz umundurowania, wyposażenia i broni.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNzVEOwFAERNEdNbxhsP~_NNSVP~_nsyLrUqJUxgDmQ~_OnCSkQzgQsQHTLtAEz0i0AuQBvou2Ce1UN5f~%3BtEG30ZmNyR2MY3cxqn5wj2ZhukLf5YpWA~-~-.bps.a.1499163250120070&type=1&__tn__=HH-R

 

15.11.2017Wykład o NSZ – Żywiec.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ odwiedzili Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu. Przeprowadzili tam dla młodzieży wykład historyczny o Zgrupowaniu Oddziałów Partyzanckich NSZ „Bartka”. Młodzi ludzie z Żywiecczyzny poznali życiorys dowódcy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”, por. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak” oraz kulisy operacji „Lawina”. Dowiedzieli się także o projekcie historyczno-badawczym „Powinniśmy wracać po swoich”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzNENwDAIA9GNKgwODvsvVjVpyO~%3BT6cAaRAlCwsoe~%3BODGIj0ODMR0SeoCu~_AtvgfQj7Ef7MfkAuBA7mnqwiqCLzj4Ht4~-.bps.a.1495419480494447&type=1&__tn__=HH-R

 

19.11.2017 – Uroczystości pogrzebowe chor. Antoniego Dołęgi ps. „Znicz”, „Kulawy Antek” – Lubelszczyzna.

W Trzebieszowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Antoniego Dołęgi ps. „Znicz”, „Kulawy Antek”. Uroczysta msza święta odprawiona została w miejscowym kościele. Obecni byli przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, parlamentarzyści, oficerowie Wojska Polskiego, kombatanci. Listy okolicznościowe skierowali do organizatorów i uczestników uroczystości Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: Prezes Karol Wołek i Skarbnik Wojciech Rowiński.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/photos/a.492998370758966/1656471467744978/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCtlzVQF1Aso5XkLKVjqwtlsLbbsXTrOwreFlDnH0-bKwwMM0Ecne0fLcMj4K2oc2n67IrdYOGwCZal9YIdwUB8Oiv7BY2-yNcsnPj45OO93-uZggCC_ri9sirUX_p6I6sqcqzsnnaHjp3vX-dVXf1Q-AAgkULCOH626TBWvnKgz4cnW7efbA&__tn__=-R

 

19.11.2017Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ppor. Henryka Wieliczkę ps. „Lufa” – Ziemia Łomżyńska.

W Rozogach koło Szczytna, woj. warmińsko-mazurskie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża wystawił Wartę Honorową przy pomniku z tablicą upamiętniającą ppor. Henryka Wieliczkę ps. „Lufa”, żołnierza 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszkiˮ. Ppor. „Lufa” stał się jednym z symboli powojennego oporu antykomunistycznego.

https://olsztyn.tvp.pl/34878376/lufa-upamietniony-odslonieto-tablice-podporucznika-ak

 

22.11.2017 – Uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Wdziękońskiego ps. „Czuły” – Stargard.

Uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Wdziękońskiego ps. „Czuły”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, członka honorowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. W ostatniej drodze żołnierzowi podziemia narodowego towarzyszyli członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Okręg Szczecin ZŻNSZ wystawił poczet sztandarowy, który w uroczysty sposób pożegnał Bohatera.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700416976833256&id=277459875795637&__tn__=-R

 

22.11–20.12.2017 – „Pomóżmy Bohaterom” - zbiórka publiczna na rzecz kombatantów.

Zbiórka publiczna dla kombatantów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłośćˮ oraz ich rodzin.

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecumˮ. Współorganizatorzy: Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki.

Partnerzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lublin, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Obszar Wschodni, Młodzież Wszechpolska – Okręg Lubelski, Obóz Narodowo-Radykalny – Brygada Lubelska.

https://nsz.com.pl/index.php/1342-pomozmy-bohaterom-zbiorka-publiczna-na-rzecz-kombatatnow

 

25.11.2017Obchody 71. rocznicy rozbicia więzienia w Pułtusku.

Podczas obchodów 71. rocznicy rozbicia więzienia w Pułtusku Związek Żołnierzy NSZ wystawił dwa poczty sztandarowe: Zarządu Głównego ZŻNSZ i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1811562308876239?__tn__=-R

 

26.11.2017 – Szkolenie członków Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Kraków.

W dniu 26 listopada członkowie Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wzięli udział w szkoleniu z walki nożem. Szkolenie przeprowadzone zostało w Akademii Krav Maga w podkrakowskiej Rząsce. Pod okiem instruktora, a zarazem szefa szkolenia, Mariusza Zarzeki, doskonalono technikę obrony przed napastnikiem.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1676046589120799?__xts__%5B0%5D=68.ARAwg5Gnn2Ov-NU7AGbTh3FaEKSNtwZdpXQqn3UOyK-C3hpw8xbljgQ87aDHxtRcYWDbARvrGAvlCF-2M5eTcfclnKasirlnKLFtz4WKb6OjxRPXkDWDRnzoNnvd2f2L7v8VfcueZuwpmYHb9fDtIuuIIBnrzxg0vwn66S6wbBVU4s6vErwizg&__tn__=-R

 

29.11–12.12.2017 – Zbiórka dla poszkodowanej w katastrofie żywiołowej, rodziny naszego przyjaciela z Republiki Czeskiej, ks. Wojciecha Pelowskiego.

Przeprowadziliśmy zbiórkę darowizn dla poszkodowanej w katastrofie żywiołowej rodziny ks. Wojciecha Pelowskiego, naszego przyjaciela z Republiki Czeskiej. Ks. Pelowski aktywnie wspierał organizację uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie w Czechach.

https://nsz.com.pl/index.php/1349-zakonczylismy-zbiorke-dla-poszkodowanej-w-katastrofie-zywiolowej-rodziny-naszego-przyjaciela-z-republiki-czeskiej-ks-wojciecha-pelowskiego

 

GRUDZIEŃ

1.12.2017 – Premierowy pokaz filmu „Więzy krwi” w reżyserii Dariusza Walusiaka.

„Więzy krwi” to najnowszy film dokumentalny Dariusza Walusiaka. Film opowiada o heroicznej walce i tragicznym losie żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”.

https://nsz.com.pl/index.php/1340-premierowy-pokaz-filmu-wiezy-krwi-w-rez-dariusza-walusiaka

 

2.12.2017 – Uroczystości 70. rocznicy zamordowania mjr. Henryka Flame ps. „Bartek” – Czechowice-Dziedzice.

W Czechowicach-Dziedzicach odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zamordowania mjr. Henryka Flame ps. „Bartek”, dowódcy grup leśnych VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, który został zastrzelony 1 grudnia 1947 roku przez milicjanta w Zabrzegu. Po mszy świętej odczytano listy skierowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Ministra MON Antoniego Macierewicza. Organizatorami uroczystości byli: ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński, Instytut Pamięci Narodowej oraz GRH Beskidy. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzej Dudy.

https://www.facebook.com/pg/grhbeskidy/photos/?tab=album&album_id=1748887881848045&__tn__=-UC-R

 

3.12.2017 – Uroczystości 68. rocznicy śmierci por. Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk” – Łomża.

Podczas obchodów 68. rocznicy śmierci por. Kazimierza Żebrowskiego ps. „Bąk”, ostatniego Komendanta Okręgu NZW Białystok, i jego syna Jerzego Żebrowskiego ps. „Konar”, żołnierza NZW, na mszy św. w Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży wystawiliśmy trzy poczty sztandarowe: poczet sztandarowy ZŻNSZ Okręg Łomża, poczet sztandarowy ZŻNSZ Koło w Kolnie Okręg Łomża i poczet sztandarowy ZŻNSZ Koło w Czyżewie Okręg Łomża. Obecni również byli Koledzy ze ZŻNSZ Koło Ostrołęka Okręg Łomża.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1819456238086846?__tn__=-R

http://podziemiezbrojne.blox.pl/2011/12/Ostatni-komendant-NZW-czesc-12.html

 

3.12.2017 – Gra miejska „Śladami Żołnierzy Wyklętych w Krakowie”.

Patroni wydarzenia: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłośćˮ, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Wydarzenie rozpoczęło się od spotkania z Żołnierzem Wyklętym NOW i AK ppor. Wacławem Szaconiem ps. „Czarny”, Honorowym Prezesem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłośćˮ w Krakowie. Scenariusz gry miejskiej oparty jest na miejscach związanych z działalnością i losami antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia w Krakowie.

https://nsz.com.pl/index.php/1338-gra-miejska-sladami-zolnierzy-wykletych-w-krakowie

 

4.12.2017Wykład na temat Błogosławionej Piątki Salezjańskiej – Warszawa.

Okręg Mazowiecki ZŻNSZ zorganizował wykład na temat Błogosławionej Piątki Salezjańskiej, który wygłosił ks. dr Jarosław Wąsowicz. Michał Gruszczyński z Okręgu Mazowieckiego uzupełnił wykład krótką prelekcją na temat metod wykonywania kary śmierci w III Rzeszy. Na widowni znalazł się Gość Honorowy – por. Leszek Zabłocki, żołnierz Związku Jaszczurczego, więzień Pawiaka i niemieckich obozów koncentracyjnych, członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego.

https://www.facebook.com/events/138556266804229/

 

13.12.2017 – Ostatnie pożegnanie kpt. Mieczysława Gronka ps. „Kowboj” – Katowice.

13 grudnia odbył się pogrzeb kpt. Mieczysława Gronka ps. „Kowboj”, żołnierza NSZ i AK. Pochowany został na cmentarzu przy kościele św. Jadwigi w Chorzowie. Kpt. Mieczysław Gronek walczył m.in. w oddziale partyzanckim NSZ por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”. Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ towarzyszyli Bohaterowi w jego ostatniej drodze.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNzNENwDAIA9GNKmxDIfsvVgmUpL9Pp0MwyxZlUVUWDwYALRJhG~%3BxtwK9IRnhpA9WFaoOygX5gHrwPm8cpyIbkBy~%3BZHsA~-.bps.a.1527809077255487&type=1&__tn__=HH-R

 

15.12.2017 – Spotkanie opłatkowe z kombatantami NSZ i AK – Gdańsk.

5 grudnia kibice gdańskiej Lechii z pomocą Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowali Wigilię Bożego Narodzenia z udziałem weteranów Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej. Spotkanie opłatkowe odbyło się w sali „Akwen” w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Udział w Wigilii wzięli kombatanci i członkowie ZŻNSZ.

https://nsz.com.pl/index.php/1352-spotkanie-oplatkowe-z-kombatantami-ak-nsz-w-gdansku

 

15.12.2017Spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin – Szczecin.

15 grudnia odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Wigilię swoją obecnością zaszczycili m.in. por. Zygmunt Sagan ps. „Prosty” (żołnierz NSZ, harcerz Szarych Szeregów) oraz mjr Zbigniew Piasecki ps. „Czekolada” (powstaniec warszawski, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej) oraz rodziny nieżyjących weteranów podziemia narodowego.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=712773358930951&id=277459875795637&__tn__=-R

 

16.12.2017 – Spotkanie wigilijne Okręgu Łomża ZŻNSZ – Białystok.

Podczas opłatkowego spotkania zorganizowanego przez Obóz Narodowo-Radykalny Brygada Podlaska Kol. Dariusz Syrnicki – Sekretarz ZŻNSZ Okręgu Łomża wręczył „Medal 75-lecia NSZˮ 98-letniemu por. Mieczysławowi Wroczyńskiemu ps. „Stary”, powstańcowi warszawskiemu, żołnierzowi Kompanii NSZ „Warszawianka” Zgrupowania AK „Chrobry II”, w którym pełnił funkcję Szefa Łączności.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1833744539991349?__tn__=-R

 

17.12.2017Wigilia parlamentarna z udziałem Kombatantów NSZ – Łomża.

17 grudnia w Łomży podczas wigilii parlamentarnej z udziałem kombatantów NSZ i NZW Anna Maria Anders, Senator RP i Sekretarz stanu w KPRM, oraz Marek Dziemieszkiewicz, Przewodniczący Rady Naczelnej ZŻNSZ, odznaczyli Kombatantów i Bohaterów antykomunistycznego powstania niepodległościowego Medalami 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych.

http://lomzatek.pl/kombatanci-odznaczeni-podczas-wigilii-parlamentarzystow/

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1834394839926319?__xts__%5B0%5D=68.ARBi6r46coApjYVnLz1qFWa6KvFXGzJh4_NqId7EM55bzcMwLSBBPYMWWwoDDIjcL3QrhnqHQmG5R8uZJyeLmyxH--uKTAZfeAw8GjjgA0xgy7bBNdeUj-5KU60uGTlT8S8i4iHWTtOvDj6krEX0cu3cG7A0ZkobQeoiHqp0UXi34XBrWbV3eg&__tn__=-R

 

22.12.2017 – Ostatnie pożegnanie Franciszka Bartasa, współpracownika NSZ.

Pogrzebowa msza święta odprawiona została w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Komorowicach. Pochowany został na parafialnym cmentarzu. Franciszek Bartas w działalność niepodległościową został zaangażowany w dosłownym sensie rodzinnie wspierając oddziały NSZ ze Zgrupowania Partyzanckiego Henryka Flame „Bartka”. Z pocztem sztandarowym obecni byli członkowie ZŻNSZ Okręgu Śląsk Cieszyński.

 

29.12.2017 – Akcja „Pomóżmy Bohaterom” – Lubelszczyzna.

Około 60 kombatantów z Lubelszczyzny, a 300 z całej Polski, zostało obdarowanych świątecznymi paczkami przekazanymi w ramach Akcji „Pomóżmy Bohaterom”. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, współorganizował Związek Żołnierzy NSZ. Z pomocą w pakowaniu paczek przyszli członkowie Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://fkw.edu.pl/pomozmy-bohaterom-swiateczna-paczka-dla-kombatantow/

https://www.facebook.com/fundacjakw/posts/1992018247714836?__xts__%5B0%5D=68.ARBG0R9UBzVIYvbxaDw5anD6kDDspX7zp0Yu7Sfx_FORix74ksdiOyUiBGrJfTELXmPQz8SWsekh6jnILq-UgBNmKfdhZ19_kggYKgUGmecsrTAOlzUboBQmyWDawZvYKCfECytyj0Xam0V2WNmhoBHrHVTURVr97MEqFuGD7cJFDqA_bMJQ9w&__tn__=K-R

 

ROK 2018

 

STYCZEŃ

2.01.2018 – Ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego – Drozdowo.

Organizator: Zarząd Główny ZŻNSZ i Okręg Łomża Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Prezydent Miasta Łomża, Powiat Łomża, Gmina Łomża.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w intencji Ojczyzny oraz śp. Romana Dmowskiego, pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w miejscowości Drozdowo k. Łomży. Podczas mszy św. obecne były sztandary: Wojska Polskiego, Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, Okręgu Łomża ZŻNSZ, Okręgu Lublin ZŻNSZ i sztandary Ochotniczych Straży Pożarnych.

Następnie uczestnicy udali się pod tablicę upamiętniającą Romana Dmowskiego, wybitnego polskiego polityka, dyplomatę i wychowawcę wielu pokoleń Polaków, która jest usytuowana na Dworku Lutosławskich w Drozdowie. Podczas uroczystości obecna była Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Reprezentanci instytucji państwowych, samorządowych oraz społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha wieniec złożył Sekretarz Stanu i Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego wieniec złożyli jego doradcy: Piotr Mazurek i Michał Płatek. W imieniu Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka winiec złożył Dyrektor Oddziału Lublin IPN Marcin Krzysztofik. Winiec złożył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, parlamentarzyści oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i społecznych.

Kolejna część uroczystości odbyła się w auli Liceum Katolickiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, gdzie uczestnicy wysłuchali okolicznościowych przemówień. Głos zabrał Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek. Okolicznościowe listy wystosowali: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek i Jarosław Kaczyński – Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość. Mowy wygłosili: Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm RP, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski. Listy okolicznościowe wystosowali również: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Po okolicznościowych przemówieniach obyła się prelekcja historyczna senatora prof. Jana Żaryna.

https://nsz.com.pl/index.php/1350-ogolnopolskie-uroczystosci-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-oraz-79-rocznicy-smierci-romana-dmowskiego-relacja

https://nsz.com.pl/index.php/1343-ogolnopolskie-uroczystosci-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-i-79-rocznicy-smierci-romana-dmowskiego

 

4.01.2018Spotkanie opłatkowe z kombatantami NSZOkręg Małopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Kraków.

W Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe z kombatantami NSZ zorganizowane przez Okręg Małopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Na spotkaniu obecny był Prezes Okręgu Małopolska kpt. Konstanty Kopf oraz Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek. Podczas spotkania wręczono Medale Pamiątkowe 75-lecia NSZ.

https://nsz.com.pl/index.php/1353-spotkanie-oplatkowe-zznsz-z-kombatantami-w-krakowie

 

6.01.2018 – Spotkanie opłatkowe ZŻNSZ – Jelenia Góra.

W Jeleniej Górze odbyło się spotkanie opłatkowe z kombatantami NSZ zorganizowane przez ZŻNSZ Okręg Dolny Śląsk. Podczas spotkania kpt. Stanisław Żurowski, który skończył 93 lata, podzielił się ciekawymi wspomnieniami ze swojego życia.

https://www.facebook.com/NSZDS/photos/a.239269012874911/1171075473027589/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAiUOCJ08g8h1jioWLnKW4AIzA3aEPqFv96HNuGYkpYb28AclyT-NyFs7hPW9Ab-ajORhEsz_afJs74B3UidPwPliHdQa8gFlWytYpxB8SBAeCXSoXK2Mt8CdI91CktSF4JxWnStxzAH4X3K431GhLYJAa9lHZPRufrN6SBTDn2RdoKt40HHQ&__tn__=-R

 

26.01.2018 – Uroczystości pogrzebowe por. Wacława Pajdowskiego – Wrocław.

Członkowie ZŻNSZ wzięli udział w uroczystości pogrzebowej por. Wacława Pajdowskiego, który był żołnierzem 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, a także był więźniem Zamku Lubelskiego.

https://www.facebook.com/NSZDS/posts/1184052751729861?__tn__=-R

 

6.01.2018 – 79. rocznica śmierci Romana Dmowskiego – Lublin.

Związek Żołnierzy NSZ wszedł w skład Otwartego Społecznego Komitetu Obchodów 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, 100. rocznicy utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 97. rocznicy III Powstania Śląskiego utworzonego z okazji 100-lecia odbudowy Państwa Polskiego.

https://www.facebook.com/events/840021296178103/

 

7.01.2018 – Spotkanie noworoczne Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ – Warszawa.

W spotkaniu wzięła udział grupa kombatantów podziemia niepodległościowego (w tym trzech członków Zarządu Okręgu), członkowie i sympatycy Okręgu Mazowieckiego, przedstawicielki Narodowej Organizacji Kobiet oraz poseł Zbigniew Gryglas. Opiekę duchową nad spotkaniem sprawował o. Mieczysław Sołowiej SJ. Prezes Okręgu Lesław Gierczuk w multimedialnej prezentacji przedstawił działalność Okręgu od czasów jego reaktywacji w październiku 2017 roku oraz nakreślił plany na rok 2018.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1281211065358814?__xts__%5B0%5D=68.ARCl0RSndJtXJWKKw9ghsVRFJoh11GRXLtgReISY7H0EsQ7p3I2O3y9RjdlfCJVkPBlvopFzTwNchhQEzJR7AKjot2SXQuI-AUM6PzGb51F8JEQaIG_LMRVN3gAP_aUSQYh-MhigTV2ih3AG_6rf-tTHK0vG_aVob-zYkDQB9HcDLKq7mql07w&__tn__=-R

 

10.01.2018 – Wmurowanie tablicy upamiętniającej wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych w Holiszowie – Republika Czeska.

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (prezes Karol Wołek, Janusz Rybiński, Beata Wolska, ks. Wojciech Pelowski) w dniu 10 stycznia wmurowali tablicę upamiętniającą wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego przez Brygadę Świętokrzyską NSZ w Holiszowie w Republice Czeskiej. Jest to pierwsza polska tablica pamiątkowa umieszczona w tym miejscu. Wyryto na niej tekst w trzech językach: czeskim, polskim i angielskim.

Treść tablicy: „W tym miejscu dniu 5.05.1945 roku polscy żołnierze z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych wyzwolili 1000 więźniarek z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. W tym uratowali 280 Żydówek przed spaleniem żywcem przez SSˮ.

https://nsz.com.pl/index.php/1357-wmurowanie-tablicy-upamietniajacej-wyzwolenie-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-przez-brygade-swietokrzyska-narodowych-sil-zbrojnych-w-holiszowie-w-republice-czeskiej

 

10.01–25.02.2018 – IV edycja „Polacy w Chicago – Polakom na Kresach” – Chicago.

Członkowie Koło Chicago ZŻNSZ już czwarty rok z rzędu przeprowadzili zbiórkę, która ma na celu pomoc rodakom zamieszkującym dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej oraz wsparcie w zachowaniu polskiego dziedzictwa na tych terenach.

https://nsz.com.pl/index.php/1351-polacy-w-chicago-polakom-na-kresach

 

11.01.2018 – Uroczystości 1. rocznicy śmierci dr. Bohdana Szuckiego – Lublin.

W czwartek 11 stycznia przypadła 1. rocznica śmierci założyciela i Prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dr. Bohdana Szuckiego ps. „Artur”. Tego dnia członkowie Związku spotkali się przed wejściem na Cmentarz przy ul. Lipowej, a następnie przeszli do grobu Bohdana Szuckiego, by wspólnie pomodlić się za pokój jego duszy.

https://nsz.com.pl/index.php/1355-1-rocznica-smierci-dr-bohdana-szuckiego-zolnierza-narodowych-sil-zbrojnych-zalozyciela-i-wieloletniego-prezesa-zwiazku-zolnierzy-nsz

 

13.01.2018 – Spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Śląsk Cieszyński.

W dniu 13 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Śląsk Cieszyński. Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgu ZŻNSZ Śląsk Cieszyński Zbigniew Chmielniak.

https://nsz.com.pl/index.php/1359-spotkanie-oplatkowe-zwiazku-zolnierzy-nsz-okregu-slask-cieszynski

 

13–14.01.2018 – II Nocny Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” – Lubelszczyzna.

W dniach 13–14 stycznia odbyła się druga edycja Nocnego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trasa marszu przebiegała w rejonie działania ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, który został ponownie patronem wydarzenia. Marsz został zorganizowany przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i Sekcję Sportowo-Obronną przy Związku Żołnierzy NSZ, a sfinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

https://nsz.com.pl/index.php/1358-ii-nocny-marsz-pamieci-zolnierzy-wykletych-im-ppor-edwarda-taraszkiewicza-ps-zelazny

 

19.01.2018 – Spotkanie z Tomaszem Greniuchem autorem powieści „Śmiertelni” – Lublin.

W IPN Oddział w Lublinie odbyło się spotkanie z Tomaszem Greniuchem autorem powieści „Śmiertelniˮ poświęconej żołnierzom NSZ, podkomendnym Henryka Flamego ps. „Bartek”. Partnerem wydarzenia był Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://www.facebook.com/events/1994310690808553/

 

20.01.2018 – Spotkanie opłatkowe ZŻNSZ Okręg Lublin.

20 stycznia odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego.

https://nsz.com.pl/index.php/1360-spotkanie-oplatkowe-zznsz-okregu-lubelskiego

 

30.01.2018 – Lista działań sfinansowanych ze zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” od 30.01.2017 do 30.01.2018 r.

Patronat nad zbiórką: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Część działań było organizowanych wspólnie ze Związkiem Żołnierzy NSZ.

https://fkw.edu.pl/lista-dzialan-sfinansowanych-ze-zbiorki-przywracamy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych-od-30-01-2017-do-30-01-2018-r/

 

LUTY

2.02.2018 – Uroczystości 74. rocznicy mordu ludności polskiej przez Niemców w Borowie – Lubelszczyzna.

2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej, obchodziliśmy 74. rocznicę bestialskiego mordu, którego na ludności polskiej dokonali niemieccy okupanci w Borowie, Szczecynie, Wólce Szczeckiej, Łążku Zaklikowskim, Łążku Chwałowskim w odwecie za pomoc żołnierzom NSZ w czasie wojny. Podczas uroczystości obecni byli członkowie ZŻNSZ Okręg Lublin.

https://nsz.com.pl/index.php/1362-uroczystosci-74-rocznicy-mordu-polskiej-ludnosci-przez-niemcow-w-borowie

 

7.02.2018 – 102. urodziny Marii Mireckiej-Loryś – Stalowa Wola.

Dnia 7 lutego w Stalowej Woli odbyły się uroczystości związane ze 102. jubileuszem Marii Mireckej-Loryś. Przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wręczyli szanownej Jubilatce Medal Pamiątkowy z okazji 75-lecia utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych. Po uroczystościach odbyła się premiera filmu pt. „Narodowe Zjednoczenie Wojskowe – do końca wierni Polsce” z udziałem twórców filmu oraz Marii Mireckiej-Loryś, jednej z bohaterek filmu.

https://nsz.com.pl/index.php/1363-102-urodziny-marii-mireckiej-lorys

 

8.02.2018 – Prelekcja „Geneza Narodowych Sił Zbrojnych” w Bibliotece Publicznej – Ostrzeszów.

Prelegent: Bartek Tomczak – Prezes Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1642838649088889&set=a.976955179010576&type=3&__tn__=H-R

 

9–11.02.2018Partyzancki Przysłop – Małopolska.

Organizator: „Żandarmeria”, patronat Okręg Małopolska ZŻNSZ. Partyzancki rajd odpowiadający częściowo historycznej trasie przemarszu oddziału „Wilk”. Po rajdzie oddaliśmy hołd poległym partyzantom z oddziału „Wilk” przy pomniku na przełęczy. 10 lutego w parafii w Obidzy kol. Michał Prusek ze Stowarzyszenia „Żandarmeriaˮ wygłosił prelekcję dot. tematyki podziemia antyniemieckiego. W niedzielę 11 lutego spotykaliśmy się w Łącku, gdzie, po mszy świętej, w lokalnej parafii odbyła się inscenizacja historyczna.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1967435543286398&id=994131737283455&__tn__=-R

 

11.02.2018 – Inscenizacja historyczna – Łąck.

Mundurowi członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wzięli udział w inscenizacji historycznej w Łącku. Przedstawiała ona atak oddziału partyzanckiego na posterunek niemiecki. Akcja zakończyła się powodzeniem, choć nie odbyło się bez strat.
Po inscenizacji Medalem Pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych uhonorowany został Kamil Olesiński dowódca GRH „Żandarmeria”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFjsERwDAIwzbqYcAB9l~_sV5KSr07CgEVYaQWyYHhwQAhVfcUBWbQk03QDB78kSyaBd5LyA9mgBoC94hxjNaDP7E7iJttwnz~%3BsM3hnxfoxHSO1DegA9I2oa3Qyf2RZGyteQTQ3HQ~-~-.bps.a.1595138773855850&type=1&__tn__=HH-R

 

14.02.2018Rocznica powołania Armii Krajowej – Bielsko-Biała.

14 lutego środowiska patriotyczne zgromadziły się w Bielsku-Białej pod Pomnikiem Armii Krajowej na Błoniach. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Beskidy, Stowarzyszenie Aktywnych Polaków oraz Fundacja Pro-Life.

 

25.02.2018Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Jedwabne.

Uroczystości, zorganizowane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża, odbyły się w kościele pw. św. Jakuba w Jedwabnem. Wystawiliśmy dwa poczty sztandarowe: ZŻNSZ Okręgu Łomża i ZŻNSZ Okręgu Łomża Koło Czyżew. W uroczystościach udział brały grupy rekonstrukcyjne: GEH „Reduta Kurpiowska” i GRH Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.

http://www.mylomza.pl/home/region/item/17054-obchody-narodowego-dnia-pami%C4%99ci-%C5%BCo%C5%82nierzy-wykl%C4%99tych-w-jedwabnem-foto.html

 

25.02.2018 – Inscenizacja historyczna – Nowy Sącz.

Patronat: ZŻNSZ Okręg Małopolska. Na kilka dni przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowana została inscenizacja historyczna na dworcu kolejowym w Nowym Sączu. W dniu 13 lutego 1946 roku miała tu miejsce słynna akcja oddziału „Żandarmeria” AK vel Oddział Wypadowy AK „Grom”, dzięki której zdobyto wielkie zasoby broni i amunicji ze strażnicy SOK.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1998155406881078&id=994131737283455&__xts__%5B0%5D=68.ARBrw340ok1AHX2t8gWJU5lH31UvMymXoYA1BGXlVNNCcJgySWc8YeX2E-Zia36Uhi7LS4Pm-2Z9nQ6WTTTJG0XtYf8sqju-26amNCPA7h8gXk_K7BPkIPVrt-xv0q4VCZ63yaDSGZ2t7K5nNw31z8KLpsO8NC0TmPvb_GDsFHfMHAPVYk-uAA&__tn__=-R

 

25.02.2018 – „Znicz dla Bohatera” – Lublin.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lublin przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego zorganizował akcję „Znicz dla Bohateraˮ, która polegała na porządkowaniu grobów i miejsc pamięci związanych z żołnierzami walczącymi o wolną Polskę z okupantami niemieckim i sowieckim.

https://www.facebook.com/events/1705782599482586/

 

MARZEC

1.03.2018 – Lubelskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lublin.

Oficjalne lubelskie obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych rozpoczęły się 1 marca o 9 rano przed Zamkiem Lubelskim, gdzie po krótkim wystąpieniu Wojewody Lubelskiego, odczytany został Apel Poległych. W uroczystościach udział wzięli członkowie Okręgu Lublin ZŻNSZ.

 

1.03.2018 – Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bielsku-Białej.

Marsz co roku gromadzi patriotów pragnących oddać hołd Żołnierzom Wyklętym. Patronatu nad wydarzeniem udzielił ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1602346226468438

 

1.03.2018 – Rekonstrukcja historyczna 1 marca w Skoczowie.

1 marca w Skoczowie mundurowi członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ zorganizowali rekonstrukcję historyczną walk z 1946 roku oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej „Wędrowiec” z patrolem żołnierzy Armii Czerwonej i Milicji Obywatelskiej. Widzami była młodzież szkolna ze Skoczowa i okolic. Przed rekonstrukcją dowódcy grup zaprezentowali umundurowanie i wyposażenie obu walczących stron.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1617800414923019&__tn__=-UC-R

 

1.03.2018 – V Łomżyński Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Patronat Związku Żołnierzy NSZ.

http://www.narew.info/wiadomosci/15503,obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletyc

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1908623632503439?__xts__%5B0%5D=68.ARAoNgJse5K2PtZv_PCU5N0-uGEAubk_EWGfd4yBzp_L8Tna78H7nzoVar6mkRhfCk9gMoHPYf8JfUj7pQlPd14MFMxoBRQmvsgHiCpMC9pv2qUYacuGDoMUrRV6PApDPVprWo4CzxTTC4x6YkVx5KtL_atI5G_KonX3q8jfhxHTtMhwbr5LlA&__tn__=-R

 

1.03.2018Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Szczecin.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się w Szczecinie kolejny już Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie. Patronatu inicjatywie udzielił m.in. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy Okręgu Szczecin ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745993745608912&id=277459875795637&__tn__=-

 

2.03.2018 – Łęczyńskie Obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – Łęczna.

Koncert w Łęcznej. Organizatorzy: Narodowa Łęczna, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lublin, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ToJestTo, PUB 30-stka.

https://www.facebook.com/events/2744621955658457/

 

3.03.2018 – Poświęcenie i przekazanie sztandaru dla ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński – Czechowice-Dziedzice.

W Czechowicach-Dziedzicach miała miejsce wyjątkowa uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński, ufundowanego przez członków Okręgu oraz innych szanownych darczyńców. Uroczysta msza święta odbyła się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1604671312902596&__xts__%5B0%5D=68.ARAxa3_r-HrPK1qfyAPeoOg42y7ZdyWCkYQgaO7NApS-eKb70hs_B3J7F96XxQ1Clt3Gr8sUknTQxr_FA4EYVjQw98UVrUooJ9YC5QxnRqmTNviPvfLSxvJPWH29kpEpbTnD09LytkI5HoDh-7HXcLxTYdnAElxMy6TcQFxTytp4IFb0Pjuf4Q&__tn__=-UC-R

 

3.03.2018 – IV Turniej w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym w Przecławiu – Pomorze Zachodnie.

W turnieju udział wzięła drużyna Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej ku Czci Żołnierzy Wyklętych odbył się w Szkole Podstawowej w Przecławiu.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745780362296917&id=277459875795637&__tn__=-R

 

3.03.2018 – 70. rocznica założenia Polskiej Organizacji Wojskowej – Sławno.

Przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin uczestniczyli w uroczystościach związanych z 70. rocznicą założenia Polskiej Organizacji Wojskowej przez uczniów sławieńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Komitet Organizacyjny 70-lecia POW, Urząd Miasta w Sławnie.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=749340668607553&id=277459875795637&__tn__=-R

 

4.03.2018 – „Narodowe Siły Zbrojne” – wykład otwarty – Chrzanów.

Organizator: Okręg Małopolska ZŻNSZ. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chrzanowie odbył się wykład podejmujący tematykę formacji Narodowe Siły Zbrojne. Dwóch prelegentów przeprowadziło wykład na temat powstania NSZ, działalności, geopolityki NSZ oraz struktur pochodnych.

https://www.facebook.com/events/2040122046311766/permalink/2043247305999240/

 

4.03.2018 – Uroczystości ku czci pomordowanych żołnierzy NSZ – Stary Grodków.

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w kościele w Starym Grodkowie odbyła się msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych. Następnie na terenie dawnego lotniska, tzw. „Polanie Śmierci”, odbyły się dalsze uroczystości. W uroczystościach udział wzięli kombatanci NSZ, rodziny pomordowanych, przedstawiciele miejscowych władz i służb mundurowych. Obecni byli przedstawiciele Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFztsNwEAIA8GOIsydefTfWBQQ5HeEV8AkAnDRG0H6gwZ6gcuAa19wAPGBSQ6cbuQ2UA3DNhgJUs~%3BfIEORd8GkQHZytSbEAhp0QK3~%3BwAtnrykN.bps.a.1608811142488613&type=1&__tn__=HH-R

 

9.03.2018Prelekcja historyczna na temat żołnierzy NSZ – Porąbka.

9 marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Porąbce przeprowadzona została, przez członków Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ, prelekcja historyczna na temat żołnierzy NSZ oddziałów kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Słuchaczami prelekcji byli uczniowie klas czwartych. Po prelekcji, specjalnie dla klasy pierwszej, został przeprowadzony pokaz umundurowania i uzbrojenia partyzanckiego.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1613281348708259&__tn__=-UC-R

 

10.03.2018Uroczystości 110. rocznicy urodzin mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza i Witolda Jerzego Iłłakowicza – Łaziska.

10 marca w Łaziskach k. Opola miały miejsce uroczystości 110. rocznicy urodzin mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza oraz 110. rocznicy urodzin Witolda Jerzego Iłłakowicza. Organizatorem uroczystości była Prezes Fundacji Wiara i Wola Małgorzata Iłłakowicz oraz Wójt Gminy Łaziska Roman Radzikowski. W uroczystościach udział wzięli członkowie Okręgu Lublin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://nsz.com.pl/index.php/1368-uhonorowanie-jerzego-o-illakowicza-i-jego-brata-witolda-3

 

11.03.2018Uroczystości 70. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Stanisława Zielińskiego – Lubelszczyzna.

Uroczystości rozpoczęły się w miejscu skrytobójczej śmierci ks. Stanisława Zielińskiego. Obecne były delegacje: Związku Żołnierzy NSZ z Kraśnika i Lublina, Burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk, poseł Stawiarski, członkowie Bractwa księdza Stanisława Zielińskiego oraz okolicznych szkół.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1763612870364170?__xts__%5B0%5D=68.ARA1HHUqFBQIDdg_bli9wv-EA7287abSWUtcKPQAloA5VNbxo35sQ5qACaMsXUbpjKGbz_FvaxTZZSf7rM1T58w64_n8dN9i4G2GvB7zBWY3yqFDcHVCpbSgD3mvlc5lBmTET5H1r6op4KnVLraudRS7yfcQyEsrQVtPwV6xeLvuN7sW9q_yOg&__tn__=-R

 

10–11.03.2018 – Wyjazd do Międzygórza – Dolny Śląsk.

Blisko dwudziestu członków i sympatyków Okręgu Szczecin ZŻNSZ po raz drugi wybrało się do Międzygórza w Kotlinie Kłodzkiej na wyjazd sportowo- integracyjny. Byli z nami także członkowie z Okręgu Wielkopolska oraz prezes ZG ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=751312165077070&id=277459875795637&__tn__=-R

 

17.03.2018 – Spotkanie z autorem publikacji o NSZ Tomaszem Greniuchem – Szczecin.

Organizatorem spotkania z autorem książki o NSZ, pod honorowym patronatem Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, był Obóz Narodowo-Radykalny.

https://www.facebook.com/events/353075231876929/

 

18.03.2018 – „Namioty Wyklętych” – Istebna.

W trakcie spotkania w Istebnej członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ przedstawili rys historyczny Żołnierzy Wyklętych, opowiedzieli o historii Zgrupowania Partyzanckiego NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartekˮ oraz zaprezentowali przykładowe umundurowanie i uzbrojenie Żołnierzy Wyklętych. Specjalnie dla zgromadzonych gości zaprezentowany został najnowszy film pt.: „Obława”.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFz8kNwEAIA8COouWwYftvLAoI8h0ZDEKNkHTYNVHBIw1hBzcSPmAsuLLgDTaQ~_u2QyAFHJVI3YZ2IbfFQOuQOIGuEC~_xabi1YI~%3BbvOAW6d7BrubXsX~_gvj9Qwkw~-~-.bps.a.1627718323931228&type=1&__tn__=HH-R

 

24.03.2018 – Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lasy Kozłowieckie 2018 – Lubelszczyzna.

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat honorowy: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Związek Żołnierzy NSZ, Drużyna z 1 JDH „Beluarda” ZHR.

Cele Rajdu: popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych, edukacja w zakresie działalności Żołnierzy Wyklętych, poznanie sylwetek bohaterów walczących z komunistami na terenie Lubelszczyzny, promocja postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych.

https://nsz.com.pl/index.php/1369-rajd-pamieci-zolnierzy-wykletych-lasy-kozlowieckie-2018

 

24.03.2018 – Spotkanie członków i sympatyków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Warszawa.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w intencji Okręgu, na której odmówiliśmy modlitwę żołnierzy NSZ. Na miejscu spotkania zaprezentowana została fotorelacja z naszej dotychczasowej działalności i najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku. W imieniu Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ wręczyliśmy Medale Pamiątkowe z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych kombatantom NSZ: por. Mieczysławowi Cybulskiemu oraz Wincentemu Białeckiemu.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1334081786738408?__xts__%5B0%5D=68.ARBkP_IIfUUbLQDGrbm8LCM9kWURQdtgWprlMl7OJO9E3Xp0GwzZYeVzR5TedQ7tjw_LTFfhEEB6UU1E-VGAdKtanNv3DJCVz6Fn6NaCoCs1QoKtJR6HVypP4h8MGAGqjlvXrere-B84D8jzQmM3G2ymLEdgyd09RHg-ZZXR09bnPiMhDCZeQQ&__tn__=-R

 

25.03.2018Uroczystości upamiętniające ppor. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus” i żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału „Wiarusa” – Piła.

W kościele Świętej Rodziny została odprawiona msza święta w intencji ppor. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus” i żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału „Wiarusaˮ. Następnie odbył się wykład Leszka Żebrowskiego na temat antykomunistycznego podziemia na ziemi łomżyńskiej oraz odsłonięto Pomnik Inki.

Pani Stanisława (Grabowska) Wądołowska otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznał Prezydent RP Andrzej Duda. W związku z tym wydarzeniem odbyła się premierowa projekcja filmu „Siostra Wiarusaˮ, którego autorami są: Piotr Tomasz i Kamil Ceranowski (mieszkańcy powiatu złotowskiego).

http://www.77400.tv/wiadomosci/246,niezlomna-stanislawa

https://www.facebook.com/pilska.tv/videos/vb.774057416022718/1599813730113745/?type=2&theater

 

1.03-27.03.2018Podsumowanie etapu regionalnego VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – Szczecin.

ZŻNSZ Okręg Szczecin jest współorganizatorem Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem głównym Konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

http://konkurswykleci.pl/2018/02/28/wyniki-i-etapu-regionalnego-szczecin-2/

 

KWIECIEŃ

1.04.2018 – Niedziela Wielkanocna – Łomża.

W Niedzielę Wielkanocną Okręg Łomża ZŻNSZ wystawił poczet sztandarowy podczas mszy świętej rezurekcyjnej w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. W kościele parafialnym znajduje się kaplica Narodowych Sił Zbrojnych. Proboszczem parafii i kapelanem Okręgu Łomża jest ks. dr Andrzej Popielski.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/photos/a.1104520036247140/1948149778550824/?type=3&theater

 

7.04.2018Walne Zebranie Członków Okręgu Śląsk Cieszyński – Bielsko-Biała.

W obradach Walnego Zebrania Członków Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ uczestniczył Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek. Prezes Okręgu Zbigniew Chmielniak wręczył legitymacje członkowskie nowym członkom oraz przekazał okolicznościowe Medale Pamiątkowe, po czym odczytał sprawozdanie z działalności Okręgu za okres 19.03.2016–21.03.2018.

 

13.04.2018Uroczystości odsłonięcia Pomnika i Krzyża Świętego – Szyszki.

Okręg Mazowiecki ZŻNSZ wziął udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika i Krzyża Świętego w rocznicę śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur” w miejscu ich ostatniej bitwy we wsi Szyszki, gmina Gzy, powiat Pułtusk. W uroczystości uczestniczyli Koledzy z Okręgu Łomża, w tym bratanek Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” i Mieczysława „Roja”, Marek Dziemieszkiewicz – przewodniczący Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1347075518772368?__xts__%5B0%5D=68.ARCJ6W4d8t565R0vE50vOt7VG3X0iqRnFKFistjYZag7mP5yKPEXN9pueleYKacqoeQDbPuluvDqB4cWlY0t56EQfnZvhz6U-Oqdgi6NYyggMyd-Ws4HFtLmZYKMUrSOASsOmJwwEWp_lcUMl8ajRfAMeTciCXhlkL6EVkcRV5FWFXSvDkOl8A&__tn__=-R

 

15.04.2018 – Uroczystości 70. rocznicy śmierci por. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” – Łomża.

W katedrze pw. św. Michała Archanioła w Łomży odprawiona została msza święta w intencji śp. por. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” – legendarnego żołnierza powstania niepodległościowego. Wystawiliśmy trzy poczty sztandarowe ZŻNSZ: Okręgu Łomża oraz Kół Czyżew i Kolno. Po mszy św. złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na symbolicznym grobie „Zbycha” na cmentarzu parafialnym w Łomży. W uroczystości udział wzięła Grupa Edukacji Historycznej „Reduta Kurpiowska”.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1963749066990895?__xts__%5B0%5D=68.ARDVulJBO3An7qSYLzHkC2WAtagxA1AtdRwJBsXGu9t7RfCmIpgthMnOxAtgtfIiI3DhXVBoZFWD_jXqTDcTORnfWEFFLY27dkJSPtjDBbQCK72IcYgiy4f7hf5eZcEV2h5iE3ukCGNTFtYdOJZNiBC_3My9J5U1lFdRZhWy3myT3mcaPLWhZg&__tn__=-R

 

16.04.2018 – Uroczyste podsumowanie i zgrupowanie laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – Lublin.

W dniu 16 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Do Lublina z całej Polski przyjechało blisko 50 laureatów, którym wręczono dyplomy i nagrody.

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina oraz Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, XXIX LO im. cc mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacja im. Bolesława Chrobrego ze Szczecina, Fundacja „Prostu z mostu” z Krakowa, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego.

http://konkurswykleci.pl/2018/04/17/relacja-z-uroczystego-podsumowania-i-zgrupowania-lauratow-vii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

https://fkw.edu.pl/vii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

 

22.04–15.05.2018 – Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Lublin.

Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. W przeprowadzeniu inicjatywy brali udział członkowie Związku Żołnierzy NSZ Okręg Lublin. Przeprowadzono 2000 osób po lubelskim Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych – przejścia z przewodnikami w grupach po 25-35 osób, pokazy Grup Rekonstrukcji Historycznych i przekazanie uczestnikom przewodników po szlaku.

https://fkw.edu.pl/przejscie-szlakiem-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-lublinie/

 

22.04.2018Uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbruck, Niemcy.

Udział delegacji Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin na uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbruck.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=769011009973852&id=277459875795637&__tn__=-R

 

29.04.2018 – Uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy formacji narodowych z KBW – Czochnie-Góra i Śliwowo.

29 kwietnia odbyły się uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy formacji narodowych z wydzielonymi pododdziałami trzech batalionów KBW, w następstwie której zginęło osiemnastu żołnierzy oddziałów partyzanckich 3.Wileńskiej Brygady NZW i 6.Wileńskiej Brygady „Wiktora”, a siedemnastu dostało się do niewoli. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Rutkach pow. zambrowski, po której złożono kwiaty i zapalono znicze na mogile poległych na cmentarzu w Rutkach.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1979845002047968?__tn__=-R

 

MAJ

1.05.2018 – Uroczystości w Krasnosielcu – Ziemia Łomżyńska.

Przed 73 laty oddział Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzony przez por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”, odbił z aresztu Urzędu Bezpieczeństwa w Krasnosielcu 42 żołnierzy Armii Krajowej i NSZ. Uroczystości w Krasnosielcu pow. makowski, woj. mazowieckie upamiętniają to wydarzenie z czasów II wojny światowej. O pamięć i godny przebieg uroczystości zadbali organizatorzy ze ZŻNSZ Koło Ostrołęka na czele z Przewodniczącym Koła Wojciechem Konarskim. Po mszy świętej, na której wystawione zostały poczty sztandarowe Okręgów: Łomża, Łomża Koło Czyżew, Łomża Koło w Kolnie, udaliśmy się na miejsce głównych wydarzeń sprzed lat, by oddać cześć i honory Bohaterom.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1980774501955018?__xts__%5B0%5D=68.ARB1_loKM_11EXHB6ZBpj5pjO23P1f5010L-MfZu-WPSkO1S6-UB4JT-0wwn9_-V-10aosOukr--G_XEAcNaa2J9u0Zy1aHayB6hxYeGUpAUm8De2JA-tWPlE5KBixpJ-vwLgASDiIoQv5Hr3GJI9Z8cRGDwWwOqtqJcNkKxCmDR4CowiGWmAw&__tn__=-R

 

2.05.2018 – Rajd śladami żołnierzy AK i NSZ – XIV Rajd „Bartka” – Śląsk.

Szlakiem Skrzyczne – Malinowska Skała – Magurka Wiślańska – Barania Góra – Wisła przeszedł XIV Rajd „Bartka”. Uczestnicy wsłuchali się w historię Zgrupowania Partyzanckiego NSZ „Bartka” oraz działalność sztabu na Baraniej Górze. Po powrocie do hotelu odbył się pokaz filmu „Obława” produkcji GRH Beskidy.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1673291182707275&__tn__=-UC-R

 

2.05.2018 – „Flaga dla Bohatera” – Słupsk.

2 maja z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się w Słupsku akcja „Flaga dla Bohatera”. Organizowana była przez Związek Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin oraz Narodowy Słupsk. Uczestnicy akcji odwiedzili groby żołnierzy podziemia antykomunistycznego (WiN, NSZ, NZW, 27. WDP AK), by zapalić znicze oraz umieścić chorągiewki biało-czerwone.

 

3.05.2018 – 72. rocznica defilady oddziałów NSZ „Bartka” w Wiśle.

3 maja w Wiśle odbyły się uroczystości zorganizowane przez Okręg Śląsk Cieszyński ZŻNSZ upamiętniające 72. rocznicę defilady oddziałów NSZ „Bartka”. Po mszy św. uformowano kolumnę i przemaszerowano ulicami do centrum Wisły. Na miejscu odśpiewano hymn państwowy oraz przywitano wszystkich zgromadzonych. Prezes ZG ZŻNSZ Karol Wołek przedstawił krótką genezę NSZ oraz opowiedział o defiladzie żołnierzy NSZ „Bartka” w Wiśle w 1946 roku. Następnie odczytano rozkaz Jerzego Wojciechowskiego ps. „Om” z 1945 roku kierowany do żołnierzy leśnych z terenów Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Na koniec Maksymilian Bednarz poprowadził Apel Poległych. W uroczystościach udział wzięło ponad 200 uczestników.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1670529696316757&__tn__=-UC-R

 

5.05.2018 – Uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie – Republika Czeska.

5 maja w Holiszowie w zachodnich Czechach odbyły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przez polskich żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystości zorganizowali: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Miasto Holiszów. Partnerami byli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojsko Polskie, Polska Fundacja Narodowa, Ambasada Polski w Pradze, Instytut Polski w Pradze, Parafia Katolicka w Holiszowie i Parafia Katolicka w Stankowie. Uroczystości zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Sponsor Strategiczny Projektu: Polska Fundacja Narodowa.

https://nsz.com.pl/index.php/1377-uroczystosci-w-73-rocznicy-wyzwolenia-niemieckiego-obozu-koncentracyjnego-przez-polskich-zolnierzy-z-brygady-swietokrzyskiej-narodowych-sil-zbrojnych-relacja-i-zdjecia

 

6.05.2018 – 73. rocznica bitwy w Kuryłówce.

W Kuryłówce odbyły się uroczyste obchody 73. rocznicy zwycięskiej bitwy podziemia niepodległościowego z oddziałami NKWD. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Tarnawcu, którą koncelebrował ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski. Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz wojska, grup rekonstrukcyjnych, orkiestry, pocztów sztandarowych oraz gości pod urząd gminy, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego żołnierzy walczących w bitwie pod Kuryłówką.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1675248889178171?__tn__=-R

 

11–12.05.2018 – Memoriał im. Józefa Franczaka ps. „Laluś” – Lubelszczyzna.

W dniach 11–12.05 na strzelnicy w Wąwolnicy k. Nałęczowa odbył się Memoriał im. Józefa Franczaka ps. „Laluś”. Memoriał zorganizowali: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego i Arsenał Szkolenia Strzeleckie przy współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacją im. Kazimierza Wielkiego oraz Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wydarzenie dofinansowano ze środków UdsKiOR.

https://fkw.edu.pl/memorial-im-jozefa-franczaka-ps-lalus-relacja/

 

12.05.2018Uroczystości obchodów 73. rocznicy bitwy w Bodakach – Podlasie.

Wiosna i lato 1945 roku na Białostocczyźnie, to czas wzmożonej walki pomiędzy polskim podziemiem niepodległościowym a komunistycznym aparatem represji. Praktycznie wszystkie akcje przeciwpartyzanckie realizowały Wojska Wewnętrzne NKWD. Szczególne nasilenie działań z ich udziałem miało miejsce w powiecie bielskim. Do najtragiczniejszej doszło 17 maja 1945 roku w Bodakach (gmina Boćki), gdzie został wytropiony i rozbity oddział partyzancki Komendy Powiatu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Bielsk Podlaski dowodzony przez por. Antoniego Zbigniewa Zaleskiego ps. „Żubr”, „Orłowski”.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/1992888724076929?__tn__=-R

 

12.05.2018Noc muzeów na Bielskim Syjonie – Bielsko-Biała.

12 maja podczas nocy muzeów na Bielskim Syjonie mundurowi członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ zaprezentowali małe obozowisko żołnierzy NSZ „Bartka”. Można było także obejrzeć uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy NSZ.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zcENwEAIA8GOohgMZ~%3BpvLAon~_I6sNVLMkh1EZmQ~_uECTuRvOgKnBMQA2MAbcqCoVd~_E~%3BFHyj6JewXZzbWGB2Q~_8HWvMfWQ~-~-.bps.a.1684698091566584&type=1&__tn__=HH-R

 

12.05.2018 – Ogólnopolski Dzień Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego – Szczecin.

W Ogólnopolskim Dniu Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego, ustanowionym przez Związek Żołnierzy NSZ, delegacja ZŻNSZ Okręgu Szczecin złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach żołnierzy podziemia narodowego w Szczecinie.

https://www.facebook.com/277459875795637/photos/pcb.778287905712829/778277429047210/?type=3&theater

 

12.05.2018 – Ogólnopolski Dzień Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego – Koszalin.

Członkowie i sympatycy ZŻNSZ z Koszalina, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego, udali się do pobliskiego Karlina na grób ppłk. Wacława Nestorowicza ps. „Kalina”, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim Komendanta Okręgu Białostockiego NSZ w latach 1944-45. Odwiedzono także szkołę, która opiekuje się grobem Bohatera z NSZ.

https://www.facebook.com/277459875795637/photos/pcb.777871442421142/777871015754518/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxzB7eMKpjjr-dW-QLDAmwTAdzd2xsmQBpYh5i0u-BYAR_ycCxSPHlZyrD6Mt7Em8AOuHYEiBa8fs9&__xts__%5B0%5D=68.ARAc6nZNzJSn7z-lLR4VLBS-3Y8-cEXG2zwoHkviRBWdS6pUmUWIU7ZTwo7klFSuJjajjrbAIY5WNorCjjAmQ7T_zMvV6EN7d1gR7XS4HSJr5tVGLLywrVnEVxOjFMOFGX5qUwYpy8-Nnn8vV2eXC0Y98Bd55lMx4thYrGSNlBvOIywelaLT

 

12.05.2018 – Ogólnopolski Dzień Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego – Słupsk.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Pamięci Żołnierzy Podziemia Narodowego odbyło się w klubie wojskowym 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku spotkanie z Łukaszem Suchanowskim – członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Przedstawił on sylwetki kilkunastu byłych żołnierzy podziemia narodowego, którzy po wojnie osiedlili się na terenie Pomorza Środkowego. Gościem honorowym spotkania był por. Zbigniew Has – żołnierz WiN-u i prezes słupskiego inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=777386712469615&id=277459875795637&__xts__%5B0%5D=68.ARCDrkJ4sTbmnWUYxbRp7dGmhiIShkvj2YctisjJYj5k2wNNiQMtJQaaoc_Fo8fuwUwXCT5XTxaHGn7KpOF_VysxgZRoycUNBCNtgks5fOyLPvvMPnNZhSFqbdJqaS5ZMjA9PbN5fHyB0LimSj_SLtGYM2JXz0j0x8mdmrfYOfgcJg3M3We1&__tn__=-R

 

13.05.2018Warszawski Marsz Rotmistrza Pileckiego – Warszawa.

Członkowie Związku Żołnierzy NSZ Okręg Mazowiecki uczestniczyli w Warszawskim Marszu Rotmistrza Pileckiego, który zorganizowała Fundacja Służba Niepodległej przy współudziale KoLiber Warszawa, Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1366852336794686?__xts__%5B0%5D=68.ARDeZFWZHDcVjFhjo7NoqmkaANmqvshHC5NM2pgHcydEnraCCRmTh8RxmhFkv8IC-HG7RUlkGrAf2n7ix4vPfViUqjeyGFV26zKAbwfbgFKaU_mwafIIp3xebVCNxuV6-NAXD02VHxI7cykuJYRbrEtC4f_A_cygSXkKPEJHlnqnuSHD8A6mxw&__tn__=-R

 

18.05.2018 – Lekcja historii dla młodzieży – Jaworze.

18 maja mundurowi członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ przyjechali do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu. Celem wizyty było przeprowadzenie prelekcji historycznej na temat historii Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Po wykładzie odbył się pokaz filmu „Obława”.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1693021340734259?__tn__=-R

 

18.05.2018Powołanie Górnośląskiego Koła Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Gliwice.

18 maja na spotkaniu członków ZŻNSZ w Gliwicach powołane zostało Górnośląskie Koło Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przy Okręgu Śląsk Cieszyński.
W spotkaniu uczestniczył kombatant NSZ Stanisław Turski żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/photos/a.481096158593456/1685835178119542/?type=3&theater

 

23–25.05.2018 – XVI Rajd turystyczno-historyczny „Żołnierzy Wyklętych” im. Edwarda Biesoka.

W dniach 23–25 maja odbył się XVI Rajd turystyczno-historyczny „Żołnierzy Wyklętych” im. Edwarda Biesoka. Organizator: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Katowice. Patronatu projektowi udzielił Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński.

https://www.facebook.com/ipnkatowice/posts/1844944358900611?__tn__=H-R

 

25.05.2018 – Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych został uhonorowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego okolicznościowym Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości – Lublin.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/photos/a.492998370758966/1837523259639797/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAxzXfxGIIdQ_7mXtT8tZjBD3xJe9patz4oN2fJ5mAK0zxosOOoCMBikRQYVH4YcfmpzgEW5KfqOqlfPqibWPbqLh5utuZr3s0vqt_nT1fhdsVebRdhFgpF0X8nIVRImRZeH0ZIxJX9OhmZMZ28VWq1tl4v3beihcAQQ4ZwZnezjm-BrfScAQ&__tn__=-R

 

26.05.2018 – Msza za rtm. Witolda Pileckiego na terenie byłej stalinowskiej katowni – Ziemia Łomżyńska.

Msza pod przewodnictwem ks. Tomasza Trzaski, który w kazaniu akcentował, że Rotmistrz był człowiekiem służby i prawdy, męstwa i honoru, a także wzorem konsekwencji swoich decyzji i czynów. Pierwsze czytanie ze starego Testamentu (2 Tm 1–13) przeczytała córka bohaterskiego Polaka – Zofia Pilecka-Optułowicz. Poczet sztandarowy wystawił ZŻNSZ Okręg Łomża.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/2007065465992588?__xts__%5B0%5D=68.ARBjn3OeAkxOcYI6QW8rvDVlu1KDtYS7PqH1iGHs9xqU7vEHV0W1UeslhlZGvYZc29YQ20MSc-Mib8ha8Cu2NizpFIiMJyjcTCYfupGDE2ZpbJ2BRVeSOIR_CrnB9Wl3xUU8yZQBH5ttXL_w-qXg3xxJWW8X6D-rc_PhIUcqVdyXMRUlMTn3IQ&__tn__=-R

 

27.05.2018 – Przysięga 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej – Lublin.

W dniu 27 maja w Lublinie na Placu Zamkowym miała miejsce przysięga żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Okręg Lublin Związku Żołnierzy NSZ i Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ podczas uroczystości zaprezentowali swoje stoiska. Przybliżyliśmy żołnierzom i przybyłym na przysięgę gościom historię Narodowych Sił Zbrojnych, bieżące działania Związku Żołnierzy NSZ i działania Okręgu Lublin oraz rozdaliśmy ulotki o działaniach Związku i historii NSZ.

https://nsz.com.pl/index.php/1379-zwiazek-zolnierzy-nsz-okreg-lublin-na-przysiedze-2-lubelskiej-brygady-ot

 

29.05.2018Nadanie mostowi na Sanie imienia płk. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” – Jarosław.

Podczas 67. sesji Rady Miasta Jarosławia przez aklamację podjęto uchwałę o nadaniu mostowi na rzece San imienia płk. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Janˮ. Ze strony Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych głos zabrał por. Henryk Atemborski, który podziękował Radnym Miasta Jarosławia za wsparcie inicjatywy Koła Podkarpacie ZŻNSZ.

https://www.youtube.com/watch?v=-qbHx1ufGeI

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/2009781922387609?__xts__%5B0%5D=68.ARC5cj-onobyvh4s4nNn9Zfr7w8Z0qyBiKFW-cEAzQApBvcxroP0RM6TY86lPBoU6MSZD0JF_z8HEqkRncdzXyJfC0QhnwakHgLfhro0PmJ4zaes8zycK81SSfY-zj6Nd6u9BoicfqIGZVkyyEoJYKkjXdK5fe0PaKsiN_GbhMvcD42ns2va5g&__tn__=-R

 

30.05.2018 – Lekcja historii w Szkole Podstawowej nr 32 – Bielsko-Biała.

Członkowie ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński przeprowadzili prelekcję historyczną dla ponad 750 uczniów szkoły podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej. Dzieci i młodzież były podzielone na trzy grupy wiekowe, a każda prelekcja dostosowana do ich wieku. Żywa lekcja historii dotyczyła Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. „Bartek” i odbyła się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem „Oni walczyli za Ojczyznę”. Na koniec każdej prelekcji prezentowane było przykładowe umundurowane oraz uzbrojenie partyzanckie.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzsENwDAIQ9GNKgzE4P0Xq5q09PokfxlUFUCac7nXhQ1u~%3BgCEgdzQegFtVKBrgBFLvRgflDbkH~_VpDEC7kTaTOpM~%3BmueYbnGDIok~-.bps.a.1697711586931901&type=1&__tn__=HH-R

 

31.05.2018 – Uroczystości Bożego Ciała – Milówka.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy NSZ wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w obchodach Bożego Ciała w Milówce. Po uroczystościach oddali hołd żołnierzom NSZ oddziału ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak” pod tablicą pamiątkową, która znajduje się w centrum Milówki.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1698633126839747&__tn__=-UC-R

 

CZERWIEC

1.06.2018 – Wykład o idei i działalności ZŻNSZ oraz pokaz filmu w Szkole Podstawowej nr 2 – Gorzów.

1 czerwca delegacja Okręgu Szczecin ZŻNSZ udała się na wykład i pokaz filmu do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Gorzowie. Tematem wykładu była idea i działalność ZŻNSZ. Przedstawiciele Okręgu: Prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ Grzegorz Kozak oraz Agata Wieczorek sekretarz Okręgu i Tomasz Dorosz członek Okręgu wygłosili krótkie prelekcje na temat Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i idei organizacji.

https://nsz.com.pl/index.php/1381-wyklad-o-idei-i-dzialalnosci-zznsz-oraz-pokaz-filmu-w-szkole-podstawowej-nr-2-w-gorzowie

 

3.06.2018 – Odsłonięcie obelisku rtm. Witolda Pileckiego – Ziemia Łomżyńska.

Na uroczystości odsłonięcia obelisku rtm. Witolda Pileckiego Okręg Łomża ZŻNSZ wystawił dwa poczty sztandarowe: ZŻNSZ Okręg Łomża i ZŻNSZ Okręg Łomża Koło w Kolnie.

http://mylomza.pl/home/lomza/item/17872-%C5%82om%C5%BCa-obelisk-rotmistrza-witolda-pileckiego-ods%C5%82oni%C4%99ty-foto.html

 

3.06.2018 – Spotkanie Trzech Pokoleń w Leśniczówce Gołębiewo – Gdańsk.

Pomorski Okręg ZŻNSZ zorganizował w Gdańsku uroczystości patriotyczne. Najpierw w kościele salezjanów w Gdańsku odbyła się uroczysta msza święta w intencji żołnierzy AK i NSZ. Po niej delegacja Okręgu Pomorskiego, w składzie: kpt. Lucjan Deniziak ps. „Orzeł” (żołnierz 3. Brygady NZW), kpt. Władysław Dobrowolski (żołnierz 9. Pułku Ułanów AK) oraz Andrzej Duffek (Prezes Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ, działacz Federacji Młodzieży Walczącej w latach 80. XX w.), złożyła kwiaty przed popiersiem Danuty Siedzikówny ps. „Inka” – sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Następnie w leśniczówce na gdańskiej Oliwie odbyło się spotkanie przy ognisku, podczas którego okręgi i środowiska patriotyczne mogły się zintegrować.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=787209871487299&id=277459875795637&__xts__%5B0%5D=68.ARBi270BUhUaab8zvuHCqYkFayiQFdua5RE_f8Sw9DKoKI6jpODrUQ5V4iWEl4ioo4NMtAGK_UnqY-U6oQMT8QPQHZAdNzxgKXUc0PCOujYtFpeg0Jqe3WdJ2nEMKNA36aACLBQUpDYvFQyMn7LfBXwGYu2MYJq6ZN4Wj_bL4ftZNJrpDwgU&__tn__=-R

 

9.06.2018Ufundowanie tablicy na grobie legendarnego płk. Antoniego Szackiego ps. „Bohun” – Chicago, USA.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago ufundował tablicę na grobie legendarnego płk. Antoniego Szackiego ps. „Bohun”, na której znajduje się Krzyż Narodowych Sił Zbrojnych, symbole Związku Jaszczurczego oraz Brygady Świętokrzyskiej. Wygrawerowano również napis: DOWÓDCA BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NSZ. Zgodę na tę czynność uzyskaliśmy od Pani Barbary, wdowy po płk. „Bohunie”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=790189857855967&id=277459875795637&__tn__=H-R

 

10.06.2018 – Stanowisko ZŻNSZ na pikniku parafialnym – Bielsko-Biała.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński wraz z reprezentacją Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy NSZ wzięli udział w parafialnym festynie rodzinnym NSPJ w Bielsku-Białej. Naszym zadaniem była promocja historii Narodowych Sił Zbrojnych. Na zorganizowanym przez nas stoisku można było obejrzeć broń, umundurowanie oraz wyposażenie używane przez żołnierzy oddziałów partyzanckich formacji narodowych. W drugiej części stoiska można było zobaczyć oraz nabyć ryngrafy noszone przez partyzantów. Dla uczestników festynu przygotowaliśmy także pokaz umundurowania i uzbrojenia partyzanckiego. Dzięki naszej pracy setki bielszczan dowiedziało się o Zgrupowaniu Partyzanckim VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem „Bartka” oraz o oddziale NOW „Wędrowiec”.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1719463961423330&__tn__=-UC-R

 

17.06.2018 – Uroczystości 68. rocznicy śmierci żołnierzy NZW na polach Popowa Borowego – Ziemia Łomżyńska.

Podczas uroczystości w miejscowości Popowo Borowe (pow. nowodworski, woj. mazowieckie) wystawiliśmy 2 poczty sztandarowe: ZG ZŻNSZ i ZŻNSZ Okręg Łomża. W 68. rocznicę śmierci żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Patrolu „Pilota” z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” na polach Popowa Borowego, uczestniczyliśmy w patriotycznych uroczystościach gminnych. Po mszy świętej złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze ku czci polskich Bohaterów.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/2032614630104338?__tn__=-R

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/2032623830103418?__xts__%5B0%5D=68.ARC7KSCUGg_xFVOFnZ9CqP6f8DWfU4qj8I5nv3ZOZiP48lmFxtZtKfabUJl9JwZNindt4bEi6nElKAyVkw8PqX7u2W1gcRQeGY40jsAaQbJxFSSU9bsFFn7uImWkXbVW0oU49TcokjPnkHVQh7dFiT7MaR54WN9PBCr4kzCXaMyBg4taXIMlnQ&__tn__=-R

 

16.06.2018III Rajd „Zębaˮ – Lubelszczyzna.

Odbył się III Rajd Pamięci cc. mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”. Współorganizatorem Rajdu był Okręg Lublin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, ponadto patronatu honorowego udzielili Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.

https://nsz.com.pl/index.php/22-aktualnosci/1386-iii-rajd-zeba-relacja

 

17.06.2018Uroczystości upamiętnienia żołnierzy NSZ z pododdziału Włodzimierza Morajki ps. „Błysk” – Szczyrzyc.

Współorganizator: Okręg Małopolska Związku Żołnierzy NSZ. W cysterskich murach Szczyrzyca odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z pododdziału Włodzimierza Morajki ps. „Błysk”. Po mszy św. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej na murach opactwa. Na zakończenie obchodów odbyła się inscenizacja historyczna nawiązująca do wydarzeń z lat 1945–47.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2134938276536123&id=994131737283455&__tn__=-R

 

17.06.2018Uroczystości poświęcenia pomnika nagrobnego płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” – Rogów, Pomorze Zachodnie.

Odbyły się uroczystości poświęcenia i odsłonięcia pomnika na grobie płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Rogowie. Uroczystości współorganizował Okręg Szczecin ZŻNSZ.

Pomnik nagrobny został sfinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Wolontariuszami tej zbiórki byli m.in. członkowie Okręgu Szczecin ZŻNSZ oraz osoby ze środowisk patriotycznych Pomorza Zachodniego, w tym także kibice Pogoni Szczecin.

https://nsz.com.pl/index.php/1384-relacja-z-uroczystosci-poswiecenia-i-odsloniecia-pomnika-nagrobnego-sp-plk-andrzeja-kiszki-ps-dab

 

24.06.2018 – Uroczystości 70. rocznicy obrony leśnej bazy Komendy XVI Okręgu NZW Kryptonim „Orzeł” – Ostrołęka.

24 czerwca w miejscowości Gleba-Kierzek, pow. Ostrołęcki odbyły się uroczystości 70. rocznicy bohaterskiej obrony leśnej bazy Komendy XVI Okręgu NZW Kryptonim „Orzeł”, dowodzonej przez Komendanta por. Józefa Kozłowskiego ps. „Las”. Jednym z organizatorów uroczystości było Koło w Ostrołęce Związku Żołnierzy NSZ Okręg Łomża na czele z Przewodniczącym Koła Wojciechem Konarskim. Wystawiliśmy poczet sztandarowy ZŻNSZ Koła w Kolnie Okręg Łomża.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/2046294982069636?__xts__%5B0%5D=68.ARA4OWYspEVy4W9oqXyKlKiVc9Lf_UIiolVLKSp85fnCK4BTCH6uMcUEAa2OnbxUI55dIFjvZEgdXZqYgJ6ulbUyemw1PD3MOu7rIouDNGS-DOBqgBJ1Iq4uOTYfyTZ1k6B-JXKn5JidiizkiFxglexub11XxbdsIqxlMrDBWBOHQxPGjPszUQ&__tn__=-R

 

24.06.2018 – XXIV Pielgrzymka NSZ do Kałkowa.

Organizatorem pielgrzymki był Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali weterani NSZ i ich rodziny. Co roku w pielgrzymkach uczestniczy coraz liczniejsze grono osób odwołujących się do ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych – podziemnego Wojska Polskiego, z którego każdy Polak ma prawo być dumny.

https://nsz.com.pl/index.php/1382-xxiv-pielgrzymka-nsz-do-kalkowa

 

24.06.2018 – Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim pt. „Polska tożsamość narodowa wczoraj i dziś” – Wiedeń.

Spotkanie z historykiem i publicystą Leszkiem Żebrowskim zorganizował Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Pogórzańskie. Spotkanie zostało zorganizowane dla wiedeńskiej Polonii.

https://nsz.com.pl/index.php/1380-spotkanie-z-leszkiem-zebrowskim-w-wiedniu

 

24.06.2018 – 70. rocznica aresztowania płk. „Łupaszki” w Osielcu.

24 czerwca 2018 r. w Osielcu odbyły się uroczystości 70. rocznicy aresztowania płk. „Łupaszki”. Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Małopolscy Patrioci. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych objął wydarzenie patronatem honorowym.

Plan uroczystości: msza święta w intencji płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” w kościele parafialnym w Osielcu, koncert patriotyczny; uroczystości pod pamiątkową tablicą, rekonstrukcja wydarzeń organizowana przez Podhalańską Grupę Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”.

https://nsz.com.pl/index.php/1385-70-rocznica-aresztowania-plk-lupaszki-w-osielcu

 

30.06.2018Pierwsze manewry grup rekonstrukcji historycznych – Czerwony Bór.

W ośrodku Grom Group znajdującym się w Czerwonym Borze odbyły się pierwsze manewry grup rekonstrukcji historycznych, zorganizowanych w ramach Sekcji GRH, działających przy Związku Żołnierzy NSZ. Na manewry z całej Polski przybyli mundurowi członkowie ZŻNSZ oraz rekonstruktorzy współpracujący ze Związkiem, którzy zajmują się odtwarzaniem oddziałów partyzanckich.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1756822877687438?__tn__=-R

 

LIPIEC

1.07.2018 – Uroczystości 70. rocznicy śmierci ppłk. Władysława Żwańskiego ps. „Iskra”, „Błękit” – Czyżew.

Członkowie Związku Żołnierzy NSZ, Grup Rekonstrukcji Historycznej, mieszkańcy oraz władze Czyżewa uczciły 70. rocznicę śmierci ppłk. Władysława Żwańskiego ps. „Iskra”, „Błękit” ostatniego Komendanta Okręgu Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Organizatorem uroczystości był ZŻNSZ Okręg Łomża. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w intencji ppłk. Żwańskiego w miejscowym kościele. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli defiladą partyzancką pod Pomnik Niepodległości, gdzie złożono kwiaty i wygłoszono przemowy. Medalami Pamiątkowymi z okazji 75-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych odznaczeni zostali: Anna Bogucka, Czesław Gawenda oraz Przemysław Wasilewski. Kolejną częścią obchodów był przejazd uczestników do Dąbrowy Tworek pod pomnik upamiętniający miejsce śmierci ppłk. Władysława Żwańskiego, gdzie złożono wiązanki.

https://www.facebook.com/zznsz/posts/10155786856553237?__tn__=H-R

 

1.07.2018 – Inscenizacji bitwy w Czerwonym Borze – Czerwony Bór.

Na terenach jednostki „Grom Group” w Czerwonym Borze odbyła się największa inscenizacja historyczna w północno-wschodniej Polsce, której głównym organizatorem był Związek Żołnierzy NSZ. Bitwa w kompleksie leśnym w Czerwonym Borze, która miała miejsce 23 czerwca 1944 roku, była jedną z największych bitew partyzanckich na terenach Ziemi Łomżyńskiej podczas II wojny światowej. W bitwie wzięło udział około 250 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych okrążonych i zaatakowanych przez około 5000 Niemców. W czasie rekonstrukcji odegrano partyzancką część bitwy w Czerwonym Borze. W rekonstrukcji wzięło udział ponad stu rekonstruktorów, którzy podzielili się na dwie grupy: polskich żołnierzy oraz żołnierzy niemieckich. Organizatorów wsparli rekonstruktorzy z Puław, Lublina, Śląska Cieszyńskiego, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Pisza, Białej Piskiej, Grajewa i Łomży.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1761736403862752&__tn__=-UC-R

 

11.07.2018 – Odsłonięcie Pomnika Ofiar Wołynia – Lublin.

W 75. rocznicę apogeum ludobójstwa Polaków, dokonanego przez UPA-OUN, odbyło się odsłonięcie Pomnika Ofiar Wołynia w Lublinie. Podczas obchodów obecne były delegacje Zarządu Głównego ZŻNSZ i Okręgu Lublin ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1899272796798176?__xts__%5B0%5D=68.ARCGJ8Y6adRpS87TpJFfLREbDY3tMY7wk5AwDFUELeY6AtM9FYbq-N37ULSDEal0TFEuOg4RKPRxiSMeUtbe86l3A4FqwYLp677KbfXn7r4TTx8-kcA0E0XksBXe9vMCRVgi_XrggbuowzaqigY0W01-F3DxFrTXsjuzXeTIR0duXGa-h21Oaw&__tn__=-R

 

11.07.2018 – Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę rzezi wołyńskiej – Milówka.

11 lipca w Milówce miały miejsce uroczystości upamiętniające 75. rocznicę rzezi wołyńskiej. Reprezentacja Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ, wraz ze sztandarem, wzięła udział w uroczystościach.

 

11.07.2018 – Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę rzezi wołyńskiej – Szczecin.

W 75. rocznicę apogeum ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich szowinistów spod znaku OUN-UPA na ludności polskiej, zamieszkującej Wołyń i Kresy Południowo-Wschodnie, delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin wzięła udział w szczecińskich uroczystościach, upamiętniających dziesiątki tysięcy bestialsko zamordowanych Polaków na utraconych Kresach Wschodnich.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=819060058302280&id=277459875795637&__xts__%5B0%5D=68.ARAzWklVmVaa6awPzgJYRnIZxVhr05QmL99H2EKlx1oo0x4YzjTJKEnlJMni8xkGp60ETN04sr91Hw7YHv4WVzRZXKGWU9VyP0MGGyxdPJVh7HgsIDo3A4f_4RV9fMXKuehwSdj9bbokJo9_2SqCv5_Dh-9DM5dkDQRRQ32S8QfMIo948xXY&__tn__=-R

 

14.07.2018 Prelekcja historyczna poświęcona Henrykowi Flame ps. „Bartekˮ oraz jego żołnierzom – Brzeźnica.

W Brzeźnicy dla uczestników IV Memoriału im. Henryka Flame „Bartka” zorganizowano prelekcję historyczną poświęconą Henrykowi Flame oraz jego żołnierzom, przeprowadzoną przez mundurowych członków Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ. Po prelekcji uczestnicy spływu kajakowego wysłuchali koncertu patriotycznego. 15 lipca, pomimo zmiennej pogody, wszyscy uczestnicy spływu dotarli do Krakowa. Inicjatywa odbyła się pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1771472099555849&__tn__=-UC-R

 

19.07.2018 – Spotkanie pt. „Powstanie warszawskie. Fakty i mity” – Słupsk.

Przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin na czele z Prezesem Okręgu Szczecin ZŻNSZ Grzegorzem Kozakiem uczestniczyli w spotkaniu pt. „Powstanie warszawskie. Fakty i mity” zorganizowanym przez Klub Wojskowy 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Gościem specjalnym był historyk i publicysta Leszek Żebrowski.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=826518127556473&id=277459875795637&__xts__%5B0%5D=68.ARAZ3b_yaGRX-ku7Q9Tiv-J5sbryuxeT-NFtbVnlRSZu9B3R8Kz9ZZhR2VA4s1OyUwkohkI2lBG0B692OCDa_5V76u_s6geEvvVT9q2y9UKAd5U-lguclNffuYXkEtgZUdAu8Qok9EFmPA6l1lwewikhFLx0HUNvSD3sKFrHjO5FnvBPZRLf&__tn__=-R

 

22.07.2018 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom NSZ i BCh – Czarnocin.

Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom NSZ i BCh została uroczyście odsłonięta 22 lipca w Czarnocinie. Lokalna społeczność oddała hołd bohaterskim żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych oraz Batalionów Chłopskich, którzy, w brawurowej akcji w lipcu 1944 roku, rozbroili posterunek niemieckiej żandarmerii, uwalniając 13 aresztowanych mieszkańców Mikołajowa i Sokoliny. W uroczystościach udział wzięli członkowie ZŻNSZ Okręgu Śląsk Cieszyński wraz z członkami Koła Górnośląskiego z mjr. Stanisławem Turskim na czele.

https://www.facebook.com/pg/NSZSlaskCieszynski/photos/?tab=album&album_id=1778297005540025&__tn__=-UC-R

 

28.7.2018 – Uroczystości Pamięci Partyzantów NSZ i AK na Baraniej Cisieckiej.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wzięli udział w uroczystościach poświęconych żołnierzom VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Już od wielu lat, pod koniec lipca, mieszkańcy Ciśca, Milówki, Węgierskiej Górki oraz innych miejscowości spotykają się przy kaplicy św. Andrzeja Boboli i Matki Bożej Anielskiej na Baraniej Ciseckiej, by oddać hołd poległym i pomordowanym żołnierzom oddziałów partyzanckich NSZ oraz AK. Co roku odprawiana jest uroczysta msza święta, a po niej odbywa się tradycyjny piknik góralski.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1787042121332180?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnt2_A9zozMD97RYmeIzxo7v4nsc6P7o-UOU56QRPjA5-2M4fyfOLPOy6RfToz5DPTw4gKlugyzaNQ0jquF7Xst81bFXPUfnKd0C5KbJSHYSh4vnWTjGnKOBEebGhu8XvgAMpIQ9-wpNFbYaXhv6uKHc--uTLOz92brM_v8-FKRzGVMqVXA&__tn__=-R

 

29.07.2018 – Uroczystości 74. rocznicy bitwy pod Olesznem.

Bitwa z ekspedycją karną SS pod Olesznem (gmina Krasocin, pow. Włoszczowa) została stoczona 26 lipca 1944 roku przez oddział NSZ pod dowództwem mjr. Władysława Kołacińskiego ps. „Żbik” oraz oddział AK mjr. Mieczysława Tarchalskiego ps. „Marcin”. Organizator Okręg Świętokrzyski ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/events/226862048142615/

 

SIERPIEŃ

1.08.2018 – Uroczystości 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego – Warszawa.

  1. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego Związek Żołnierzy NSZ Okręg Mazowiecki upamiętnił przy kwaterze NSZ na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Przy kwaterze zgrupowania „Chrobry II” wartę wystawiła 6. Brygada WOT im. Witolda Pileckiego.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1448171528662766?__tn__=-R

 

1.08.2018 – Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego – Bielsko-Biała.

W centrum Bielska-Białej odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Przybyli na nie patrioci z Bielska-Białej i okolic. Uroczystości organizowane były oddolnie przez stowarzyszenia patriotyczne. Jednym z organizatorów był Okręg Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1789069021129490?__xts__%5B0%5D=68.ARBKSk4pB-ORCR6PD4J1DQ-ddyQx3FsWq-4LCKgjae92kHsEAkU46FpCDix93LgNWbfnzum9ctHnn8kn88Q0quSdKfrGauIy8TUPlSkp2xhAvDwPAk_OMnchSXnseh-NMxyJ3902snSX6lrMSlLfGoF6drjw90h__NPbOKqq7NRZ4yjloPmflg&__tn__=-R

 

1.08.2018 – Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego – Gdańsk.

Okręg Pomorski ZŻNSZ oddał hołd powstańcom warszawskim w Gdańsku-Wrzeszczu na cmentarzu Srebrzysko.

https://www.facebook.com/NSZ.Pomorze/posts/644532969278830?__tn__=-R

 

2.08.2018 – Odpust na górze Trzonka – uroczystości i integracja członków Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

Co roku w pierwszą niedzielę sierpnia odbywa się odpust na górze Trzonka (729 m n.p.m), w Beskidzie Małym, ku czci Matki Bożej Śnieżnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1801437916559267?__tn__=-R

 

4–5.08.2018 Piknik historyczny: „Frontowe Historie w Porąbce”.

Mundurowi członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wzięli udział w pikniku historycznym: „Frontowe Historie w Porąbce”. Wcielili się w sylwetki partyzantów z Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego z pierwszych miesięcy zbrojnej działalność, a dokładnie z sierpnia 1945. „Bartkowcy” zbudowali obozowisko, w którym zaprezentowali przykładowe uzbrojenie i wyposażenie partyzantów.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1804791306223928?__xts__%5B0%5D=68.ARBfsbFandCbx38CIkB-lT4ze_Y9iTusm_iHpkrlR54DR1SgK4E7qF6jbb611H8DkWZzmdj4fKjhgsk4Jok1_qQu_cnVRavm48p4N2ibED5Ry4yzYYZJy_XfFVwNdnWIXHgYELq6_L7gpJhQCChkfJH6hwoyZGRTGor22h56bBf9YqNwwRNaLw&__tn__=-R

 

4.08.2018 – Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Gdańsk.

Udział w uroczystościach wzięli członkowie Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy NSZ.

https://www.facebook.com/NSZ.Pomorze/posts/648446795554114?__tn__=-R

 

15.08.2018 – Święto Wojska Polskiego – Lublin.

W dniu 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego członkowie Związku Żołnierzy NSZ wzięli udział w lubelskich obchodach. Uroczystości poprzedziła msza święta w Archikatedrze Lubelskiej. Po mszy pochód przeszedł na Plac Zamkowy, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń wojskowych i awansów na wyższe stopnie wojskowe. Udział w uroczystościach wziął poczet sztandarowy Okręgu Lublin ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/ZZNSZLublin/posts/1968891416502980?__xts__%5B0%5D=68.ARDM0MydWB_zfmwhYVGOPJEvYnizT0XK3F6TiEx5huXdwoW6VK7EyZU6DI0f-mXP0dE5xEvGHQH9C_u0Fg8OHORFqqIO3-3vE66kqIMeW1WLdNRFNCMuC8WZlTObi3Y_2JgeLt5GJFkRvYpyonB5-rC-0gPfELCiFP6CK7WaFiA5CtVoR3B8GQ&__tn__=-R

 

15.08.2018 – Święto Wojska Polskiego – Rychwałd.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wzięli udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Uroczystości rozpoczęły się wyjątkowo od wręczenia aktu mianowania na stopień podpułkownika Jerzemu Witkowskiemu ps. „Puma” kombatantowi ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński. Uroczystą mszę św. koncelebrował biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. Następnie uczestnicy mogli obejrzeć wyposażenie Wojska Polskiego, pokaz skoków spadochronowych, pokaz wyszkolenia żołnierzy 18. Batalionu Powietrznodesantowego oraz dioramy grup rekonstrukcyjnych. Członkowie naszego Okręgu przygotowali dioramę historyczną obozowiska żołnierzy NSZ Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka”.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1814164721953253?__tn__=-R

 

19.08.2018 – Uroczystości 74. rocznicy bitwy pod Jerzyskami – Mazowsze.

Związek Żołnierzy NSZ Okręg Mazowiecki wystawił poczet sztandarowy oraz złożył wiązanki podczas uroczystości 74. rocznicy bitwy pod Jerzyskami. Uroczystości, które zorganizowała Gmina Łochów, ŚZŻAK, Nadleśnictwo Łochów oraz WKU z Mińska Mazowieckiego, zgromadziły setki mieszkańców oraz przyjezdnych. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie odnowionego pomnika i poświęcenie go przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.

 

19.08.2018 – Msza święta w intencji żołnierzy wileńskiej Armii Krajowej – Gdańsk.

Okręg Pomorski ZŻNSZ wziął udział we mszy świętej w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy wileńskiej Armii Krajowej z oddziału „Kmicica” oraz 5. i 4. Brygad Wileńskich.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zNENBDEIA9GOTg7YQPpv7CQI~_~%3BlkmAg50iMNxy9~_0Q5AzsSa9IoC77Ord9PeZ~%3B~%3Br2216fBbbaeOieUVenWd0L7S9Ut9zd5seuJ4d5w98fiaI.bps.a.665307247201402&type=1&__tn__=HH-R

 

22.08.2018 – Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej, powstańców ze Zgrupowania „Radosław”, Batalionu „Pięść” – Warszawa.

Na zaproszenie Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uroczystościach pojawiła się reprezentacja Związku Żołnierzy NSZ, na czele z kpt. Marią Kowalewską ps. „Myszka” oraz kpt. Leszkiem Zabłockim ps. „Jola”.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1475491942597391?__tn__=-R

 

26.08.2018Odsłonięcie tablicy upamiętniającej oddział partyzancki Uderzeniowych Batalionów Kadrowych – Turośl.

W miejscowości Turośl odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą żołnierzy oddziału partyzanckiego Uderzeniowych Batalionów Kadrowych pod dowództwem ppor. Stanisława Karolkiewicza ps. ,,Szczęsny”. Organizację uroczystości wsparły: ZŻNSZ Okręg Łomża, Koło w Czyżewie i Koło w Kolnie, które wystawiły poczty sztandarowe i asystowały przy tablicy.

https://www.facebook.com/mariusz.charubin.3/posts/2109099812672783?__tn__=C-R

 

26.08.2018 – Uroczystości zlikwidowania gen. Kurta Rennera przez oddział NSZ – Świętokrzyskie.

  1. rocznica likwidacji, przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych Tomasza Wójcika ps. „Tarzan”, gen. Kurta Rennera – Dowódcy 174. Dywizji Rezerwowej Wehrmachtu. Gen. Kurt Renner był najwyższym stopniem oficerem niemieckim zlikwidowanym przez polskie podziemie. Tomasz Wójcik ps. „Tarzan” dowodził oddziałem Akcji Specjalnej NSZ, który przygotował zasadzkę. Uroczystości zorganizowane zostały przez naszych Kolegów ze Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1480112532135332?__tn__=-R

 

28.08.2018 – Jubileusz 103. urodzin ppor. Józefa Cabana – Postomin.

Przedstawiciele Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: Grzegorz Kozak (prezes Okręgu) oraz Łukasz Suchanowski uczestniczyli w jubileuszu 103. urodzin ppor. Józefa Cabana – ostatniego żyjącego uczestnika bitwy pod Mławą i jednego z ostatnich żyjących żołnierzy wojny obronnej 1939 roku. Uroczystości odbyły się w Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=865057740369178&id=277459875795637&__xts__%5B0%5D=68.ARBcAID3nOOqCPCN7rK2Ogy6WUuI6mSWULCNt1wIdGizt0kvRrhwdYa4XPZWJQRj-GDFOXP4RD8EejzDyyRzP3slXXoq9Jk7xxLO2GxmMM90cQCvBVQUul2GiVItSlaNgiLk7KHfhHNh9dOChVa7BYzC50XB3suMMz5n5oDH6rmKV31bK-UY&__tn__=-R

 

28.08.2018 – Uroczystości 72. rocznicy zamordowania „Inki” i „Zagończyka” – Gdańsk.

Członkowie Pomorskiego Okręgu ZŻNSZ wraz z przedstawicielami innych okręgów naszego Związku wzięli udział w uroczystościach na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kskNRDEIQzsasRP6b2z0cZzjE2DMUm2dplGRNWq~%3B~_lh7XM1LA2xSH~_dpsERNj4T6zVfb~%3BKOsT9Sfy36WM299n4psCcZDPj3XYXyWj1yu7d~%3BG~%3BrX92tlPkR83X81WX65~%3BHd~%3B5nH5j9Sqo57nz2MvHvNPUwzx1uA~%3BomZMT~_7lxObZ~_mvoZ8DvcB~_rn1gv61Tw~%3B8D~%3BXj1h~_rKJkA9PvacxHfdyr3r0G~%3Bof~_HH6S~_SrbT4v6vvvwy5r4j~_Z~%3B1Cwn95OOffJegfvk~_4fAP8wfgcJ~_ww~-~-.bps.a.672750199790440&type=1&__tn__=HH-R

 

WRZESIEŃ

1.09.2018Centralne obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Warszawa.

Członkowie ZŻNSZ uczestniczyli w centralnych obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września to również Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza poprzedziła msza święta w katedrze polowej WP. W imieniu Związku Żołnierzy NSZ wiązankę przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożył por. Julian Wyszomirski oraz Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1484662881680297?__xts__%5B0%5D=68.ARA2AVHldcnTHsfxmLX6tGFNjasxKP-RDHwLPzPb-_-kc8ibhe459H2yVwN_a7CReuvL6SFQIxKH6R3YcjNNhAz12QTqX8gC1RcRG_kyHjQB4VHpgYrkyrrcz09JNO1C6QoYngELazONNfLyuiBfKiAzM9mHJ9cE5XkKSwxEnNODr9aNPk5Qlw&__tn__=-R

 

1.09.2018 – Wojewódzkie uroczystości patriotyczne – Żabnica.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wzięli udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających 79. rocznicę Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki, 75. rocznicę Straconych Partyzantów w Żabnicy oraz 72. rocznicę zamordowania Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patriotyczne obchody zorganizowano przy odnowionym pomniku pomordowanych partyzantów w Żabnicy.

 

2.09.2018 – Pokaz filmu „Obława” – Bielsko-Biała.

W Bielsku-Białej, pod patronatem Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ, odbył się pokaz filmu „Obława”, zrealizowanego przez GRH Beskidy. Po seansie przeprowadzona została prelekcja historyczna o Zgrupowaniu Partyzanckim VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych. Była ona połączona z pokazem broni, umundurowania i wyposażenia używanego przez partyzantów. Pokaz filmu zorganizował Piotr Pawicki członek naszego Okręgu, jednocześnie działacz społeczny z Mikuszowic Krakowskich.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1849266488443076?__tn__=-R

 

2.09.2018 – Walne Zebranie Członków Okręgu Szczecin ZŻNSZ – Szczecin.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Okręgu ze Szczecina, Sławna, Koszalina, Świnoujścia i Łodzi. Wybrano delegatów na Walne Zebranie Delegatów ZŻNSZ. W spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek.

https://www.facebook.com/277459875795637/photos/a.279106322297659/867560920118860/?type=3&theater

 

3.09.2018 – Uroczystości poświęcone pamięci Polaków straconych przez okupanta niemieckiego – Kamesznica.

Delegacja Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach poświęconych pamięci Polaków straconych przez okupanta niemieckiego w Kamesznicy. Masowe aresztowania podejrzanych o współpracę z podziemiem niepodległościowym nastąpiły na skutek prowokacji i donosów kolaborantów w lipcu i sierpniu 1943 roku w Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej, Węgierskiej Górce i w Żabnicy. Niemcy, w dniu 3 września 1943 roku, przeprowadzili dwie masowe egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/photos/a.481096158593456/1857801970922861/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB8RalxO7Yybi0Vpju4zZDwvo1zZXnLoQkrAkuBgHHTmKpBM5Ez-Aq_7udHKJeAtF3gS2F53Le6kTByPEK098IyOpFOF-2CReR_C8galdkxzrhbhT78SNI0VTVip16vW6NYSYIqoa8oO57uB382oBJGYFLCEJWr1UBTGAv51DBEngtade-RZw&__tn__=-R

 

3.09.2018 – Uroczystości pogrzebowe mjr. Bronisława Karwowskiego ps. „Grom” – Dabrowa Białostocka.

W Dąbrowie Białostockiej, pow. sokólski, woj. podlaskie odbył się pogrzeb Żołnierza Wyklętego mjr. Bronisława Karwowskiego ps. „Grom”, który zmarł w dniu 1 września w wieku 94 lat. Major Karwowski był wieloletnim Członkiem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ, oficerem II konspiracji AK i NSZ-NZW. W podziemiu działał od 1942 roku, aresztowany przez Niemców cudem ucieka spod siedziby Gestapo w Łomży. Ujawnił się w 1947 roku, został ponownie aresztowany w 1948 – wyrok 10 lat, siedział do 1952 roku. Stale inwigilowany. W 1989 rozbijał młotem pomnik władzy ludowej w Dąbrowie Białostockiej. Na krótko przed śmiercią, mimo że był już ciężko chory, uczestniczył w ślubie swojej wnuczki Joanny, podczas którego osobiście odprowadził pannę młodą do ołtarza w sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku.

https://isokolka.eu/dabrowa-bialostocka/25877-ostatnia-droga-majora-bronislawa-karwowskiego-wideo-foto

 

6–9.09.2018 – Wypoczynek nad morzem dla kombatantów NSZ – Jaworzno.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował wypoczynek nad Morzem Bałtyckim dla kombatantów podziemia narodowego.

https://www.facebook.com/pg/JSKfoto/photos/?tab=album&album_id=2178234095723575&__tn__=H-R

 

8.09.2018 – Żywa lekcja historii z członkami ZŻNSZ Okręg Śląsk Cieszyński – Komorowice Śląskie.

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w OSP Komorowice Śląskie zorganizowana została żywa lekcja historii. Mundurowi członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ opowiedzieli młodzieży o Zgrupowaniu Partyzanckim NSZ pod dowództwem Henryka Flame ps. „Bartek”. Zaprezentowane zostało przykładowe umundurowanie i broń partyzantów.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1860163677353357?__tn__=-R

 

9.09.2018 – Łęczyńskie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości – Łęczna.

Koncert w ramach Łęczyńskich Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowali: Narodowa Łęczna oraz Urząd Miejski w Łęcznej. Związek Żołnierzy NSZ objął wydarzenie patronatem honorowym.

https://www.facebook.com/events/259402301335186/

 

15.09.2018 – „Grom Challenge” 2018 – Czerwony Bór.

W ośrodku „Grom Group” w Czerwonym Borze odbyła się VI edycja „Grom Challenge”. Sekcję Sportowo-Obronną działającą przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych reprezentowali Marcin Mańka i Leszek Brus.

https://www.facebook.com/zznsz/posts/10155972075963237?__tn__=H-R

 

16.09.2018 – „Bohaterską Drogą do Nieba” – Bystra Podhalańska.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 8. rocznicę zawiązania działalności Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci oraz rocznicę postawienia pomnika w Bystrej Podhalańskiej ku czci żołnierzy walczących o niepodległość Ojczyzny odbył się II cykl wydarzenia „Bohaterską Drogą do Nieba”. Odbyło się poświęcenie oraz odsłonięcie kolejnych elementów pomnika. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego objęli wydarzenie patronatem honorowym.

https://nsz.com.pl/index.php/1389-bohaterska-droga-do-nieba

 

16.09.2018Uroczysta msza święta z okazji 76. rocznicy powstania NSZ – Łomża.

W Łomży w kościele pw. św. Andrzeja Boboli została odprawiona uroczysta msza święta w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z okazji 76. rocznicy powstania NSZ. Proboszcz ks. dr Andrzej Popielski jest kapelanem ZŻNSZ Okręg Łomża.

https://www.facebook.com/NSZ.Lomza/posts/2174060479293085?__tn__=-R

 

20.09.2018 – 76. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych – Śląsk Cieszyński.

W 76. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych delegacja Okręgu Śląsk Cieszyński ZŻNSZ oddała hołd żołnierzom największego Zgrupowana Partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Spotkaliśmy się nad grobem wojennym plut. Edwarda Biesoka ps. „Edek” w Mazańcowicach. Grób wojenny plut. „Edka” jest pierwszą i jedyną mogiłą żołnierzy NSZ w województwie śląskim.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1862050070498051?__xts__%5B0%5D=68.ARCeDcHyOejVZ_5IGr6FlGzQfvPOFrl9C9g3pBE5zwn8RqGjKCNHk1FqvbJvtRYrUW32-9i30AUorqehxUVEv_hDfkNlClXd0r9Ge5YeghZiLmRJ2DLtR7mrWd8EMa0cQoCQ5f_WyPvX__lm8YenOHsvPQDEPWdZjjTibr0Z43go3nYE3u77MQ&__tn__=-R

 

20.09.2018 – 76. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych – Szczecin.

W 76. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych działacze ZŻNSZ Okręg Szczecin wraz z zaprzyjaźnionymi środowiskami postanowili w symboliczny sposób uczcić bohaterskich żołnierzy NSZ. W godzinach popołudniowych narodowcy złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili symboliczne znicze przed tablicą Pamięci Oficerów i Żołnierzy Polskiego Podziemia Narodowego, w tym żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, która mieści się w bazylice św. Jakuba w Szczecinie.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=876040352604250&id=277459875795637&__tn__=-R

 

22.09.2018 – Uroczystości 76. rocznicy powstania NSZ – Warszawa.

Związek Żołnierzy NSZ Okręg Mazowiecki zorganizował spotkanie z kombatantami, na koniec którego w intencji NSZ została odprawiona msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/photos/a.1239484649531456/1494114460735139/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARACcAzQjNLPNzyL_FIjOJGETbwKCk11WsSub8SgoTn17LPB-N1ZmcGFjfPLEZ4Ml3SboC00MkMY27RezRJDk_gi1-DderMq-4wu7VlqSiLs1UieBH5SVNi-4a0Fk9DE5Z_XcIBmqlm30ZkCIeZSOya8Ul2B23BUi6EuAGcR4aucoV9dT6QLOw&__tn__=-R

 

22.09.2018 – 76. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych – Elbląg.

Uroczystości współorganizował Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków pochodzących ze zbiorki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

https://nsz.com.pl/index.php/1390-76-rocznica-powstania-narodowych-sil-zbrojnych-elblag

 

22.09.2018Uroczystości poświęcone żołnierzom NSZ „Bartka” – Barut.

Członkowie Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wzięli udział w uroczystości w Barucie, poświęconej pomordowanym żołnierzom Zgrupowania NSZ „Bartka”. Jak co roku oddaliśmy hołd pomordowanym żołnierzom Zgrupowania Partyzanckiego VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1869053119797746?__tn__=-R

 

23.09.2018 – Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym – Lelice.

W Lelicach, gm. Gozdowo, woj. mazowieckie na uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym wystawiliśmy poczet sztandarowy ZŻNSZ Okręg Łomża.

https://www.facebook.com/11go.plock/posts/1365918833542341?__xts__%5B0%5D=68.ARCxtXSTisa5Vtdg0dbF1Qm-unJarX60lWOkN3mkL-GbUEdS2aFt-4bl2qlTQBhm6a8reoGYkMinsmxHQd2DE4JHQMeofp9sypRcnV_4ly_IhclWZ2t_8oWLgcB7hPrZjN-T3WBQv5uLeH760RThStV_wkesZu-50hBNyxuUG6k4j1DouRFPaA&__tn__=H-R

 

28.09.2018 – Uroczystości poświęcone pamięci Haliny Brzuszczyńskiej ps. „Mała” – Wołomin.

Na zaproszenie dyrektor I LO PUL w Wołominie członkowie ZŻNSZ Okręg Mazowiecki uczestniczyli w uroczystościach poświęconych pamięci sanitariuszki NSZ z Wołomina – Haliny Brzuszczyńskiej ps. „Mała”. Został wystawiony sztandar ZŻNSZ Koło Wołomin oraz sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.

https://www.facebook.com/MazowszeNSZ/posts/1507228476090404?__tn__=-R

 

28.09.2018 – Sprzątanie grobów żołnierzy podziemia narodowego – Szczecin.

Członkowie Okręgu Szczecin ZŻNSZ zorganizowali akcję sprzątania grobów żołnierzy podziemia narodowego. Swoją wizytę na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zaczęto od grobu długoletniego Prezesa Okręgu Szczecin ZŻNSZ Antoniego Rogowskiego ps. „Mietek”. Następnie udano się do grobów: kpt. Henryka Rafalskiego ps. „Hen” – łącznika Brygady Świętokrzyskiej NSZ, brata dowódcy 5. Kompanii Brygady Świętokrzyskiej NSZ; por. Zygmunta Rafalskiego ps. „Sulimczyk” oraz Tadeusza Cierzucha – żołnierza podziemia narodowego.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880217575519861&id=277459875795637&__tn__=-R

 

29.09.2018 – 72. rocznica mordu na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu w Starym Grodkowie – Śląsk.

W Starym Grodkowie, gdzie w miejscowym lesie IPN odnalazł szczątki partyzantów NSZ z oddziałów leśnych „Bartka”, pomordowanych przez funkcjonariuszy UBP i NKWD, 29 września 2018 roku wraz z władzami państwowymi i samorządowymi oraz Wiceprezesem IPN Krzysztofem Szwagrzykiem uczciliśmy pamięć naszych przodków.

Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Współorganizator: Okręg Śląsk Cieszyński ZŻNSZ.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/posts/1876589842377407?__tn__=-R

 

29.09.2018 – Widowisko teatralne „Polska dziś woła Nas” – Śląsk.

Współorganizator: Okręg Śląsk Cieszyński ZŻNSZ. Widowisko powstało w hołdzie Żołnierzom Wyklętym za niezłomną walkę o wolną i niepodległą Polskę.

Wystąpił JaNowy Teatr.

https://www.facebook.com/NSZSlaskCieszynski/photos/a.481096158593456/1869091239793934/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAkAA2x-8OL9xN_bU0e6KZnUPZJ9JkhmEJRKJxYbg7jd4sGGdzz2tzmQxxesG6vsNvh-x2G5srCSiEf-30KhklH1ESm2km1WB96CleXxiGV5lEZmPpvnseTtYRZfWfnOmD4VG3EMLJiqXA4CCVWbY3merQy6Kj8GQ3S1lCw5YZRy9AvfcGcxg&__tn__=-R

 

PAŹDZIERNIK

6.10.2018 – Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy NSZ – Warszawa.

W dniu 6 października w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Delegaci z całej Polski wybrali nowe władze na kolejną 3-letnią kadencję.

W Walnym Zebraniu Delegatów ZŻNSZ wzięło udział kilkunastu weteranów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli z oboma okupantami o niepodległość Polski w formacjach podziemia narodowego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczym, Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym.

https://nsz.com.pl/index.php/1392-walne-zebranie-delegatow-zwiazku-zolnierzy-nsz-6-10-2018-r