Grzegorz Ćwik - Suwerenność

Jednym z najbardziej elementarnych wyzwań naszych czasów jest przywrócenie suwerenności państwowej dla Polski. W dobie nieprzemijającego zachłyśnięcia się obecnością w zachodnich organizacjach (UE, NATO, MFW, Bank Światowy), opierania się o wszelkie umowy bezpieczeństwa powszechnego etc. pojęcie suwerenności wyparowało z dyskusji publicznej. Od czasu do czasu prawica parlamentarna oczywiście pogrozi palcem centrum za poparcie kolejnej już rezolucji dotyczącej praworządności w Polsce, w praktyce jednak trudno mówić o powszechnym dążeniu do odzyskania suwerenności.

Ta zaś niestety ograniczona jest obecnie przez szereg sił i czynników, które uznać trzeba za szkodliwe i koniec końców zgubne dla naszej wolności i podmiotowości. W efekcie o drogach, którymi podąża Polska decydują nie Polacy i nie polscy politycy nawet, ale obce struktury, organizacje i siły polityczne. To zaś przeczy idei samostanowienia narodowego i jest niczym innym jak praktyczną realizację liberalnych i nowo-lewicowych idei, wedle których normalne i tradycyjne formy tożsamości zastępować trzeba retoryką opresji oraz konsumpcjonizmem w wydaniu globalistycznym.

Dość! Suwerenność jest absolutnym wymogiem samosterowalności Narodu oraz jego rozwoju w zgodzie ze swą tradycją i charakterystycznymi cechami. Pora zastanowić się, w formie krótkiego manifestu, co ogranicza naszą suwerenność i co musi być zmienione w imię walki o wolność.

 

 

 

Imponderabilia

 

 1. Za suwerenność narodową uważamy zdolność samodzielnego i niezależnego od jakichkolwiek czynników wewnętrznych i zewnętrznych innych niż Naród sprawowania władzy politycznej nad terytorium państwa w każdym jego aspekcie.

 2. Suwerenność tak rozumiana jest koniecznym elementem funkcjonowania Narodu, jego rozwoju oraz wolności.

 3. Suwerenność traktujemy jako element, który nie może być przedmiotem handlu czy politycznej gry. Odrzucamy możliwość zrzeczenia się suwerenności narodowej.

 4. Naród, jako najważniejsza wspólnota do której należy człowiek, jest jedynym dysponentem i użytkownikiem swej suwerenności.

 

Geopolityka

 

 1. Uznajemy, że w obecnym świecie jednobiegunowym Stany Zjednoczone Ameryki są jednym z najważniejszych elementów ograniczenia suwerenności narodowej.

 2. Postulujemy przejście do świata wielobiegunowego, z większą ilością światowych graczy. Z definicji zwiększa to możliwość manewru w polityce zagranicznej, ograniczając wpływy USA.

 3. USA uważamy za czynnik wrogi suwerenności na każdej płaszczyźnie: politycznej, kulturowej, ekonomicznej, technologicznej czy informacyjnej.

 4. Docelowo postulujemy utworzenie strategicznego sojuszu Międzymorza, jako sposobu na obronę suwerenności narodowej państw naszego regionu.

 5. Sprzeciwiamy się popularyzowaniu kultury amerykańskiej jako głównego i najważniejszego wzorca kulturowego. Zdecydowanie odrzucamy westernizację jako matrycę kulturową.

 6. W kwestii ekonomicznej uważamy Unię Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz bank Światowy za podstawowe czynniki ograniczające suwerenność państwową. Podstawowym elementem tego jest zmuszenie Polski do zrzeczenia się suwerennej polityki gospodarczej oraz wyrzeczenia się szeregu narzędzi prowadzenia polityki gospodarczej.

 7. Pakt Północnoatlantycki w obecnej formie służy wyłącznie poszerzaniu strefy wpływów Stanów Zjednoczonych. Niezbędnym elementem odzyskania suwerenności jest opuszczenie z czasem tego sojuszu.

 8. Ewentualny sojusz z Rosją, lub jakiekolwiek inne uzależnienie się od tego państwa uważamy nie za alternatywę dla obecnej zależności od USA, lecz za zmianę czynnika pozbawiającego nas suwerenności narodowej.

 9. Odrzucamy zdecydowanie udział Polski i jej sił zbrojnych w wojnach mocarstw, przede wszystkim USA. Suwerenność narodowa nakazuje uznać takie kondotierstwo za niegodne Narodu z ponad 1000-letnią historią.

 10. Za niedopuszczalne z punktu widzenia dbałości o suwerenność narodową uznać trzeba wszelkie ingerencje obcych sił politycznych w polskie prawo i samorządność. Szczególnie zwracamy uwagę na wrogie Polsce i jej racji stanu działania dyplomacji amerykańskiej i unijnej.

 

Gospodarka i ekonomia

 

 1. Niezbędnym elementem suwerenności narodowej jest możność korzystania z wszelkich możliwych narzędzi polityki ekonomicznej przez państwo. Do narzędzi takich zaliczamy także politykę celną oraz szeroko rozumiany interwencjonizm gospodarczy.

 2. Odrzucamy liberalizm ekonomiczny i kapitalizm jako czynniki w wysokim stopniu pozbawiające nas suwerenności na rzecz obcych państw oraz międzynarodowych firm i organizacji.

 3. Warunkiem sine qua non odzyskania suwerenności jest zastąpienie paradygmatu indywidualnego zysku w ekonomii przez obowiązek wobec wspólnoty oraz sprawiedliwość społeczną.

 4. Państwo suwerenne to państwo posiadające rozwinięty i sprawnie działający sektor socjalny. Sprzeciwiamy się polityce opartej na logice zysku i strat jako całkowicie nieadekwatnej do prowadzenia polityki narodowej.

 5. Państwo suwerenne ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek traktować rodzimy kapitał i pracowników jako ważniejszy od zagranicznych. Tak rozumiany prymat interesu narodowego jest konieczny do bycia suwerennym.

 6. Państwo suwerenne to państwo, w którym pracownicy posiadają prawo współwłasności i współdecydowania o zakładach pracy. Stąd nasz postulat wprowadzenia zasad syndykalizmu narodowego.

 7. Państwo suwerenne musi w ramach swoich możliwości opracowywać i promować oraz chronić rodzime technologie i podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie i rozwój.

 8. Absolutnie niezbędnym elementem w układzie długofalowym jest przygotowanie się przez państwo nasze na nadchodzący kryzys demograficzny.

 

Kultura

 

 1. Odrzucamy wszelkie wzorce kulturowe, które opierają się na indywidualizmie, degeneracji oraz negacji tradycji i wspólnotowości.

 2. W świecie postępującego materializmu postulujemy przywrócenie znaczenia religii, oraz duchowości.

 3. Szczególną ochroną objęte powinny zostać wyznania związane integralnie z naszą ziemią i historią – katolicyzm rzymski oraz etniczna religia okresu przedchrześcijańskiego: rodzimowierstwo słowiańskie. Jest to naturalna konsekwencja duchowej suwerenności naszego Narodu.

 4. Państwo suwerenne to państwo, które odrzuca kulturę konsumpcji oraz chroni lokalne tradycje, folklor i kulturę ludową.

 5. Liberalizm traktowany jest w całości przez nas jako czynnik wrogi suwerenności narodowej. Nie rozróżniamy przy tym liberalizmu na polityczny, kulturowy czy ekonomiczny, traktując każdą jego emanację za element wrogi naszej wspólnocie narodowej.

 6. Jakkolwiek optujemy za szeroką wolnością wypowiedzi, to jednak w wypadku próby głoszenia poglądów wrogich suwerenności, rodzinie, Narodowi czy naszej kulturze dopuszczamy stosowanie cenzury.

 

Polityka

 

 1. Absolutnie koniecznym elementem suwerenności narodowej jest świadomy i czynny udział Narodu w sprawowaniu władzy państwowej.

 2. Władza polityczna musi być jawna oraz poddana kontroli społecznej.

 3. Politycy w żaden sposób nie mogą być powiązani z jakimikolwiek siłami i strukturami, których działanie rodzi podejrzenie, że stanowią zagrożenie dla suwerenności państwowej. W szczególności dotyczy to wszelkich mediów, NGO oraz firm i działalności gospodarczej.

 4. Postulujemy pełną jawność majątkową polityków oraz ich najbliższych rodzin.

 5. Każdy polski polityk oraz samorządowiec zobowiązany powinien zostać do złożenia przysięgi, że interes narodowy oraz racja stanu Państwa Polskiego będą dla niego ważniejsze niż inne czynniki i determinanty życia politycznego. W szczególności myślimy tu o wpływach międzynarodowych agentur i organizacji.

 6. Za absolutnie niedopuszczalne uznajemy sytuację, gdy polski polityk pozwala wpływać obcym siłom na swoje decyzje i postępowanie.

 7. Polska jako państwo suwerenne powinno zwalczać wszelkich przedstawicieli grup międzynarodowego nacisku, których działalność stoi w sprzeczności z polskim prawem, interesem narodowym oraz racją stanu. Polskie służby specjalne zdecydowanie powinny prowadzić czynny monitoring takich grup lobbingowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw jak: USA, Izrael, Niemcy oraz organizacji jak Unia Europejska. Ostatecznym zadaniem polskich służb winno być neutralizowanie wpływów i szkodliwych skutków działalności takich struktur.

 8. Państwo Polskie ma obowiązek występowania w obronie polskich obywateli wszędzie tam na świecie, gdzie pomoc taka jest potrzebna. Szczególnie pomoc taka powinna być udzielana obywatelom naszego państwa w kwestiach prawnych i sądowych.

 

Polityka wewnętrzna

 

 1. Państwo suwerenne to państwo mające możliwości prawne i organizacyjne do zwalczania i uniemożliwienia działania tym siłom wewnątrz państwa, które uznane zostaną za destruktywne i rozkładowe.

 2. Przede wszystkim za siły takie uznać trzeba przedstawicielstwa międzynarodowych organizacji opartych o liberalizm, oraz tych państw zachodnich, które aktywnie propagują idee liberalne i nowolewicowe. Najważniejszym państwem tego typu są Stany Zjednoczone Ameryki.

 3. Odrzucamy liberalny determinizm na rzecz obrony tradycyjnych wartości. Stąd nasz postulat prawa do aktywnego przeciwdziałania propagowaniu wszelkich idei jak: ideologia lgbt, aborcja, eutanazja, społeczeństwo multikulturowe.

 4. Państwo suwerenne ma obowiązek prowadzić aktywny monitoring wszelkich struktur, które są ekspozyturą zachodnich sił liberalizmu: mediów, fundacji, stowarzyszeń etc. Lista takich struktur powinna być jawna oraz w sposób jednoznaczny powinny być one uznane za wrogą suwerenności polskiej agenturę.

 5. Państwo suwerenne powinno posiadać prawo do ograniczania, kontrolowania a także uniemożliwienia takiej działalności, włącznie z delegalizacją określonych struktur.

 6. Wrogie polskiej suwerenności struktury powinny posiadać publiczny status „obcej agentury”.

 7. Media, które znajdują się w rękach zagranicznego kapitału powinny zostać zobowiązane do wyjawienia tego. Postulujemy prawny zakaz nazywania takich mediów „polskimi”.

 8. Prawo polskie stanowione musi być wyłącznie przez Państwo Polskie, bez możliwości wpływania na nasze procesy legislacyjne przez siły zewnętrzne.

 

 Grzegorz Ćwik