Bartłomiej Samborski - Czym jest ruch Alt-Right?

Alt-Right, jako prawicowy ruch ideologiczny, którego początki sięgają około 2009 roku powstał jako efekt niezadowolenia ze stanu ówczesnej amerykańskiej prawicy. Termin alt-right (ang. alternatywna prawica) w chwili jego promowania miał na celu podkreślenie odrębności tego ruchu od establishmentu ówczesnego konserwatyzmu, któremu zarzucał odejście od prawicowych wartości i przeistoczenie się w prawicę jedynie z nazwy. Od lat 60-tych lewicowe ideologie zagarniały coraz większą część przestrzeni społecznej spychając konserwatywną prawicę na margines, przez co musiała ona coraz bardziej ulegać lewicowej ofensywie, oddając pola i stając się z czasem jedynie mniej radykalną wersją lewicy. W takiej sytuacji ruch alt-right jest w zasadzie w opozycji zarówno do jednej jak i drugiej strony tradycyjnego spektrum politycznego. Embrion realnej opozycji zaczął powoli rozwijać się w mrocznych zakątkach Internetu takich jak 4chan, których niszowość osłaniała go przed destrukcyjnym wpływem poprawności politycznej. Z owych mrocznych zakątków został wyrwany w 2016 roku przez Hillary Clinton, która próbowała użyć poparcia tego ruchu dla Donalda Trumpa do zdyskredytowania swojego przeciwnika. Przy okazji robiąc im reklamę i zwracając uwagę świata na ich istnienie. Czym zatem jest alt-right?

Ponieważ alternatywna prawica nie jest centralnie zarządzaną organizacją, tylko oddolnie tworzonym ruchem, nie posiada żadnego statutu, spisu założeń ideologicznych. Powoduje to, że jakiekolwiek ramy ideowe, w których można by zawrzeć jej postulaty, nie będą wyraźnie zaznaczone. Część osób może się powoływać na stanowisko ruchu, jednocześnie będąc piętnowanym przez inne osoby z alternatywnej prawicy za nazbyt odstające przekonania lub nie dość radykalne zerwanie z polityczną poprawnością. Takie zamieszanie, które trwało już odpewnego czasu, spowodowało utworzenie dodatkowego odłamu „ alt-lite” (lite od angielskiego słowa lekki, lżejszy) w roku 2016. Obecnie podział na alt-right i alt-lite wykrystalizował się już na dobre. Kluczowe różnice między nimi opisane zostaną wskazane na końcu artykułu. Alt-right ma swoją genezę w Ameryce, jednak jego ideologiczna treść ma swoich zwolenników także po drugiej stronie Atlantyku. Można do niego zaliczyć nawet Nową Prawicę Alaina De Benoit i powiązany z nią nurt identytaryzmu. Wspomniany termin nabrał już uniwersalnego charakteru określającego nową ideologiczną jakość.

Mimo iż granice ideologiczne alt-right są płynne, można wyszczególnić w nim kilka punktów, co do których panuje zgoda większości środowiska. Centralnym punktem ideologii jest etniczny nacjonalizm oparty o rasowy realizm. Odrzucany został pomysł rasy jako tylko społecznego konstruktu. Jako fundament do budowy narodu wskazuje się biologiczne uwarunkowania człowieka. Duży nacisk położony jest na kwestii korelacji współczynnika IQ i rasy człowieka. Pomiary IQ wykonywane w różnych krajach, a także IQ mierzone dla przedstawicieli różnych ras, żyjących w tym samym społeczeństwie, wykazują istotny związek między inteligencją, a grupą etniczną do jakiej człowiek należy. Wykazuje się wpływ średniego ilorazu inteligencji populacji na kształt społeczeństwa jakie ta populacja tworzy. W szczególności na jego dobrobyt i skalę przestępczości.

 

 

Panuje przy tym pogląd, że nie tylko inteligencja jest cechą zależną od rasy.[1]Ewolucja, która przystosowywała rasy ludzkie do różnych środowisk, odcisnęła na nich piętno nie tylko w postaci różnic IQ, ale także w postaci różnic w niektórych cechach fizycznych i psychicznych.[2]Dodatkowo nawet gdyby nie brać tych rasowych różnic pod uwagę, ludzie globalnie mają naturalną tendencję do myślenia w kategoriach plemiennych i porządkują świat na zasadzie dychotomii swój-obcy. Dlatego kwestii rasy nie można zamieść pod dywan, udając, że nie ma ona na nic wpływu. Napięcia na tle rasowym są naturalną konsekwencją wielorasowego społeczeństwa. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, mimo kilkudziesięciu lat prób integracji i walki z rasizmem, tego typu tarcia są na porządku dziennym. Nawet jeśli sami biali w dużym stopniu wyzbyli się patrzenia na innych poprzez pryzmat rasy, to inne rasy bynajmniej się tym nie odwzajemniły. To w momencie gdy biała populacja przestanie być większością na terenie Europy pociągnie za sobą dramatyczne konsekwencje.

 

Wszystkie powyższe kwestie podsumowane są w ideologii etnicznego nacjonalizmu, według którego naród jest nie tylko wspólnotą tej samej kultury i języka, ale także wspólnotą pokrewnych sobie ludzi tej samej rasy. Z racji swojej historii amerykańska alt-prawica buduje etniczny nacjonalizm na idei pokrewieństwa ludzi rasy białej. W Europie sprawa jest trochę bardziej złożona z racji istnienia różnych narodów. Jednocześnie nie należy mylić ideologii alt-right z białą supremacją - chęcią dominacji białej rasy nad resztą ludzkości. Ideologia ogranicza się do białego etnicznego nacjonalizmu, który uznaje za istotne istnienie jednolitych etnicznie państw, przyznając to prawo także innym rasom na swoich rdzennych ziemiach.

 

Kolejnym istotnym punktem myśli alt-right jest podejście do kwestii żydowskiej. Ruch zauważa, że Żydzi sami uznają siebie za odrębną grupę etniczną, odmienną od białych mieszkańców Ameryki i Europy. Pociąga to za sobą konflikt interesów pomiędzy niesemicką ludnością a społecznością żydowską, zwłaszcza, że Żydzi posiadają znaczne wpływy w państwach cywilizacji zachodniej. Z racji swojego etnocentryzmu część diaspory żydowskiej będzie miała tendencje do stawiania interesów społeczności żydowskiej ponad interesem państw, których są mieszkańcami. Do takich przykładów zalicza się promowanie multikulturalizmu przez żydowską elitę w Europie i Ameryce lub wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych do rozgrywania interesów Izraela – takich jak podtrzymywanie wojny w Syrii.

 

W kwestiach obyczajowych ruch reprezentuje tradycyjne wartości. Uznaje rodzinę za fundament społeczeństwa, generalnie sprzeciwia się wielu aspektom rewolucji seksualnej, takich jakpropaganda mniejszości seksualnych, hiperseksualizacji kultury, promuje klasyczny model rodziny, itd. Uznaje naturalne różnice między płciami za rzecz pozytywną i wartą kultywowania. Spektrum poglądów w tej kwestii jest jednak dość szerokie i nie można wskazać jakiegoś kanonu, który mógłby reprezentować cały ruch. Warto też odnotować, że tradycyjne wartości raczej uzasadnianie są argumentami niereligijnymi, czyli inaczej niż miało to miejsce w ruchach konserwatywnych z poprzednich dekad. Alt-right podkreśla konieczność wzrostu dzietności (zwłaszcza wśród inteligencji) jako warunek konieczny przetrwania białej rasy.

 

Alt-right jest ruchem cywilizacyjnym, to znaczy takim, który za swój docelowy zasięg uznaje całą cywilizację zachodnią, cywilizację białego człowieka. W przeciwieństwie do powszechnie panującej idei, nie uznaje naszej cywilizacji za coś uniwersalnego, co może być przeszczepione na inne rasy i dalej funkcjonować jak dobrze naoliwiony mechanizm. Zgodnie z tą myślą społeczeństwa są konstruktami rasowymi, są przejawem biologicznej unikalności danej ludzkiej populacji. Cywilizacja zachodnia jest więc specyficzna dla nas i właściwa tylko białym ludziom i jako taka stanowi wartość, o którą należy walczyć.

 

Alternatywna prawica jest ruchem metapolitycznym. Oznacza to, że celem jego działań jest dokonanie zmian w ludzkiej świadomości, zmiana kultury, wytworzenie nowego paradygmatu, który zastąpi ustępujący paradygmat wszechobecnego egalitaryzmu, jaki zakorzenił się w naszej cywilizacji przy końcu lat 60 XX wieku. Polem działania jest kultura, a zmiana polityczna jest następstwem zmian dokonywanych na tym polu, nie odwrotnie. Można powiedzieć, że pod względem sposobu działania alternatywna prawica jest odbiciem kulturowego marksizmu, tylko działającym w innym kierunku. Jeśli walka na polu kultury zakończy się w przyszłości sukcesem, obecny paradygmat multikulturalizmu i rasowego egalitaryzmu zostanie zastąpiony uznaniem biologicznej unikalności różnych ludzkich populacji oraz ich prawa do posiadania, właściwych jedynie sobie państw etnicznych. Ochrona zarówno dziedzictwa kulturowego jak i dziedzictwa biologicznego będzie uznana za coś oczywistego i koniecznego.

 

Jeśli chodzi o kwestię religii w ruchu alt-right to należy podkreślić, że sam ruch nie jest ruchem religijnym, gdyż centralną częścią samej idei jest etniczny nacjonalizm, który nie determinuje jednoznacznie podejścia religijnego. Jednakże sama religia bywa uznawana za praktykę jednoczącą ludzi i będącą spoiwem kultury oraz stanowiącą jeden z fundamentów organizacji życia społecznego. W praktyce dominujące religie to różne odłamy chrześcijaństwa i różne odłamy etnicznego pogaństwa oraz ateizm i agnostycyzm.

 

Przykładowe portale internetowe związane i propagujące ideologię alt-right to portal AltRight.com[3], Red IceCreations[4], American Renaissance[5], organizacja Identity Evropa[6], wydawnictwo Arktos[7]

W kontekście ideologii alt-right w internecie można natknąć się na różne zwroty i skróty, których znaczenie może nie być oczywiste. Oto wyjaśnienie kilku z nich:

- Alt-lite – Lżejsza wersja ideologii alt-right. Alt-lite nie wyznaje etnicznego nacjonalizmu, raczej nacjonalizm kulturowy, nie zajmuje się kwestią różnic rasowych oraz kwestią wpływu Żydów. Uznaje tradycyjne wartości rodzinne, głosi konieczność walki o zachowanie zachodniej kultury i cywilizacji, występuje przeciwko islamizacji Europy i Ameryki oraz zwalcza polityczną poprawność i skrajną lewicę.

- Red pill – czerwona pigułka – Nawiązanie do filmu Matrix. Neo połyka czerwoną pigułkę i dowiaduje się o istnieniu Matrixa, udaje mu się wyjrzeć poza kurtynę i dojrzeć rzeczywistość taką, jaką jest ona naprawdę, wyzbywając się przy tym złudzeń, w których tkwił do tej pory. Analogiczne znaczenie ma to w kontekście ideologii alt-right. Zwrot używany jest także przez ludzi z alt-light, tylko w odpowiednio zmienionym znaczeniu.

- SJW (SocialJustice Warrior) – wojownik sprawiedliwości społecznej, oznacza skrajnie lewicowego aktywistę. Pod to pojęcie podpadają ludzie forsujący poprawność polityczną, feministki, marksiści kulturowi, piewcy multikulturalizmu, miłośnicy islamu itd.

- JQ (JewishQuestion) – kwestia żydowska.

- (((*))) – Zapisanie słowa w potrójnych nawiasach jest sugestią, że tak naprawdę odnosi się ono do Żydów.

- Cuck (Rogacz) – Oryginalnie, mężczyzna zdradzany przez żonę, wychowujący owoce tej zdrady jako własne dzieci i niewidzący w tym żadnego problemu. Znaczenie memu jest podobne do znaczenia oryginalnego, używane tylko w kolektywnym kontekście białej rasy. Pejoratywne określenie na tych, którzy nie wykazują tożsamości rasowej, pozwalają na wydziedziczenie białych ludzi z ich własnych państw.

- Cuckservative – Zbitka słów cuck i conservative, termin ukazujący stosunek alt-right to tradycyjnej prawicy w Ameryce, którzy mimo nazywanie się konserwatystami, nie byli w stanie zachować tego, co cenne dla przyszłych pokoleń, pozwalając na wypieranie białych ludzi ze swoich własnych państw.

- Pepe – kreskówkowa żaba, która stała się internetowym memem wykorzystywanym często przez osoby identyfikujące się z alt-right. Liga Przeciwko Zniesławieniu (Anti-DefamationLegue) uznała tę żabę za symbol propagujący nienawiść, rasizm i antysemityzm.

- Kek – egipski bóg z głową żaby. Po tym jak żaba Pepe zaczęła być wykorzystywana powszechnie, jako symbol poparcia Trumpa i symbol idei niepoprawnych politycznie, egipski bóg Kek doczekał się powiązania go z podobną symboliką. Na bazie tego słowa powstało humorystyczne (ale nie prześmiewcze)określenie Kekistan, będące symbolem przyszłego, etnicznego państwa białej rasy.

 

 

Bartłomiej Samborski

 

[1] Jared Taylor, Race Differences in Intelligence, https://www.youtube.com/watch?v=6SJNVb0GnPI

[2] Kevin MacDonald, The Origins of the White Man, https://www.youtube.com/watch?v=7ZLD31C3cdE&t=184s

[3] Altright.com, https://altright.com/

[4] Red Ice Creations, https://redice.tv/

[5] American Renaissance, https://www.amren.com/

[6] Identity Evropa, https://www.identityevropa.com/

[7] Wydawnictwo Arktos, https://arktos.com/